Stać się Przykład­ny­mi Oby­wate­lami Cytaty

Stać się Przykład­ny­mi Oby­wate­lami Cytaty: Czyj sposób myśle­nia jest właści­wy? Mój, oczy­wiście. Ludzie, którzy się ze mną nie zgadzają są z de­finic­ji sza­leni. (Do mo­men­tu, gdy zmienię zda­nie, wte­dy mogą nag­le stać się przykład­ny­mi oby­wate­lami. Jes­tem elas­tyczny, nie czarno-biały.)  -Linus Benedict Torvalds


Stać się Przykład­ny­mi Oby­wate­lami Cytaty: Oj­czyz­na ba­nity na­dała im miana Dziś się ty­tułują


oj­czyz­na-ba­nity-na­dała-im miana-dziś ę-ty­łują-oby­wate­lami-Świata
Stać się Przykład­ny­mi Oby­wate­lami Cytaty: Oby­wate­le, chcieliście re­woluc­ji bez rewolucji?  -Maximilien Robespierre


Stać się Przykład­ny­mi Oby­wate­lami Cytaty: Cóż, człowiek pisze tak, jak może, Oby­wate­lu Redaktorze. -Konstanty Ildefons Gałczyński


Stać się Przykład­ny­mi Oby­wate­lami Cytaty: Pier­wszym obo­wiązkiem człowieka jest pra­cować. Tyl­ko przez pracę sta­je się oby­wate­lem użytecznym. -Stanisław Staszic


pier­wszym-obo­wiązkiem-człowieka-jest pra­cować-tyl­ko przez-pracę-sta­ ę-oby­wate­lem-użytecznym
Stać się Przykład­ny­mi Oby­wate­lami Cytaty: Wszys­cy oby­wate­le są równi wo­bec pra­wa. Nie ma ta­kich sta­nowisk, które da­wałyby im­mu­nitet dyp­lo­matyczny nieodpowiedzialności. -Lech Kaczyński


wszys­cy-oby­wate­-są równi-wo­bec-pra­wa-nie  ­kich-sta­nowisk-które-da­wałyby-im­mu­nitet-dyp­lo­matyczny-nieodpowiedzialnoś
Stać się Przykład­ny­mi Oby­wate­lami Cytaty: W do­bie swo­bod­nej mig­racji i kom­pu­tery­zac­ji, po­jecie Pla­tona


w do­bie-swo­bod­nej-mig­racji-i kom­pu­tery­zac­ji-po­jecie-pla­tona-oby­wate­-Świata-na­biera-zu­pełnie-no­wego-znaczenia
Stać się Przykład­ny­mi Oby­wate­lami Cytaty: Nig­dy jeszcze nie ut­wier­dziłem się moc­niej w kojącej pew­ności. Jes­tem oby­wate­lem Ziemi, dzie­dzi­cem nie tyl­ko Greków i Rzy­mian, ale pra­wie nieskończoności. -Zbigniew Herbert


nig­dy-jeszcze-nie ut­wier­dziłem ę-moc­niej-w kojącej-pew­noś-jes­tem oby­wate­lem-ziemi-dzie­dzi­cem-nie tyl­ko-greków
Stać się Przykład­ny­mi Oby­wate­lami Cytaty: Oby­wate­li Dys­ku z pre­ten­sja­mi do wyższej kul­tu­ry zaw­sze iry­towała myśl, że rządzą ni­mi bo­gowie, dla których przykładem wzniosłego przeżycia ar­tystyczne­go jest dzwo­nek do drzwi z melodyjką. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Stać się Przykład­ny­mi Oby­wate­lami Cytaty:


kor­po­rac­-srają-na po­lityków-po­lity­cy-srają-na me­dia-me­dia-kar­mią-tym-oby­wate­li-i jak  żyć-w ­kiej-praw­dzie
Stać się Przykład­ny­mi Oby­wate­lami Cytaty: Bo czy chodzi o Pol­skę niepod­ległą, czy o ob­ronę praw człowieka i oby­wate­la, czy o soc­ja­lizm, to prze­cież prze­de wszys­tkim liczą się ludzie, których lu­biłem, za­pamiętałem, którym po­mogłem żyć. -Jacek Kuroń


Stać się Przykład­ny­mi Oby­wate­lami Cytaty: Jeżeli mo­ja teoria względności okaże się słuszna, Niem­cy po­wiedzą, że jes­tem Niem­cem, a Fran­cu­zi, że oby­wate­lem świata. Jeśli­by miała się oka­zać błędna, Fran­cja oświad­czyłaby, że jes­tem Niem­cem, a Niem­cy, że jes­tem Żydem.— czytaj całość -Albert Einstein


Stać się Przykład­ny­mi Oby­wate­lami Cytaty: W swoich myślach mogę się stać kim zechce ta­ki charakter Za dużo myślę wy­myślo­ne problemy oby poszły precz Dzi­wadło ze mnie lu­bię swoją samotność ale smut­ku nie Gorąca kawa je­sien­na półprzytomność da­je wokół znać  -Elizabetta


Stać się Przykład­ny­mi Oby­wate­lami Cytaty: Ce­lem wycho­wania skauto­wego jest pod­niesienie po­ziomu przyszłych, wzo­rowych oby­wate­li, szczególnie pod względem cha­rak­te­ru i zdro­wia; zastąpienie sa­molub­stwa służbą dla bliźnich, us­praw­nienie chłopców pod względem mo­ral­nym i fi­zycznym, aby mog­li pełnić służbę bliźnim. -Robert Baden-Powell


Stać się Przykład­ny­mi Oby­wate­lami Cytaty: Miłość to ucie­czka do kra­ju, w którym jest tyl­ko dwo­je oby­wate­li. Z zewnątrz wygląda to jak śmierć. Ludzie mogą do wo­li wa­lić pięściami w ściany, ale nie mają szans, by zna­leźć drzwi. Nikt nie jest w sta­nie od­gadnąć, jak wygląda uk­ry­ty za wy­soki­mi mu­rami ogród. -Janet Fitch


Stać się Przykład­ny­mi Oby­wate­lami Cytaty: Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi. -Karol Kurpiński


wszys­tko-co ę-stało-stać ę-mu­siało-i tyl­ko-to ę-sta­nie-co ę-stać-musi
Stać się Przykład­ny­mi Oby­wate­lami Cytaty: Wszystko co się stało, stać się musiało; i tylko to się stanie co się stać musi. -Karol Kazimierz Kurpiński


Stać się Przykład­ny­mi Oby­wate­lami Cytaty: Na­sienie i łzy są sym­bo­lami nocy. -Josephine Hart


na­sienie-i łzy-są sym­bo­lami-nocy