Stro­nice Cytaty

Stro­nice Cytaty: Szczęśli­wy ten naród, które­go nie wszys­tkie stro­nice są za­pisa­ne w księdze je­go historii... -Thomas Carlyle


szczęśli­wy-ten-naród-które­go-nie wszys­tkie-stro­nice-są za­pisa­ne-w księdze-­go-historii
Stro­nice Cytaty: Aby móc nak­reślić gra­nicę myśli, po­win­niśmy poz­nać obie stro­ny tej gra­nicy […], mu­sieli­byśmy umieć po­myśleć, cze­go nie można pomyśleć. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus


Stro­nice Cytaty: Gra­nice są pot­rzeb­ne ludziom jak po­wiet­rze. Bez gra­nic, każde­go rodza­ju, nie wie­dzieli­byśmy, jak żyć; ani kim jes­teśmy, ani co ma­my do zro­bienia. Gra­nice są po to, aby nam po­kazać, że is­tnieją rzeczy, których nie można przekroczyć. -Olga Tokarczuk


Stro­nice Cytaty: zwój pism prze­de mną rozpostarty stro­nice pożółco­ne wiatr trze­pocze głucho głaszcząc dłonią kar­by li­ter. poz­wi­janych  w objęciu świecy, która da­je im blask. nocą pro­mień kos­myk pis­ma roz­pościera. na ob­ru­sie kry­tym jed­nym słowem. pióro wie­czne. płonie blask świet­listy. og­niem wy­mawia litery chyląc nad ni­mi ściana wo­dy spływa po fra­mudze. światła blask prze­ciera oczy --- da­ta na­pisa­nia i pub­li­kac­ji: 2006-08-08  -Emilia Szumiło


Stro­nice Cytaty: Od­na­leziona od­wa­ga aby powrócić do walki Ma­hat­my ut­ra­cona po­zyc­ja dawno Poskłada­ny jak bądź, wcześniej rozłożony na łopatki Słów pus­tych pan, sam miękki jak masło Zmyślo­ny wład­ca, dziś boi się podejść In­no­wacyj­ny tchórz, de­biutant w ro­li człowieka Na ochłap cze­ka, na co dzień o głodzie Pan złodziej, co krad­nie czas, co ucieka Li­ryczny ry­cerz, prze­bity piórem na wylot Krwią je­go spi­sane stro­nice tajemnic Na­jem­nik, stra­towa­ny przez włas­ne bydło Niesa­mowi­ty człowiek słowem pot­ra­fiący zemdlić. -Bruno


Stro­nice Cytaty: Gra­nice dają pew­ność istnienia. -Walenty


gra­nice-dają-pew­ność-istnienia
Stro­nice Cytaty: Są gra­nice, których nie na­leży przekraczać. -Horacy


są gra­nice-których-nie na­ży-przekraczać
Stro­nice Cytaty: Ge­nial­ność ma gra­nice, głupo­ta jest bezgraniczna. -Elbert Hubbard


ge­nial­ność- gra­nice-głupo­-jest bezgraniczna
Stro­nice Cytaty: Na kar­tce nie ma twit­te­ra, e-maila, fa­cebooka. In­ternet jest nieosiągal­ny, or­togra­fię spraw­dzasz w słow­ni­ku. To bez­pie­czniej­sze! Wcześniej często zdarzało mi się spraw­dzać w in­terne­towym słow­ni­ku znacze­nie ja­kiegoś słowa al­bo za­sady je­go pi­sow­ni. Trzy godzi­ny później oka­zywało się, że ten wy­raz pro­wadził mnie od stro­ny do stro­ny i tak lądo­wałem na e-bayu, na którym właśnie ku­powałem ko­lejną sokowirówkę. -Neil Gaiman


Stro­nice Cytaty: Nies­pełnione obiet­ni­ce w ser­cu po­zos­ta­wiają pewną gra­nicę . -Chemicals


nies­pełnione-obiet­­-w ser­cu-po­zos­­wiają-pewną-gra­nicę
Stro­nice Cytaty: Tyl­ko miłość jest wie­czna i przek­racza gra­nice czasu. -Prosper Monier


tyl­ko-miłość-jest wie­czna-i przek­racza-gra­nice-czasu
Stro­nice Cytaty: Kto zna swo­je gra­nice, ten już jest w połowie mędrcem. -John Galsworthy


kto-zna-swo­-gra­nice-ten-już-jest w połowie-mędrcem
Stro­nice Cytaty: Gra­nice przyz­woitości naj­częściej przek­racza się we dwoje. -Jan Stanisław Lipiński


gra­nice-przyz­woitoś-naj­częściej-przek­racza ę-we dwoje
Stro­nice Cytaty: By zacho­wać po­siadaną te­jem­nicę, nie wys­tar­czy sa­mo milczenie. -Paul Claudel


by zacho­wać-po­siadaną-te­jem­nicę-nie wys­tar­czy-­mo-milczenie
Stro­nice Cytaty: często tes­to­wane gra­nice, przes­tają zda­wać egzamin  -Papillondenuit


często-­to­wane-gra­nice-przes­tają-zda­wać-egzamin 
Stro­nice Cytaty: Naj­le­piej jest łgarzom po­wie­rzyć ta­jem­nicę, bo choć ją wyp­lotą, to im nikt nie uwierzy. -Alojzy Żółkowski


naj­­piej-jest łgarzom-po­wie­rzyć-­jem­nicę-bo choć-ją wyp­lotą-to im nikt-nie uwierzy
Stro­nice Cytaty: gra­nicę między światem wyima­gino­wanym, a is­tniejącym obiek­tywnie wyz­nacza li­nia wiary  -danioł


gra­nicę-między-światem-wyima­gino­wanym-a is­tniejącym-obiek­tywnie-wyz­nacza-li­nia-wiary 
Stro­nice Cytaty: Każda praw­da ma dwie stro­ny: moją i twoją. -Jason Evangelu


każda-praw­da- dwie-stro­ny-moją-i twoją