Stanowi Oddzielenie Rzeczy Ważnych Cytaty

Stanowi Oddzielenie Rzeczy Ważnych Cytaty: Wielką trudność dla intelektualisty stanowi oddzielenie rzeczy ważnych od nieważnych. -John Grier


wielką-trudność-dla-intelektualisty-stanowi-oddzielenie-rzeczy-ważnych-od-nieważnych
Stanowi Oddzielenie Rzeczy Ważnych Cytaty: Wszys­cy na­zywają siebie


wszys­cy-na­zywają-siebie-realis­­mi-a w rzeczy­wis­toś-ideali­zują-szczęście-nie pot­ra­fiąc-do­cenić-rzeczy-ważnych
Stanowi Oddzielenie Rzeczy Ważnych Cytaty: O ile kobieta może być niezdolną do przypomnienia sobie rzeczy ważnych, o tyle pamiętać będzie przez cale życie rzeczy, które są ważne dla jej uczuć. -Honore de Balzac


o-ile-kobieta-może-być-niezdolną-do-przypomnienia-sobie-rzeczy-ważnych-o-tyle-pamięć-będzie-przez-cale-życie-rzeczy-które-są-ważne-dla-jej
Stanowi Oddzielenie Rzeczy Ważnych Cytaty: Prze­mil­cza­nie rzeczy ważnych to hołd dla ich ważności. -Stefan Kisielewski


prze­mil­cza­nie-rzeczy-ważnych-to hołd-dla-ich-ważnoś
Stanowi Oddzielenie Rzeczy Ważnych Cytaty: Wiele jest na świecie rzeczy dla nas ważnych, lecz jak często nie dos­trze­gamy tych naj­ważniej­szych, które są przed naszym nosem. -doorka


wiele-jest na świecie-rzeczy-dla-nas-ważnych-lecz-jak często-nie ­trze­gamy-tych-naj­ważniej­szych-które-są przed-naszym-nosem
Stanowi Oddzielenie Rzeczy Ważnych Cytaty: Zwykła fasolka szparagowa może stać się kołem ratunkowym w momencie zwątpienia i przygnębienia. Właśnie takie na pozór mało ważne sprawy. Rzecz w tym tylko, żeby mieć jeszcze siłę na wykreowanie ich do rzędu rzeczy ważnych. Źle jest, gdy się już nie chce tego trudu podjąć. -Zofia Kucówna


Stanowi Oddzielenie Rzeczy Ważnych Cytaty: Cza­sami re­zyg­nu­jemy z rzeczy i ludzi dla nas ważnych, w imię...sa­mi na­wet nie wiemy cze­go. Myśli­my, że tak będzie dla nas le­piej jed­nak po­zos­ta­je tęskno­ta i wątpli­wości czy postąpi­liśmy słusznie czy sta­nie się to jed­nym z naj­większych błędów. -płonąca


Stanowi Oddzielenie Rzeczy Ważnych Cytaty: Podstawą większości życiowych sukcesów stanowi specjalizacja w nielicznych ograniczonych dziedzinach. Ludzi sukcesu cechuje m.in. to, że wybierają wyłącznie takie posady i przyjmują tylko te zlecenia, które umożliwiają im wykazanie się pełnią posiadanych umiejętności. Odmawiają robienia rzeczy, jakich nie lubią albo na których szczególnie się nie znają. -Brian Tracy


Stanowi Oddzielenie Rzeczy Ważnych Cytaty: Szczęście to ciągła realizacja ważnych celów oparta na fundamencie akceptacji. -Dariusz Skraskowski


szczęście-to-ągła-realizacja-ważnych-celów-oparta-na-fundamencie-akceptacji
Stanowi Oddzielenie Rzeczy Ważnych Cytaty: Rzeczy, które próbują wyglądać jak rzeczy, często wyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy


rzeczy-które-próbują-wyglądać-jak rzeczy-często-wyglądają-bar­dziej-jak rzeczy-ż-­me-rzeczy
Stanowi Oddzielenie Rzeczy Ważnych Cytaty: Nie mów nied­ba­le o po­ważnych spra­wach, ani uroczyście o marnych. -Arystoteles


nie-mów-nied­ba­-o po­ważnych-spra­wach-ani-uroczyście-o marnych
Stanowi Oddzielenie Rzeczy Ważnych Cytaty: Trud­no jest mówić o po­ważnych spra­wach bez wys­tar­czające­go słownictwa. -Michal Viewegh


trud­no-jest mówić-o po­ważnych-spra­wach-bez-wys­tar­czają­go-słownictwa
Stanowi Oddzielenie Rzeczy Ważnych Cytaty: Os­trożni żyją dłużej od od­ważnych. Umierają mniej tra­gicznie. I rzadziej przy tym krzyczą ze strachu. -Wojciech Cejrowski


os­troż-żyją-dłużej-od od­ważnych-umierają mniej-tra­gicznie-i rzadziej-przy-tym-krzyczą-ze strachu
Stanowi Oddzielenie Rzeczy Ważnych Cytaty: Na re­woluc­jach, które są zaz­wyczaj two­rem wiel­kich umysłów i dziełem ludzi od­ważnych, korzys­tają w końcu tchórze. -Nadżib Mahfuz


na re­woluc­jach-które-są zaz­wyczaj-two­rem-wiel­kich-umysłów-i dziełem-ludzi-od­ważnych-korzys­tają-w końcu-tchórze
Stanowi Oddzielenie Rzeczy Ważnych Cytaty: Ważnych jest kil­ka tych chwil, tych na które czekamy. -Marek Grechuta


ważnych-jest kil­ka-tych-chwil-tych-na które-czekamy
Stanowi Oddzielenie Rzeczy Ważnych Cytaty: Trzech stanowi kolegium. -Lucius Neratius Priscus


Stanowi Oddzielenie Rzeczy Ważnych Cytaty: At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane. -Arundhati Roy


at­mosfe­ra-była-gęsta-od myśli-i rzeczy-do po­wie­dze­nia-ale w ­kich-mo­men­tach-mówi ę-tyl­ko-małe-rzeczy-duże rzeczy
Stanowi Oddzielenie Rzeczy Ważnych Cytaty: To, co wciąż robimy, stanowi o nas. -Arystoteles


to-co-wciąż-robimy-stanowi-o-nas