Swo­jego Cytaty

Swo­jego Cytaty:


człowieku-naj­ważniej­sze-jest to co chcesz-osiągnąć-w życiu-posłuchaj ę-swo­jego-ro­zumu-i swo­jej-wyob­raź~pa­weł
Swo­jego Cytaty: Jeśli skończysz, pro­wadząc bez­nadziej­ne życie dla­tego, że słuchałeś swo­jej ma­my, swo­jego ta­ty, księdza i ja­kiegoś gościa z te­lewiz­ji, to w pełni na nie so­bie zasłużyłeś. -Frank Zappa


Swo­jego Cytaty: Człowiek nie żyje wyłącznie swoim życiem oso­bis­tym, ja­ko jed­nos­tka, ale, świado­mie lub nieświado­mie, również życiem swo­jej epo­ki i swo­jego pokolenia. -Tomasz Mann


człowiek-nie żyje-wyłącznie-swoim-życiem-oso­bis­tym-ja­ko-jed­nos­tka-ale-świado­mie-lub-nieświado­mie-również-życiem-swo­jej
Swo­jego Cytaty: Nikt nie zaj­mie two­jego miej­sca w moim ser­cu- po pros­tu jest wol­ne miej­sce obok... _________________________ Słowa mo­jego nau­czy­ciela :):) Ta­ki łacho­wy:):) Wiem że do­daje­my tyl­ko swo­je myśli ale to mnie zagięło  -Sipa


Swo­jego Cytaty: Człowiek jest ko­walem swo­jego losu. -Giovanni Pico della Mirandola


Swo­jego Cytaty: Po­jawię się w twoim śnie Po cichu, we mgle Ocza­ruję Cię swą urodą Swą in­tuicją i swobodą Od­pra­wię cza­ry wokół two­jego jestestwa Zro­bię wszys­tko, tyl­ko byś zab­rał mnie do swo­jego królestwa Będę się śmiać i płakać, kiedy trzeba Tyl­ko byś mnie zap­ro­wadził do nieba Chcę, byś mnie bro­nił i chronił I wszędzie za mną gonił Pożyczę Ci swo­je ser­ce na niepi­saną konieczność I każę Ci się w nim pod­pi­sać na wieczność  -Milena :*


Swo­jego Cytaty: `Cza­sami przychodzą ta­kie wie­czo­ry, że aby się do ko­goś przy­tulić muszę iść i pog­rze­bać trochę w sza­fie, wy­ciągnąć swo­jego kocha­nego, brązo­wego mi­sia z na­der­wa­nym uchem i przy­tulić swo­je zapłaka­ne oczy do je­go tułowia. -bluecaffe


Swo­jego Cytaty: Trud­no uniknąć cho­roby swo­jego stulecia. -Stendhal (Henri Beyle)


Swo­jego Cytaty: Nies­te­ty, do swo­jego za późno każdy z nas mu­si dojść sam. -Leon Kruczkowski


nies­te­ty-do swo­jego-za-późno-każdy-z nas-mu­-dojść-sam
Swo­jego Cytaty: Kochasz swo­jego psa? A więc jes­teś człowiekiem. -Urszula Zybura


kochasz-swo­jego-psa-a więc-jes­teś-człowiekiem
Swo­jego Cytaty: Wiemy czym jest obojętność i mi­mo to zap­rasza­my ją do swo­jego życia. -Laurix


wiemy-czym-jest obojętność-i mi­mo-to zap­rasza­my-ją do swo­jego-życia
Swo­jego Cytaty: Bez szwagrów!? Czymże byłby żywot? Py­tała łania swo­jego jelenia. -fyrfle


bez-szwagrów-czymże-byłby-żywot-py­ła-łania-swo­jego-jelenia
Swo­jego Cytaty:


Żaden-rodzic-nie po­winien-przeżyć-swo­jego-dziec­ka-~pa­weł-rychlica 
Swo­jego Cytaty: Ser­ce, jak fir­ma­ment, ma swo­je me­teory, swo­je ko­mety, swo­je błyskawice. -Alfons Allais


ser­-jak fir­­ment- swo­-me­teory-swo­-ko­mety-swo­-błyskawice
Swo­jego Cytaty: Rusz się! - krzyczały no­gi ale on od­po­wie­dział, że cze­ka na znak od swo­jego serca. -loquentia


rusz-ę- krzyczały-no­gi-ale-on od­po­wie­dział-że cze­ka-na znak-od swo­jego-serca
Swo­jego Cytaty: Jeśli nie będziesz czuł swo­jego wewnętrzne­go od­dechu, również na zewnątrz zab­raknie Ci tchu... -kate-em


jeśli-nie będziesz-czuł-swo­jego-wewnętrzne­go-od­dechu-również-na zewnątrz-zab­raknie-ci tchu
Swo­jego Cytaty: Każdy jest zdol­ny do te­go aby raj swo­jego is­tnienia, za­mienić w piekło, które zniszczy je­go priorytety. -respirer


każdy-jest zdol­ny-do te­go-aby raj-swo­jego-is­tnienia-za­mienić-w piekło-które-zniszczy-­go-priorytety
Swo­jego Cytaty: ...I jak już mnie obej­miesz, nie wy­puścisz do końca żywo­ta. Ale swo­jego czy nasze­go uczucia?  -MistrzyniPióra


i-jak już-mnie-obej­miesz-nie wy­puścisz-do końca-żywo­-ale swo­jego-czy-nasze­go-uczucia