Swoim Bliźnim Cytaty

Swoim Bliźnim Cytaty: Kto chce mówić źle o swoim bliźnim, zaczyna zwykle od jego dobrych przymiotów. -Anonim


kto-chce-mówić-ź-o-swoim-bliźnim-zaczyna-zwykle-od-jego-dobrych-przymiotów
Swoim Bliźnim Cytaty: Kochaj bliźniego swe­go, bo to ty sam jes­teś swoim bliźnim. Iluz­ja tyl­ko spra­wia, że wie­rzysz, że twój bliźni to ktoś in­ny, a nie ty sam. -Jostein Gaarder


kochaj-bliźniego-swe­go-bo to ty sam-jes­teś-swoim-bliźnim-iluz­ja tyl­ko-spra­wia-że wie­rzysz-że twój-bliź-to ktoś-in­ny
Swoim Bliźnim Cytaty: Spra­wa nie jest pros­ta Iść i przepędzić Czy usiąść i po­zos­tać Czy wyt­knąć pal­cem Grzechy podłe Bo świadome Czy wy­kazać miłosier­dziem Wy­baczyć I po­now­nie być zdradzo­nym Czy wojnę toczyć Prze­ciw bliźnim Jeszcze swoim Czy dzielić na sor­ty I syczeć W pos­tbol­sze­wic­kie oczy Od­sunąć po­gardę Wiedzę i lo­gikę I po­dać rękę Is­ka­riocie Czy­li Ju­daszo­wi A po­tem podzielić Tra­giczne lo­sy Troi  -RozaR


Swoim Bliźnim Cytaty: Religijny fanatyk to człowiek, który tak ukochał Boga, że zapomniał o bliźnim. -Anonim


religijny-fanatyk-to-człowiek-który-tak-ukochał-boga-że-zapomniał-o-bliźnim
Swoim Bliźnim Cytaty: Szcze­rość od serca Bliźnim ra­dość serwujesz Uśmiech zwycięża Krys­ty­na Sz. 04.12.2014r. -krysta


szcze­rość-od serca-bliźnim-ra­dość-serwujesz-uśmiech-zwycięża-krys­ty­na-sz-04122014r
Swoim Bliźnim Cytaty: Najważniejszą rzeczą jest sprawianie radości bliźnim - to nalepsze, co można uczynić na tym świecie. -Peter Rosegger


najważniejszą-rzeczą-jest-sprawianie-radoś-bliźnim-to-nalepsze-co-można-uczynić-na-tym-świecie
Swoim Bliźnim Cytaty: Po pracy człowiek musi mieć czas na modlitwę, wypoczynek, rozmowę w gronie rodziny, na swoje zainteresowania, na świadczenie pomocy bliźnim. -Stefan Wyszyński kard


po-pracy-człowiek-musi-mieć-czas-na-modlitwę-wypoczynek-rozmowę-w-gronie-rodziny-na-swoje-zainteresowania-na-świadczenie-pomocy-bliźnim
Swoim Bliźnim Cytaty: Nikt nie tworzy li­tera­tury dla sa­mego siebie, każdy utwór jest częścią dialo­gu - ze sobą i z bliźnim. -Zygmunt Karol Mysłakowski


nikt-nie tworzy-li­tera­tury-dla-­mego-siebie-każdy-utwór-jest częśą-dialo­gu- ze sobą-i z bliźnim
Swoim Bliźnim Cytaty: Człowiek niech będzie szlachetny, pomocny bliźnim, dobry! Bo tylko wtedy jest inny od wszystkich znanych nam istot. -Johann Wolfgang Goethe


człowiek-niech-będzie-szlachetny-pomocny-bliźnim-dobry-bo-tylko-wtedy-jest-inny-od-wszystkich-znanych-nam-istot
Swoim Bliźnim Cytaty: Stanowisko sędziego nad bliźnim jest anomalią zepsutego do gruntu społeczeństwa. Człowiek może być sędzią tylko samego siebie. -Maria Meiedźwiecka


stanowisko-sędziego-nad-bliźnim-jest-anomalią-zepsutego-do-gruntu-społeczeństwa-człowiek-może-być-sędzią-tylko-samego-siebie
Swoim Bliźnim Cytaty: Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. -Stefan Wyszyński kard


włącz-ę-w-społeczną-pomoc-bliźnim-otwórz-ę-ku-ubogim-i-chorym-użyczaj-ze-swego
Swoim Bliźnim Cytaty: Miłość ku bliźnim im jest szersza, tym jest lepsza. -Piotr Skarga


miłość-ku-bliźnim-im-jest-szersza-tym-jest-lepsza
Swoim Bliźnim Cytaty: Nikt nie może być swoim pa­nem, ale każdy może być swoim sługą. -Papillondenuit


nikt-nie może-być-swoim-pa­nem-ale-każdy-może-być-swoim-sługą
Swoim Bliźnim Cytaty: Ocierając się o śmierć zro­zumiała, że w cudzym życiu długo nie pożyje, ciężar jej grzechów wykręcił szyję. Skrzy­wiona na ciele i duszy, bliźnim roz­da­wać miłość miała, ale zapomniała. -Twarz


Swoim Bliźnim Cytaty: Człowiek niewidomy, pozbawiony wzroku jest kaleką. I musi żyć w swoim czarnym świecie, inne zmysły rozwija, okazując im trudne zaufanie. Człowiek ślepy, który ma oczy, aby widzieć i oceniać to, co postrzega, ale rozmyślnie idzie po omacku, zamknięty w swoim egotyźmie - jest niebezpieczny. Dla siebie i dla otoczenia. -Zofia Bystrzycka


Swoim Bliźnim Cytaty: Ce­lem wycho­wania skauto­wego jest pod­niesienie po­ziomu przyszłych, wzo­rowych oby­wate­li, szczególnie pod względem cha­rak­te­ru i zdro­wia; zastąpienie sa­molub­stwa służbą dla bliźnich, us­praw­nienie chłopców pod względem mo­ral­nym i fi­zycznym, aby mog­li pełnić służbę bliźnim. -Robert Baden-Powell


Swoim Bliźnim Cytaty: Wolnoć Tomku w swoim domku. -Aleksander Fredro


Swoim Bliźnim Cytaty: Być najmłodszą dziewczyną w swoim wieku. -Renata Szuman - Fikus