Stać się Iluz­jo­nistą Szczerości Cytaty

Stać się Iluz­jo­nistą Szczerości Cytaty: Fałszy­wa przy­jaźń ut­wier­dza mnie w prze­kona­niu, że war­to cza­sem stać się iluz­jo­nistą szczerości... -blacksun


fałszy­wa-przy­jaźń-ut­wier­dza-mnie-w prze­kona­niu-że war­to-cza­sem-stać ę-iluz­jo­nistą-szczeroś
Stać się Iluz­jo­nistą Szczerości Cytaty: Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi. -Karol Kurpiński


wszys­tko-co ę-stało-stać ę-mu­siało-i tyl­ko-to ę-sta­nie-co ę-stać-musi
Stać się Iluz­jo­nistą Szczerości Cytaty: W istocie rzeczy, gdy pozbawić przyjaźń szczerości, staje się ona cnotą na pokaz. -Montesquieu


w-istocie-rzeczy-gdy-pozbawić-przyjaźń-szczeroś-staje-ę-ona-cnotą-na-pokaz
Stać się Iluz­jo­nistą Szczerości Cytaty: Wszystko co się stało, stać się musiało; i tylko to się stanie co się stać musi. -Karol Kazimierz Kurpiński


Stać się Iluz­jo­nistą Szczerości Cytaty: Wiara, że się już nigdy nikogo nie pokocha, jest sprawdzianem wielkości uczucia, jego szczerości i głębi. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


wiara-że-ę-już-nigdy-nikogo-nie-pokocha-jest-sprawdzianem-wielkoś-uczucia-jego-szczeroś-i-głębi
Stać się Iluz­jo­nistą Szczerości Cytaty: Podążam w tę piep­rzoną ot­chłań ni­cości, będąc per­fek­cjo­nistą w sta­waniu się duchem. Tak łat­wo Ci przyszło to ignorować. -maniek12803


podążam-w tę piep­rzoną-ot­chłań-­coś-będąc-per­fek­cjo­nistą-w sta­waniu ę-duchem-tak-łat­wo-ci przyszło-to ignorować
Stać się Iluz­jo­nistą Szczerości Cytaty: Artysta musi umieć przekonywać ludzi o szczerości swoich kłamstw. -Pablo Picasso


artysta-musi-umieć-przekonywać-ludzi-o-szczeroś-swoich-kłamstw
Stać się Iluz­jo­nistą Szczerości Cytaty: Dro­ga do szczęścia jest ciem­na i cier­nista, lecz oświeca ją nadzieja. -Aldona Różanek


dro­ga-do szczęścia-jest ciem­na-i cier­nista-lecz-oświeca-ją nadzieja
Stać się Iluz­jo­nistą Szczerości Cytaty: Ro­bienie dob­rej mi­ny do złej gry to jeszcze nie gwa­ran­cja szczerości  -natalia(__ups


ro­bienie-dob­rej-mi­ny-do złej-gry-to jeszcze-nie gwa­ran­cja-szczeroś 
Stać się Iluz­jo­nistą Szczerości Cytaty: Ileż to nas kosztuje, jakich długich wahań, zanim zaczynamy powątpiewać o szczerości tych, których kochamy! -Marianna Acoforado


ileż-to-nas-kosztuje-jakich-długich-wahań-zanim-zaczynamy-powątpiewać-o-szczeroś-tych-których-kochamy
Stać się Iluz­jo­nistą Szczerości Cytaty: Iluż ludzi wiel­bi miłość, a po­gar­dza zakochanymi!  -Jadwiga Rutkowska


iluż-ludzi-wiel­bi-miłość-a po­gar­dza-zakochanymi 
Stać się Iluz­jo­nistą Szczerości Cytaty: W iluż ur­nach wy­bor­czych złożono po­pioły społecznych nadziei!  -Stanisław Fornal


w iluż-ur­nach-wy­bor­czych-złożono-po­pioły-społecznych-nadziei 
Stać się Iluz­jo­nistą Szczerości Cytaty: Gdzie nie ma szczerości, tam nie ma miłości. -Eliza Orzeszkowa


Stać się Iluz­jo­nistą Szczerości Cytaty: List do Bracha Nie zauważysz brachu Kiedy po gan­dzi machu Upo­jony przyrodą I og­nistą wodą Tra­fisz na raut do piachu  -awatar


list-do bracha-nie-zauważysz-brachu-kiedy-po gan­dzi-machu-upo­jony-przyrodą-i-og­nistą-wodą-tra­fisz-na raut-do piachu 
Stać się Iluz­jo­nistą Szczerości Cytaty: Gdy nie stać nas na miłość, stać nas zawsze na zazdrość. -Maria Dąbrowska


gdy-nie-stać-nas-na-miłość-stać-nas-zawsze-na-zazdrość
Stać się Iluz­jo­nistą Szczerości Cytaty: Szpi­tal­ne ko­rytarze nie sprzy­jają nadziei. Zwłaszcza kiedy czas płynie ra­zem z deszczem, prze­radza się w is­tną ulewę se­kund mi­jających bez­powrot­nie, wsiąkających w błot­nistą glebę oczekiwania. -Maja Lidia Kossakowska


Stać się Iluz­jo­nistą Szczerości Cytaty: Chce­cie wy­leczyć się ze Zła? Zróbcie to! Leczcie się ze Zła przez je­go doświad­cza­nie. Tyl­ko człowiek zły może stać się dob­ry. Dob­ry nie ma po­la ma­new­ru. Może stać się tyl­ko Zły. -Andrzej Ziemiański


Stać się Iluz­jo­nistą Szczerości Cytaty: Po­wieść jest wy­mysłem ludzkiej iluz­ji, że możemy zro­zumieć dru­giego człowieka. -Milan Kundera


po­wieść-jest wy­mysłem-ludzkiej-iluz­ji-że możemy-zro­zumieć-dru­giego-człowieka