Stra­cić Cytaty

Stra­cić Cytaty: W oko­wach wiary łat­wo stra­cić głowę. -StachuKrankiela


w oko­wach-wiary-łat­wo-stra­ć-głowę
Stra­cić Cytaty: Mo­ral­ność może tyl­ko stra­cić na związku z religią. -Paul Thiry Holbach


mo­ral­ność-może-tyl­ko-stra­ć-na związku-z religią
Stra­cić Cytaty: Wys­tar­czy być w tłumie by stra­cić rozum  -Romain Rolland


wys­tar­czy-być-w tłumie-by stra­ć-rozum 
Stra­cić Cytaty: Ko­bieta może nag­le stra­cić chęć na seks i równie szyb­ko ją odzyskać. -John Cray


ko­bieta-może-nag­-stra­ć-chęć-na seks-i równie-szyb­ko-ją odzyskać
Stra­cić Cytaty: Śmierć koszto­wać, każde­mu wie­rzyć, nadzieję stra­cić - są to os­tatnie rzeczy. -Jan Żabczyc


Śmierć-koszto­wać-każde­mu-wie­rzyć-nadzieję-stra­ć- są to os­tatnie-rzeczy
Stra­cić Cytaty: Wczo­raj się do­wie­działam że mogłam stra­cic przy­jaciółkę na zaw­sze, po­wie­działa mi co zro­biła - cos co mogło skończyć jej życie....a ja nie mogę dojść do ciebie bo jes­tem świado­ma jak niewiele bra­kowało żebym ja stra­ciła...nie pot­ra­fie te­raz dojść do siebie.... -agata.pl


Stra­cić Cytaty: ****** *** ...miłe słowa tra­fiają do SER­CA...tam osiadają, jak małe diamen­ty, by nig­dy nie stra­cić kon­taktu z delikatnością... ****** ***  -Bożena BAJA


miłe-słowa-tra­fiają-do ser­catam-osiadają-jak łe-diamen­ty-by nig­dy-nie stra­ć-kon­taktu-z delikatnośą- 
Stra­cić Cytaty: Gdy masz kochankę i przy­jaciela, a nie chcesz stra­cić żad­ne­go, to pil­nuj, by się nie spotkali. -Maria Konopnicka


gdy-masz-kochankę-i przy­jaciela-a nie chcesz-stra­ć-żad­ne­go-to pil­nuj-by ę-nie spotkali
Stra­cić Cytaty: Nig­dy nie ry­zykuj tym, cze­go nie chcesz stra­cić... Chy­ba, że brak ry­zyka jest bar­dziej ry­zykow­ny niż ryzyko. -karaczan19


nig­dy-nie ry­zykuj-tym-cze­go-nie chcesz-stra­ć-chy­ba że brak-ry­zyka-jest bar­dziej-ry­zykow­ny-ż-ryzyko
Stra­cić Cytaty: Nie­szczęśli­wie za­kocha­ny jest jak przed­siębior­ca, który wciąż dopłaca do de­ficy­towej im­pre­zy, żeby nie stra­cić te­go, co już zapłacił. -Hugo Dionizy Steinhaus


nie­szczęśli­wie-za­kocha­ny-jest jak przed­ębior­ca-który-wciąż-dopłaca-do de­ficy­towej-im­pre­zy-żeby-nie stra­ć-te­go
Stra­cić Cytaty: le­piej jest mieć i stra­cić, niż nie mieć i nie zyskać  -Logos


­piej-jest mieć-i stra­ć-ż-nie mieć-i nie zyskać 
Stra­cić Cytaty: Kiedy próbu­jemy nap­ra­wić je­den błąd, stwarza­my ko­lej­ne, których nie sposób uniknąć. Tak więc nap­ra­wianie błędów można naz­wać także gra­niem w szachy. Przed roz­poczęciem gdy mu­sisz us­ta­lić tak­tykę do wyg­ra­nej. Po­tem trze­ba pil­no­wać by nie stra­cić wielu pionków i naj­ważniej­sze­go Króla. Jeśli nasza tak­ty­ka jest zła - stra­cimy Króla i wszys­tkie in­ne pionki. -Paulina_Ksiezniczka1997


Stra­cić Cytaty: Nie mogę go stra­cić, bo jeśli stracę to ciało, to stracę również i włas­ne i nie zos­ta­nie mi nic prócz duszy. -Marek Hłasko


nie-mogę-go stra­ć-bo śli-stracę-to ciało-to stracę-również-i włas­ne-i nie zos­­nie-mi nic-prócz-duszy
Stra­cić Cytaty: Bo cza­sami, choć zmienia się two­je życie i mu­sisz zam­knąć pew­ne roz­działy, są rzeczy, których bro­nisz do os­tatniego tchu. Bo właśnie ich nie chcesz stra­cić. To one na­dają two­jemu życiu sens. -Devin


Stra­cić Cytaty: Kto raz zna­lazł sam siebie, nie może stra­cić nic na tym świecie. A kto raz zro­zumiał człowieka w so­bie, zro­zumie wszys­tkich ludzi. -Stefan Zweig


kto-raz-zna­lazł-sam-siebie-nie może-stra­ć-nic-na tym-świecie-a kto-raz-zro­zumiał-człowieka-w so­bie-zro­zumie-wszys­tkich-ludzi
Stra­cić Cytaty: Jeśli ko­bieta, po­dob­nie umiejętnie jak przed ludźmi, skry­wa uczu­cie przed swym wyb­ra­nym, może go stra­cić, a wte­dy nędzną po­ciechą jest prze­kona­nie, że świat również o niczym nie wiedział. -Jane Austen


Stra­cić Cytaty: Jeśli ko­bieta, po­dob­nie umiejętnie jak przed ludźmi, skry­wa uczu­cie przed swym wyb­ra­nym, może go stra­cić, a wte­dy nędzną po­ciechą jest prze­kona­nie, że świat również o niczym nie wiedział(...)... Du­ma i uprzedzenie  -impolite


Stra­cić Cytaty: Sma­kuj życia po­woli, według ka­len­darza, dzień po dniu. Nie ma co wy­rywać się do przo­du, bo to tak, jak­by stra­cić kon­takt z włas­nym ro­zumem, a wte­dy już tyl­ko krok do ja­kiejś tra­gedii, nieko­nie­cznie w an­tycznym stylu. -Andrzej Klawitter