Stań Się Cytaty

Stań Się Cytaty: Lu­bisz stan odurze­nia ? A wiesz że wszys­tko , co cię w niego wpro­wadza nie jest smaczne ? Bo stan odurze­nia nie jest na­tural­ny. Ale i tak go lu­bisz , bez względu na smak. -Namia


lu­bisz-stan-odurze­nia- a wiesz-że wszys­tko- co ę-w niego-wpro­wadza-nie jest smaczne- bo stan-odurze­nia-nie jest na­tural­ny
Stań Się Cytaty: Jes­tem sam, wal­ka wręcz, tchórzy zaw­sze jest dwu Liczę tyl­ko na siebie, przy­jaciele? z ni­mi chuj Mu­sisz bar­dzo się pos­ta­rać, bym osiągnął stan gorączki białej Stan wyjątko­wy dop­ro­wadzam w nim do kalectw Niena­wiść sięgnęła ze­nitu, opo­nent o li­tość błaga Zos­ta­je po nim nic tu, je­dyna wnętrzności tara Słyszeć la­ment ko­biet wrogów, Bru­no do te­go zwykł Uważaj na słowa, byś wro­giem nie stał się Ty. -Bruno


Stań Się Cytaty: Stań się tym, kim jesteś. -Viktor Frankl


Stań Się Cytaty: Chcesz złowić morze, to sam stań się morzem. -Jerzy Krzysztoń


chcesz-złowić-morze-to sam-stań ę-morzem
Stań Się Cytaty: Najpierw stań się wartościowym człowiekiem, a sukces nadejdzie sam -Albert Einstein


najpierw-stań-ę-wartościowym-człowiekiem-a-sukces-nadejdzie-sam
Stań Się Cytaty: Błogi to stan śmieci w którym prze­jawia się życie ... -Cykam


błogi-to stan-śmieci-w którym prze­jawia ę-życie
Stań Się Cytaty: Stań się od­pornym, a wyt­rzy­małość będzie zbędna. -Bolesław Paszkowski


stań ę-od­pornym-a wyt­rzy­łość-będzie-zbędna
Stań Się Cytaty: Pew­ność jest jak gdy­by to­nem, ja­kim stwier­dza się stan rzeczy, lecz nie wnios­ku­je się z to­nu o tym, że ma się słuszność. -W » Ludwig Wittgenstein » O Pewności


pew­ność-jest jak gdy­by-to­nem-ja­kim-stwier­dza ę-stan-rzeczy-lecz-nie wnios­ku­ ę-z to­nu-o tym-że  ę-słuszność
Stań Się Cytaty: Pociąg do alkoholu tym różni się od pociągu do kobiety, że z biegiem lat przechodzi w stan chroniczny. -Horacy Safrin


pociąg-do-alkoholu-tym-róż-ę-od-pociągu-do-kobiety-że-z-biegiem-lat-przechodzi-w-stan-chroniczny
Stań Się Cytaty: Po­ciąg do al­ko­holu tym różni się od po­ciągu do ko­biety, że z biegiem cza­su przechodzi w stan chroniczny. -Horacy Safrin


po­ąg-do al­ko­holu-tym-róż ę-od po­ągu-do ko­biety-że z biegiem-cza­su-przechodzi-w stan-chroniczny
Stań Się Cytaty: Cały postęp opiera się na wrodzonej potrzebie wszystkich części każdego organizmu, by żyć ponad stan. -Samuel Butler


cały-postęp-opiera-ę-na-wrodzonej-potrzebie-wszystkich-częś-każdego-organizmu-by-żyć-ponad-stan
Stań Się Cytaty: Mój cha­rak­ter, mo­ja niedowaga, te­raz stań przed lus­trem, pok­lep się po swo­jej perfekcjii  -szajbuss


mój-cha­rak­ter-mo­ja-niedowaga-te­raz-stań-przed-lus­trem-pok­lep ę-po swo­jej-perfekcjii 
Stań Się Cytaty: Świado­mość dziewic­twa: fakt, stan, który właści­wie is­tnieje tyl­ko w tym mo­men­cie, kiedy się wie, że się go traci. -William Faulkner


Świado­mość-dziewic­twa-fakt-stan-który-właś­wie-is­tnieje-tyl­ko-w tym-mo­men­cie-kiedy ę-wie-że ę-go traci
Stań Się Cytaty: Jeśli nie podoba Ci się obecny stan rzeczy – zmień go! Nie jesteś drzewem -Jim Rohn


jeśli-nie-podoba-ci-ę-obecny-stan-rzeczy-zmień-go-nie-jesteś-drzewem
Stań Się Cytaty: Kiedy pa­li się człowieka, pa­li się je­go in­dy­widualną sub­stan­cję i ob­ra­ca w ni­cość zu­pełną coś, co było kon­kret­nym ak­tem is­tnienia, a przez to sa­mo rzeczą dobrą w oczach Bo­ga, który owo is­tnienie podtrzymywał. -Umberto Eco


Stań Się Cytaty: Każdy stan ma swoich zdrajców. -Soren Aabye Kierkegaard


Stań Się Cytaty: Szczęście - stan który tak szyb­ko przemija. -PoznajPrawdę


szczęście- stan-który-tak-szyb­ko-przemija
Stań Się Cytaty: Stań przed ołtarzem, nie pod płotem. -MyBigDreams


stań-przed-ołtarzem-nie pod-płotem