Stało Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Stało Cytaty: Dob­rze się stało, że źle się stało. -Lech Wałęsa
Stało Cytaty: Życie stało się lep­sze, to­warzysze, życie stało się weselsze. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
Stało Cytaty: Życie stało się lepsze, towarzysze, życie stało się weselsze. -Józef Stalin
Życie-stało-ę-lepsze-towarzysze-życie-stało-ę-weselsze
Stało Cytaty: Milczenie stało się jego mową ojczystą. -Oliver Goldsmith
Stało Cytaty: Szczęście to ra­dość z te­go, co stało się naszym udziałem. -Małgorzata Stolarska
szczęście-to ra­dość-z te­go-co stało ę-naszym-udziałem
Stało Cytaty: Wszys­tko jest z wo­dy, z wo­dy pow­stało i z wo­dy się składa. -Tales z Miletu
wszys­tko-jest z wo­dy-z wo­dy-pow­stało-i z wo­dy ę-składa
Stało Cytaty: Nieważne ja­kie two­je ciało. Ważne, co z duszą się stało?  -Bujak Bogusław
nieważne-ja­kie-two­-ciało-ważne co z duszą ę-stało 
Stało Cytaty: Stało się przeraźliwie oczywiste, że technologie wyprzedziły już nasze człowieczeństwo. -Albert Einstein
stało-ę-przeraźliwie-oczywiste-że-technologie-wyprzedziły-już-nasze-człowieczeństwo
Stało Cytaty: Nadzieje na jutro są atrakcyjne, póki dziś nie stało się wczoraj. -William Faulkner
nadzieje-na-jutro-są-atrakcyjne-póki-dziś-nie-stało-ę-wczoraj
Stało Cytaty: Niech zgi­nie świat, by­leby stało się za­dość sprawiedliwości. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Stało Cytaty: Nadzieje na jut­ro są at­rakcyj­ne, póki dziś nie stało się wczoraj. -William Faulkner
nadzieje-na jut­ro-są at­rakcyj­ne-póki-dziś-nie stało ę-wczoraj
Stało Cytaty: Byle tylko Słowo nie stało się ciałem poza nami. -Jan Twardowski
byle-tylko-słowo-nie-stało-ę-ciałem-poza-nami
Stało Cytaty: Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie. -Mark Twain
wiele-rzeczy-łych-stało-ę-wielkimi-tylko-dzięki-odpowiedniej-reklamie
Stało Cytaty: Bo wy­maga­nie człowie­czeństwa od ludzi stało się dziś rzeczą nieludzką. -William
bo wy­maga­nie-człowie­czeństwa-od ludzi-stało ę-dziś-rzeczą-nieludzką
Stało Cytaty: Mi­mo pow­szechne­go znie­czu­lenia życie nie stało się mniej bolesne. -Jacek Wejroch
mi­mo-pow­szechne­go-znie­czu­lenia-życie-nie stało ę-mniej-bolesne
Stało Cytaty: Zniknęła gdzieś tajemnica, oczekiwania, pytania i emocje. Nieosiągalne, podane na rozgrzanej patelni, stało się prozą. -Wojciech Mann
zniknęła-gdzieś-tajemnica-oczekiwania-pytania-i-emocje-nieosiągalne-podane-na-rozgrzanej-patelni-stało-ę-prozą
Stało Cytaty: Stało się prze­raźli­wie oczy­wis­te, że techno­logie wyp­rzedziły już nasze człowieczeństwo. -Albert Einstein
stało ę-prze­raźli­wie-oczy­wis­te-że techno­logie-wyp­rzedziły-już-nasze-człowieczeństwo
Stało Cytaty: Wiado­mo, że nie pow­stało wiele dob­rych rzeczy, dla­tego że cze­kało się na lepsze. -Stefan Wyszyński
wiado­mo-że nie pow­stało-wiele-dob­rych-rzeczy-dla­tego-że cze­kało ę-na lepsze
Stało Cytaty: Stało się zwyczajem, że żaden wiek nie docenia siebie, i w tej ignorancji z żalem kieruje swój wzrok w przeszłość. -Rene Clair
stało-ę-zwyczajem-że-żaden-wiek-nie-docenia-siebie-i-w-tej-ignorancji-z-żalem-kieruje-swój-wzrok-w-przeszłość
Stało Cytaty: Panie, spraw, aby moje życie stało się tak skromne i proste, jak gra trzcinowego fletu, który Ty wypełniłeś muzyką. -Rabindranath Tagore
panie-spraw-aby-moje-życie-stało-ę-tak-skromne-i-proste-jak-gra-trzcinowego-fletu-który-ty-wypełłeś-muzyką
Stało Cytaty: Wewnątrz każde­go sta­rego człowieka tkwi młody człowiek i dzi­wi się, co się stało. -Terry Pratchett
wewnątrz-każde­go-sta­rego-człowieka-tkwi-młody-człowiek-i dzi­wi-ę-co ę-stało
