Swo­je Ciało Bez­wstyd­nie Cytaty

Swo­je Ciało Bez­wstyd­nie Cytaty: Lubię... gdy mnie zat­rzy­mujesz na skra­ju ekstazy tuż przed wiel­kim wy­buchem - ko­cią go­towość mięśni lu­bię roz­szerze­nie naszych źrenic za­nim spad­niemy w ciemność lu­bię ożyw­czą moc wypełnienia bez oszczędności sy­ta Ciebie lu­bię tę naszą in­tymność zwarcia gdy od­da­jemy się so­bie w pełni i jeszcze lu­bię swo­je ciało bez­wstyd­nie zstępujące w rozkosz... ma­jowa ko­bieta swe­mu mężczyźnie  -AMA


Swo­je Ciało Bez­wstyd­nie Cytaty: Nie wstyd nie wie­dzieć, lecz wstyd nie pragnąć swo­jej wie­dzy uzupełnić. -Feliks Chwalibóg


nie-wstyd-nie wie­dzieć-lecz-wstyd-nie pragnąć-swo­jej-wie­dzy-uzupełć
Swo­je Ciało Bez­wstyd­nie Cytaty: Wstyd mi za swo­je człowieczeństwo. -mockingbird


wstyd-mi za swo­-człowieczeństwo
Swo­je Ciało Bez­wstyd­nie Cytaty: Jeśli skończysz, pro­wadząc bez­nadziej­ne życie dla­tego, że słuchałeś swo­jej ma­my, swo­jego ta­ty, księdza i ja­kiegoś gościa z te­lewiz­ji, to w pełni na nie so­bie zasłużyłeś. -Frank Zappa


Swo­je Ciało Bez­wstyd­nie Cytaty: Na­gość zaczy­na się od twarzy, a bez­wstyd od słów. -Simone de Beauvoir


na­gość-zaczy­na ę-od twarzy-a bez­wstyd-od słów
Swo­je Ciało Bez­wstyd­nie Cytaty: Szkod­liw­sze są bez­wstyd­ne ko­biety niż szarańcza. -Wincenty Ignacy Marewicz


szkod­liw­sze-są bez­wstyd­ne-ko­biety-ż-szarańcza
Swo­je Ciało Bez­wstyd­nie Cytaty: Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy. -Anonim


pokój-bez-książek-jest-jak-ciało-bez-duszy
Swo­je Ciało Bez­wstyd­nie Cytaty: Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy. -Cyceron


pokój-bez-książek-jest jak ciało-bez-duszy
Swo­je Ciało Bez­wstyd­nie Cytaty: na­gie twe oczy z bez­wstyd­ny­mi rzęsa­mi -  zachwyt nad... płótnem  -Maverick123


na­gie-twe-oczy-z-bez­wstyd­ny­mi-rzę­mi- -zachwyt-nad-płótnem 
Swo­je Ciało Bez­wstyd­nie Cytaty: Kiedy słońce za chmurą gdzieś zni­ka, lub bez­wstyd­nie za­biera je noc, pa­miętaj, że masz przy­jaciela, co uśmie­chem rozświet­li i mrok. Nie da ci zginąć w uliczce, co bez wyjścia od daw­na już jest, bo on twe­go życia jest siłą, co na­daje praw­dzi­wy mu sens. -Devin


Swo­je Ciało Bez­wstyd­nie Cytaty: Dreszcz przeszedł przez Two­je ciało, Zni­kome włos­ki na ciele stanęły dęba, Og­romne oczy pat­rzyły z pragnieniem. Wszys­tko spo­winięte mgłą, Zde­zorien­to­wana pat­rzysz dookoła, Płaczesz, Wołasz Mo­je imię. Nie ma ni­kogo, Łapiesz się za gołe ramiona, Prosząc o płaszcz, by zak­ryć swo­je piękne ciało. Po­jawiam się wte­dy Ja, Ale od­trącasz mnie, Nie chcesz kobiety. -wonderful348


Swo­je Ciało Bez­wstyd­nie Cytaty: Pi­jako­wi wstyd pić, ale pi­jako­wi jeszcze gor­szy wstyd: nie pić. -Jerzy Pilch


pi­jako­wi-wstyd-pić-ale-pi­jako­wi-jeszcze-gor­szy-wstyd-nie pić
Swo­je Ciało Bez­wstyd­nie Cytaty: Chcę czy­tać z Two­jego ciała nową de­finicję grzechu , oraz pod­dać swo­je ciało To­bie i Two­jemu pięknu. -maty


chcę-czy­ć-z two­jego-ciała-nową-de­finicję-grzechu- oraz-pod­dać-swo­-ciało-to­bie-i two­jemu-pięknu
Swo­je Ciało Bez­wstyd­nie Cytaty: Dusza i ciało są jak małżeństwo. Muszą zestarzeć się jednocześnie. Inaczej dusza zamęczy ciało lub ciało dusze. -Konstantinos Tsatsos


dusza-i-ciało-są-jak-łżeństwo-muszą-zestarzeć-ę-jednocześnie-inaczej-dusza-zamęczy-ciało-lub-ciało-dusze
Swo­je Ciało Bez­wstyd­nie Cytaty: A wiatr tak tar­ga nim i miota, tak uderza o krawędzie druz­goczącej ciszy z rąk moich do nie całkiem obcej pochmur­nej klat­ki wtrąca Wróciłam. Przy­witać i pożegnać. Przy­pom­nieć i zmieść z myśli zmiażdżyć siłą niewy­doby­tych słów og­rom zniewa­lające­go za­pachu, który pędzej do gro­bu mnie wtrąci niż zdjąć pęta pozwoli. A ten ob­raz, tak wyczekiwany naz­byt umyślnie , bez­wstyd­nie, lu­bieżnie zat­ru­je mój krwiobieg szaleńczy.. Sku­pione tak wszel­kie ciało dni początku zrzu­ca sko­rupę, sma­kując się w opa­rach własnego upodlenia  -Victoriaa


Swo­je Ciało Bez­wstyd­nie Cytaty: Kimże jes­tem bez swo­jego zda­nia, czymże jes­tem bez swoich myśli, co sobą rep­re­zen­tuję bez swoich prze­konań? Ni­kim, marną na­mias­tką in­nych ludzi.... -AgniM


kimże-jes­tem-bez-swo­jego-zda­nia-czymże-jes­tem-bez-swoich-myśli-co sobą-rep­re­zen­tuję-bez-swoich-prze­konań-ni­kim-marną
Swo­je Ciało Bez­wstyd­nie Cytaty: Ser­ce, jak fir­ma­ment, ma swo­je me­teory, swo­je ko­mety, swo­je błyskawice. -Alfons Allais


ser­-jak fir­­ment- swo­-me­teory-swo­-ko­mety-swo­-błyskawice
Swo­je Ciało Bez­wstyd­nie Cytaty: Dom książki jest jak ciało bez ducha. -Anonim


dom-książki-jest-jak-ciało-bez-ducha