Suk­cesów Cytaty

Suk­cesów Cytaty: Naj­większym suk­ce­sem nasze­go związku było to, że się rozstaliśmy. -Katarzyna Wołyniec


naj­większym-suk­­sem-nasze­go-związku-było-to-że ę-rozstaliśmy
Suk­cesów Cytaty: Bądźmy jak dob­ry kra­wiec, co ob­licza wed­le ilości suk­na krój opończy. -Alighieri Dante


bądźmy-jak dob­ry-kra­wiec-co ob­licza-wed­-iloś-suk­na-krój-opończy
Suk­cesów Cytaty: Za­nim od­niesiesz suk­ces mu­sisz zaak­cepto­wać możli­wość porażki. -Terry Goodkind


za­nim-od­niesiesz-suk­-mu­sisz-zaak­cepto­wać-możli­wość-porażki
Suk­cesów Cytaty: Suk­ces od­no­si ten, kto pnie się w górę, nie zważając na ob­tarte stopy. -Hares


suk­-od­no­-ten-kto-pnie ę-w górę-nie zważając-na ob­tarte-stopy
Suk­cesów Cytaty: Być dla ko­goś Aniołem, nieść nadzieję - to naj­większy suk­ces naszej duszy. -płonąca


być-dla-ko­goś-aniołem-nieść-nadzieję- to naj­większy-suk­-naszej-duszy
Suk­cesów Cytaty: Na­wet naj­większy suk­ces w życiu pub­licznym nie wy­nag­rodzi po­rażki w domu. -Benjamin Disraeli


na­wet-naj­większy-suk­-w życiu-pub­licznym-nie wy­nag­rodzi-po­rażki-w domu
Suk­cesów Cytaty: Kiedy człowiek mądry uda­je głup­ca, je­go po­rażki nie roz­cza­rowują, a je­go suk­ce­sy są miłą niespodzianką. -Christopher Moore


kiedy-człowiek-mądry-uda­-głup­ca-­go-po­rażki-nie roz­cza­rowują-a ­go-suk­­sy-są miłą-niespodzianką
Suk­cesów Cytaty: Człowiek osiągnął suk­ces, jeżeli wsta­je ra­no i kładzie się spać w no­cy, a po­między tym ro­bi to, co chce robić. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)


człowiek-osiągnął-suk­-żeli-wsta­-ra­no-i kładzie ę-spać-w no­cy-a po­między-tym-ro­bi-to-co chce-robić
Suk­cesów Cytaty: Jeśli chce się od­nieść suk­ces w świecie przestępczym, trze­ba mieć re­putację uczci­wego człowieka. -Terry Pratchett


jeśli-chce ę-od­nieść-suk­-w świecie-przestępczym-trze­ba-mieć-re­putację-uczci­wego-człowieka
Suk­cesów Cytaty: Suk­ces by­wa również ka­rany: trze­ba spo­tykać się z ludźmi, których przed­tem można było ignorować. -John Updike


suk­-by­wa-również-ka­rany-trze­ba-spo­tykać ę-z ludźmi-których-przed­tem-można-było-ignorować
Suk­cesów Cytaty: Wewnętrzne poczu­cie du­my z po­wodu od­niesione­go suk­ce­su jest o wiele cen­niej­sze niźli pochwały ty­siąca osób. -hope_dies_last


wewnętrzne-poczu­cie-­my-z po­wodu-od­niesione­go-suk­­su-jest o wiele-cen­niej­sze-źli-pochwały-ty­ąca-osób
Suk­cesów Cytaty: Gdy­by po­rażka nie znała ka­ry, suk­ces nie byłby nagrodą. -Terry Pratchett


gdy­by-po­rażka-nie znała-ka­ry-suk­-nie byłby-nagrodą
Suk­cesów Cytaty: Im większy od­no­sisz suk­ces, tym więcej mu­sisz poświęcić te­go, co kiedyś posiadałeś. -C » Jonathan Carroll » Durne serce


im większy-od­no­sisz-suk­-tym-więcej-mu­sisz-poświęć-te­go-co kiedyś-posiadałeś
Suk­cesów Cytaty: Wielu życiowych roz­bitków to ludzie, którzy nie zda­wali so­bie spra­wy, jak blis­cy są suk­ce­su, kiedy się poddali. -Thomas Alva Edison


wielu-życiowych-roz­bitków-to ludzie-którzy-nie zda­wali-so­bie-spra­wy-jak blis­cy-są suk­­su-kiedy ę-poddali
Suk­cesów Cytaty: Żaden in­ny ob­szar nie stwarza tak wspa­niałych szans na uwieńczoną suk­ce­sem in­no­wację niż nieo­cze­kiwa­ny sukces. -Peter Drucker


Żaden-in­ny-ob­szar-nie stwarza-tak-wspa­niałych-szans-na uwieńczoną-suk­­sem-in­no­wację-ż-nieo­cze­kiwa­ny-sukces
Suk­cesów Cytaty: Lep­szy dob­ry za­miar bez re­zul­ta­tu, niż suk­ces wy­muszo­ny przez nacisk. Z cyk­lu po­wieści


lep­szy-dob­ry-za­miar-bez-re­zul­­-ż-suk­-wy­muszo­ny-przez-nacisk-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Suk­cesów Cytaty: Muśnięcie suk­ni ko­biety czys­tej da­je ra­dość żyw­szą niż po­siada­nie ko­biety łatwej. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau


muśęcie-suk­-ko­biety-czys­tej-da­-ra­dość-żyw­szą-ż-po­siada­nie-ko­biety-łatwej
Suk­cesów Cytaty: Ro­bienie te­go, co spra­wia nam przy­jem­ność, jest jedną z naj­większych ta­jem­nic suk­ce­su finansowego. -Brian Tracy


ro­bienie-te­go-co spra­wia-nam-przy­jem­ność-jest jedną-z naj­większych-­jem­nic-suk­­su-finansowego