Stało Cytaty: Doświadczenie ma sąd, pojęcie na wszystko, co się stało, tylko nie ma pojęcia na to, co się w tobie dzieje. -Narcyza Żmichowska
doświadczenie-sąd-pojęcie-na-wszystko-co-ę-stało-tylko-nie-pojęcia-na-to-co-ę-w-tobie-dzieje
Stało Cytaty: Łzy nie są oz­naką naszej słabośći, lecz tym,że nasze ser­ce nie stało się pustynią. -Maria Konopnicka
Łzy-nie są oz­naką-naszej-słabośći-lecz-tymże-nasze-ser­-nie stało ę-pustynią
Stało Cytaty: Nie chcesz już słuchac głosu su­mienia? Bacz, by nie stało się nieme w duszach twoich dzieci. -Raoul Follereau
nie-chcesz-już-słuchac-głosu-su­mienia-bacz-by nie stało ę-nieme-w duszach-twoich-dzieci
Stało Cytaty: Jaka jestem szczęśliwa, że nie urodziłam się mężczyzną, bo gdyby tak się stało, musiałabym poślubić kobietę! -Anne Louise Stael - Holstein
jaka-jestem-szczęśliwa-że-nie-urodziłam-ę-mężczyzną-bo-gdyby-tak-ę-stało-musiałabym-poślubić-kobietę
Stało Cytaty: Wszyscy oni przestali wierzyć i chociaż zachowali tajony lęk przed upiorami, pokpiwali sobie jednak z nieba, które stało się dla nich puste. -Emil Zola
wszyscy-oni-przestali-wierzyć-i-chociaż-zachowali-tajony-lęk-przed-upiorami-pokpiwali-sobie-jednak-z-nieba-które-stało-ę-dla-nich-puste
Stało Cytaty: Nasze obcowanie z ludźmi stało się wszystkim, tylko nie tym, co to słowo w sobie zawiera. Jest straszliwym kluczeniem w gąszczu zasadzek, w ciemności słów, w uprzejmości uśmiechów. -Pola Gojawiczyńska
nasze-obcowanie-z-ludźmi-stało-ę-wszystkim-tylko-nie-tym-co-to-słowo-w-sobie-zawiera-jest-straszliwym-kluczeniem-w-gąszczu-zasadzek-w-ciemnoś
Stało Cytaty: Czasami ludzie potkną się o prawdę. Ale prostują się i idą dalej, jakby nic się nie stało. -Winston Churchill
czasami-ludzie-potkną-ę-o-prawdę-ale-prostują-ę-i-idą-dalej-jakby-nic-ę-nie-stało
Stało Cytaty: Najdłuższe roz­sta­nie, po którym się żyje jak­by ser­ce pękło i nic się nie stało. -Jan Twardowski
najdłuższe-roz­sta­nie-po którym ę-żyje-jak­by-ser­-pękło-i nic ę-nie stało
Stało Cytaty: Płomień gniewu opa­da, po­woli przy­gasa. Ra­ny się goją. Kiedy jed­nak poz­wa­lasz, żeby tak się stało, umiera też część two­jej duszy. -Harlan Coben
płomień-gniewu-opa­da-po­woli-przy­gasa-ra­ny ę-goją-kiedy jed­nak-poz­wa­lasz-żeby-tak ę-stało-umiera-też-część-two­jej
Stało Cytaty: Stan wo­jen­ny w Pol­sce 1981-1983 Zły ge­nerał, nie lu­bił te­leran­ka, dla­tego w ciem­nych okularach na­dał swój program*. I stało się... gor­sze jutro pamiętamy...   -wdech
stan-wo­jen­ny-w pol­sce-1981-1983-zły-ge­nerał-nie lu­bił-te­leran­ka-dla­tego-w ciem­nych-okularach-na­dał-swój-program-i-stało
Stało Cytaty: $ whois cytaty.info Creation Da­te: 2006-04-13T12:18:34Z To już 9 lat od początku is­tnienia stro­ny i pra­wie 8 od re­jes­trac­ji używa­nej dotąd do­meny. A więc stało się i od­chodzisz, dziękuję!  -Radziem
Stało Cytaty: Dbam o bez­pie­czeństwo, a może wszys­tkiego się boję? Gdy­by coś się stało, wiem, że przeżyję, ale nicze­go nie przeżyję... -Andrea
dbam-o bez­pie­czeństwo-a może-wszys­tkiego ę-boję-gdy­by-coś ę-stało-wiem-że przeżyję-ale-nicze­go-nie przeżyję
Stało Cytaty: Do­piero po­tem ro­zumiemy to, co stało się przed­tem, a więc nie ro­zumiemy nic. To­też duszę możemy zde­finiować następująco: to, co pop­rzedza wszystko. -R. Scott Bakker
do­piero-po­tem-ro­zumiemy-to-co stało ę-przed­tem-a więc-nie ro­zumiemy-nic-to­też duszę-możemy-zde­finiować-następująco-to
Stało Cytaty: Tak bar­dzo chciałabym mieć Cię przy sobie. Codzien­nie za­daje so­bie py­tanie - co się stało? Było tak pięknie... a nies­te­ty, wszys­tko co piękne z cza­sem znika. -PróbujPatrzećKolorowo