Strachu Mego Cytaty

Strachu Mego Cytaty: Kołow­ro­tek lęku niezmiennego, Li­niami pa­pilar­ny­mi w głowie, Prag­nienie snu be­zimien­ne­go , De­mon cier­niem strachu mego, wy­ryje mi na grobie. Leżeć będę pośród dzi­kich kwiatów, Ciem­ność, Ta­natos podziemi, Og­niste wid­mo spo­pielo­nych światów, Wyg­na mnie z tej ziemi . -ZbytImpulsywna


Strachu Mego Cytaty: Tyl­ko człowiek niszczy dla sa­mego niszcze­nia i tworzy dla sa­mego tworzenia. -Antoni Kępiński


tyl­ko-człowiek-niszczy-dla-­mego-niszcze­nia-i tworzy-dla-­mego-tworzenia
Strachu Mego Cytaty: Naj­więcej o przy­jaciołach wie­dział już Mickiewicz, in­ni sław­ni też o tym wiedzieli.... Praw­dzi­wy przy­jaciel, to Ten, przez które­go ze strachu się nie zes*rasz! A ON ze strachu na drze­wo nie spierdzie*li! insp.A.Mickiewicz  -Niusza


Strachu Mego Cytaty: Granice mego języka oznaczają granice mego świata. -Ludwig Wittgenstein


granice-mego-języka-oznaczają-granice-mego-świata
Strachu Mego Cytaty: Sceptycyzm to elegancja strachu. -Emil Cioran


sceptycyzm-to-elegancja-strachu
Strachu Mego Cytaty: Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy. -Lao Tse


Strachu Mego Cytaty: Przezwyciężenie strachu to początek mądrości -Bertrand Russell


przezwyciężenie-strachu-to-początek-mądroś
Strachu Mego Cytaty: Matczyna miłość nie zna strachu. -Seneka


matczyna-miłość-nie-zna-strachu
Strachu Mego Cytaty: Odwaga jest czasem i skutkiem strachu. -Alojzy Żółkiewski


Strachu Mego Cytaty: Trzeba wyzwolić się ze strachu bogów i śmierci. -Samos


trzeba-wyzwolić-ę-ze-strachu-bogów-i-śmierci
Strachu Mego Cytaty: Tyl­ko ty­rani żyją w wie­cznym strachu. -Henryk IV


tyl­ko-ty­rani-żyją-w wie­cznym-strachu
Strachu Mego Cytaty: Od­wa­ga jest cza­sem i skut­kiem strachu. -Alojzy Żółkowski


od­wa­ga-jest cza­sem-i skut­kiem-strachu
Strachu Mego Cytaty: Scep­ty­cyzm to ele­gan­cja strachu. -Emil Cioran


scep­ty­cyzm-to ele­gan­cja-strachu
Strachu Mego Cytaty: Lwią część życia przeżywamy w zajęczym strachu. -Zbigniew Waydyk


lwią-część-życia-przeżywamy-w-zajęczym-strachu
Strachu Mego Cytaty: Le­piej um­rzeć od ra­zu, niż całe życie przepędzać w strachu. -Ezop


le­piej-um­rzeć-od ra­zu-ż-całe-życie-przepędzać-w strachu
Strachu Mego Cytaty: Śmiech za­bija strach, a bez strachu nie ma wiary. -Umberto Eco


Śmiech-za­bija-strach-a bez-strachu-nie  wiary
Strachu Mego Cytaty: Zamiast strachu przed porażką wzmagaj pragnienie sukcesu -L.E. Unestahl


zamiast-strachu-przed-porażką-wzmagaj-pragnienie-sukcesu
Strachu Mego Cytaty: Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu -Mark Twain


odwaga-to-panowanie-nad-strachem-a-nie-brak-strachu