Stok­roć Cytaty

Stok­roć Cytaty: Słowa­mi pieści się ko­bietę stok­roć czu­lej niż gestem. -Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Śnieżko-Błocka)


Stok­roć Cytaty: Po stok­roć naj­ważniej­sze, co masz w życiu na głowie, to dbać o włas­ne zdrowie. -Elisabeth K


po stok­roć-naj­ważniej­sze-co-masz-w życiu-na głowie-to-dbać-o włas­ne-zdrowie
Stok­roć Cytaty: Niep­rawdą jest że ko­bieta jest obłudną ko­median­tką. Mężczyz­na stok­roć zręczniej mas­ku­je swo­je myśli i uczucia. -Alfred Aleksander Konar


niep­rawdą-jest że ko­bieta-jest obłudną-ko­median­tką-mężczyz­na stok­roć-zręczniej-mas­ku­-swo­-myśli-i uczucia
Stok­roć Cytaty: Jak świat światem, roz­rywka zaw­sze miała stok­roć szer­sze po­wodze­nie od wiel­kiej sztu­ki. Z do­mami pub­liczny­mi nig­dy nie mogły kon­ku­rować panteony. -Jerzy Waldorff


jak-świat-światem-roz­rywka-zaw­sze-miała-stok­roć-szer­sze-po­wodze­nie-od wiel­kiej-sztu­ki-z do­mami-pub­liczny­mi-nig­dy
Stok­roć Cytaty: Możesz kochać – choć na próżno Możesz tęsknić, nie spać nocą Możesz myśleć pat­rząc w niebo że znów gwiaz­dy zamigocą Jeśli Bóg ma in­ne plany gdy coś da­je i odbiera to po stok­roć więcej zyskasz nie za­wie­dzie Cię nadzieja. -Myalwaysmood


Stok­roć Cytaty: Tam gdzie wiją się stok­rotki jest in­ny świat... Może lepszy? Może nie . Za­gubiłam się . Całkiem. Do dna. Czy tam stok­rotki pachną? ..... -ta


tam-gdzie-wiją ę-stok­rotki-jest in­ny-świat-może-lepszy-może-nie -za­gubiłam ę-całkiem-do-dna-czy-tam-stok­rotki-pachną
Stok­roć Cytaty: Nieroz­pozna­na wys­po rozkoszy, Kocham Cię! Ta­jem­nicza na­miet­ności duszy, Kocham Cię! Myśli mo­ja nieu­chwyt­na w locie, Kocham Cię! Ser­ce mo­jego oceanu roztargnienia, Kocham Cię! Nadziejo blis­ka tym co umierają, Kocham Cię! Uk­ry­ta duszo mo­jej świadomości, Kocham Cię! Mu­zo mo­jego życia bez trwogi, Kocham Cię! Kocham Cię stok­roć bar­dziej niźli ko­gokol­wiek do tej po­ry kochać byłam w stanie. -~~Lotta


Stok­roć Cytaty: Ty Pa­nie choć Bo­giem jesteś W naszym ciele bezsilny Upa­dasz tak często Wiedząc jedno:


Stok­roć Cytaty: Dob­roć nie może wypływać ze słabości, tyl­ko z potęgi. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Stok­roć Cytaty: Dob­roć is­tnieje wca­le nie po to, aby z niej korzystać. -Michał Choromański


dob­roć-is­tnieje-wca­-nie po to-aby z niej-korzystać
Stok­roć Cytaty: Dob­roć ser­ca obej­mu­je ob­szar większy aniżeli sze­rokie po­le sprawiedliwości. -Johann Wolfgang Goethe


dob­roć-ser­ca-obej­mu­-ob­szar-większy-aniżeli-sze­rokie-po­-sprawiedliwoś
Stok­roć Cytaty: Ilek­roć zadźwięczy dzwo­nek, ja­kiś anioł dos­ta­je skrzydła i aureolę. -Jill Barnett


ilek­roć-zadźwięczy-dzwo­nek-ja­kiś-anioł-­­-skrzydła-i aureolę
Stok­roć Cytaty: Uro­da cie­szy tyl­ko oczy, dob­roć jest war­tością trwałą. -Safona


uro­da-cie­szy-tyl­ko-oczy-dob­roć-jest war­tośą-trwałą
Stok­roć Cytaty: ilek­roć do­tykam twych piersi bryzą tęsknoty one proszą mnie o real­ny bis  -adamzjawora


ilek­roć-do­tykam-twych-piersi-bryzą-tęsknoty-one-proszą-mnie-o-real­ny-bis 
Stok­roć Cytaty: W końcu dos­trzegłam wiosnę. Wplotła mi zioło we włosy i szczyptę tra­wy dała mi na dłonie, a w oczy stok­rotki rzu­ciła - nie wiem po co, prze­cież w ludzkich ser­cach ciągła zima. -loquentia


Stok­roć Cytaty: Po­leżałbym na trawce. Wąchałbym so­bie kwiatki, stok­rotki, bzy, bławatki. Pat­rzyłbym na lot trzmiela, jak pająk nić rozsnuwa i ta­kie różne cuda. La­to, słoneczko, chmurki i tyl­ko jeszcze... ... małosol­ne ogórki. -Theo Valenty


Stok­roć Cytaty: Myśli me skaczą z kwiat­ka na kwiatek Każda z nich ładna czy stok­rotka czy bra­tek Wszys­tkie daleko do­sięgnąć nie mogę Pocze­kam aż wrócą i zerwę na drogę  -MarcoPolo


myśli-me skaczą-z-kwiat­ka-na kwiatek-każda-z nich-ładna-czy-stok­rotka-czy-bra­tek-wszys­tkie-daleko-do­ęgnąć-nie mogę-pocze­kam
Stok­roć Cytaty: Pew­na część Ciebie żyje w in­nych ludziach, nie za­pomi­naj o tym ilek­roć zwątpisz w sa­mego siebie. -kate-em


pew­na-część-ciebie-żyje-w in­nych-ludziach-nie za­pomi­naj-o tym-ilek­roć-zwątpisz-w ­mego-siebie