Sta­nowi Początek Cytaty

Sta­nowi Początek Cytaty: Pra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początek wolności. -William Orville Douglas


Sta­nowi Początek Cytaty: Przeszłość to nic in­ne­go jak początek początku i wszys­tko co jest i było, sta­nowi tyl­ko brzask świtania. -Herbert George Wells


przeszłość-to nic-in­ne­go-jak początek-początku-i wszys­tko-co jest i było-sta­nowi-tyl­ko-brzask-świtania
Sta­nowi Początek Cytaty: To, co wciąż ro­bimy, sta­nowi o nas. -Arystoteles


to-co wciąż-ro­bimy-sta­nowi-o nas
Sta­nowi Początek Cytaty: trud­ność pos­trzeżenia bo­ga sta­nowi o je­go bliskości  -danioł


trud­ność-pos­trzeżenia-bo­ga-sta­nowi-o ­go-bliskoś 
Sta­nowi Początek Cytaty: lęk przed bo­giem nie sta­nowi wiary  -danioł


lęk-przed-bo­giem-nie sta­nowi-wiary 
Sta­nowi Początek Cytaty: świado­mość niena­wiści sta­nowi prawdę miłości  -danioł


świado­mość-niena­wiś-sta­nowi-prawdę-miłoś 
Sta­nowi Początek Cytaty: Ko­bieta sta­nowi niebez­pie­czeństwo dla każde­go raju. -Paul Claudel


ko­bieta-sta­nowi-niebez­pie­czeństwo-dla-każde­go-raju
Sta­nowi Początek Cytaty: Fo­tog­ra­fia sta­nowi do­kument za­nurze­nia ludzi w czasie. -Krzysztof Kąkolewski


fo­tog­ra­fia-sta­nowi-do­kument-za­nurze­nia-ludzi-w czasie
Sta­nowi Początek Cytaty: Wybór zaw­sze sta­nowi de fac­to re­zyg­nację z cze­goś innego. -Eric Jerome Dickey


wybór-zaw­sze-sta­nowi-de fac­to-re­zyg­nację-z cze­goś-innego
Sta­nowi Początek Cytaty: Cza­sami je­dynie kon­fron­tacja ze społeczeństwem sta­nowi os­tatnią deskę ratunku... -qches


cza­sami-­dynie-kon­fron­tacja-ze społeczeństwem-sta­nowi-os­tatnią-deskę-ratunku
Sta­nowi Początek Cytaty: Myśle­nie sta­nowi jedną z naj­większych przy­jem­ności rodza­ju ludzkiego. -Bertold Brecht


myś­nie-sta­nowi-jedną-z naj­większych-przy­jem­noś-rodza­ju-ludzkiego
Sta­nowi Początek Cytaty: Cza­sami strach sta­nowi os­trzeżenie. To jak­by ktoś położył ci dłoń na ra­mieniu, mówiąc: Nie idź dalej. -Luanne Rice


cza­sami-strach-sta­nowi-os­trzeżenie-to jak­by-ktoś-położył- dłoń-na ra­mieniu-mówiąc-nie-idź-dalej
Sta­nowi Początek Cytaty: Nig­dy się nie zniechęcam, po­nieważ każde od­rzu­cenie niewłaści­wej próby sta­nowi ko­lej­ny krok naprzód. -Thomas Alva Edison


nig­dy ę-nie zniechęcam-po­nieważ-każde-od­rzu­cenie-niewłaś­wej-próby-sta­nowi-ko­lej­ny-krok-naprzód
Sta­nowi Początek Cytaty: Każde życie sta­nowi dla każde­go całe 100%. -Hanna Krall


każde-życie-sta­nowi-dla-każde­go-całe-100%
Sta­nowi Początek Cytaty: Uro­da nie sta­nowi o niczym, gdy nie jest urodą serca. -Włodzimierz Pietrzak


uro­da-nie sta­nowi-o niczym-gdy-nie jest urodą-serca
Sta­nowi Początek Cytaty: Fakt, że ludzkie prob­le­my by­wają śmie­szne, a ludzie mi­mo to są często smut­ni, sta­nowi dla mnie je­dynie rzeczy­wistą sprzeczność. -John Irving


fakt-że ludzkie-prob­­my-by­wają-śmie­szne-a ludzie-mi­mo-to są często-smut­-sta­nowi-dla-mnie-­dynie-rzeczy­wistą-sprzeczność
Sta­nowi Początek Cytaty: Gdzie początek tego końca, którym kończy się początek? -Koźma Prutkow


gdzie-początek-tego-końca-którym-kończy-ę-początek
Sta­nowi Początek Cytaty: Jes­teście jak Ying i Yang. Różni­cie się od siebie, ale sta­nowi­cie całość. -wolfie


jes­teście-jak ying-i yang-róż­cie ę-od siebie-ale-sta­nowi­cie-całość