Swoim Bo­giem Cytaty

Swoim Bo­giem Cytaty: Ten, które­mu się zda ko­nie­cznym od­da­lić od tak zwa­nego tłumu, by być sza­nowa­nym, jest równie godzien na­gany jak tchórz, który uk­ry­wa się przed swoim wro­giem bojąc się mu ulec. -Johann Wolfgang Goethe


Swoim Bo­giem Cytaty: Lo­gika jest wro­giem sztu­ki,ale sztu­ce nie wol­no być wro­giem logiki. -Karl Kraus


lo­gika-jest wro­giem-sztu­kiale-sztu­-nie wol­no-być-wro­giem-logiki
Swoim Bo­giem Cytaty: Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga. -Silvidian


Swoim Bo­giem Cytaty: Nikt nie może być swoim pa­nem, ale każdy może być swoim sługą. -Papillondenuit


nikt-nie może-być-swoim-pa­nem-ale-każdy-może-być-swoim-sługą
Swoim Bo­giem Cytaty: Czas jest wro­giem zauroczeń. -Wojciech Kuczok


Swoim Bo­giem Cytaty:


Swoim Bo­giem Cytaty: Pośpiech jest wro­giem szybkości. -Neil Gaiman


pośpiech-jest wro­giem-szybkoś
Swoim Bo­giem Cytaty: Je­dynym Bo­giem jest porządek moralny. -Johann Gottlieb Fichte


Swoim Bo­giem Cytaty: Roz­mo­wa z wro­giem jest już kompromisem. -Wacław Sieroszewski


roz­mo­wa-z wro­giem-jest już-kompromisem
Swoim Bo­giem Cytaty: Jak kto z Bo­giem, tak Bóg z nim. -Artur Balsam


jak-kto-z bo­giem-tak-bóg-z nim
Swoim Bo­giem Cytaty: Między Bo­giem a Prawdą re­ligie toczą ludzkość. -fyrfle


między-bo­giem-a prawdą-re­ligie-toczą-ludzkość
Swoim Bo­giem Cytaty: lęk przed bo­giem nie sta­nowi wiary  -danioł


lęk-przed-bo­giem-nie sta­nowi-wiary 
Swoim Bo­giem Cytaty: Nie­szcze­rość jest wro­giem każdej przyjaźni. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Swoim Bo­giem Cytaty: Nie mu­sisz być Bo­giem aby po­daro­wać ko­muś niebo...   -Seneka 18


nie-mu­sisz-być-bo­giem-aby po­daro­wać-ko­muś-niebo- 
Swoim Bo­giem Cytaty: Pełny człowiek to ta­ki, który zarówno przechadza się z Bo­giem, jak i zma­ga z diabłem. -Carl Gustav Jung


pełny-człowiek-to ­ki-który-zarówno-przechadza ę-z bo­giem-jak i zma­ga-z diabłem
Swoim Bo­giem Cytaty: anioł miłości śpiewa nad brze­giem serca ter­ror milczenia  -Alicia Slob


anioł-miłoś-śpiewa-nad-brze­giem-serca-ter­ror-milczenia 
Swoim Bo­giem Cytaty: Człowiek niewidomy, pozbawiony wzroku jest kaleką. I musi żyć w swoim czarnym świecie, inne zmysły rozwija, okazując im trudne zaufanie. Człowiek ślepy, który ma oczy, aby widzieć i oceniać to, co postrzega, ale rozmyślnie idzie po omacku, zamknięty w swoim egotyźmie - jest niebezpieczny. Dla siebie i dla otoczenia. -Zofia Bystrzycka


Swoim Bo­giem Cytaty: Czas jest przy­jacielem zna­komi­tego przed­siębior­stwa, a wro­giem miernego. -Warren Buffett


czas-jest przy­jacielem-zna­komi­tego-przed­ębior­stwa-a wro­giem-miernego