Swoim Przyk­rym Słowem Cytaty

Swoim Przyk­rym Słowem Cytaty: Ucis­kasz mi duszę Swoim przyk­rym słowem Ucis­kasz mi duszę I szyję I nie mogę zna­leźć oddechu Macham rękoma Błagam o pomoc Wszys­cy obojętni Tyl­ko pat­rzą jak Od­bierasz mi godność Od­bierasz mi honor I życie Oni tyl­ko patrzą  -bezoddechu


Swoim Przyk­rym Słowem Cytaty: Ukołysz mnie swoim słowem, naj­czul­szym szeptem.. Zmyj ra­ny z serca, ukołysz dotykiem, tak delikatnym.. po którym aż zos­taną ślady.. -Natuuś


ukołysz-mnie-swoim-słowem-naj­czul­szym-szeptem-zmyj-ra­ny-z serca-ukołysz-dotykiem-tak-delikatnym-po-którym aż-zos­taną-ślady
Swoim Przyk­rym Słowem Cytaty: Oczy zamknięte ser­ce otwarte dłonie w geście zaproszenia Nie przychodź z czer­nią w oczach i ser­cem zamkniętym tam wil­goć pa­noszy się w umyśle Daj mi pro­myki słońca is­krę w oku głębo­ki oddech Przyjdź z dob­rym słowem tęczą uśmiechu i zostań... do ut­ra­ty tchu... -słoneczniki


Swoim Przyk­rym Słowem Cytaty: Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje?  -tkaczu32


ludzie-mają-w życiu-trzy-op­cje-być-dob­rym-stać ę-dob­rym-lub-po pros­-zre­zyg­no­wać-cieka­wi mnie-tyl­ko-jed­no-dlacze­go
Swoim Przyk­rym Słowem Cytaty: Spo­koj­ne przechodze­nie je­sieni w zimę wca­le nie jest przyk­rym ok­re­sem. Za­bez­pie­cza się wte­dy różne rzeczy, gro­madzi się i cho­wa jak naj­większą ilość za­pasów. Przy­jem­nie jest zeb­rać wszys­tko, co się ma, tuż przy so­bie, możli­wie naj­bliżej, zma­gazy­nować swo­je ciepło i myśli i skryć się w głębo­kiej dziu­rze, w sa­miut­kim środ­ku, tam gdzie bez­pie­cznie, gdzie można bro­nić te­go, co ważne i cen­ne, i swo­je własne. -Tove Jansson


Swoim Przyk­rym Słowem Cytaty: Wi­zuali­zac­ja duszy, strach zo­baczyć go w zwierciadle Ktoś zna­jomy ktoś z rodzi­ny, który przeszedł życia koniec Po­zos­ta­je po tych ludziach na nag­robkach święta pamięć Is­to­ty, które nie załat­wiły ważnych spraw, przed swoim zgonem Ocza­mi wyob­raźni naj­gor­szy dla Ciebie koszmar Gdzie go widziałeś w wielu sce­nach w sta­rym spa­lonym kinie Stań z nim twarzą w twarz i tak na prawdę zobacz Iż to tyl­ko mgła po­dob­na do oso­by co nie żyje. -Bruno


Swoim Przyk­rym Słowem Cytaty: Nikt nie może być swoim pa­nem, ale każdy może być swoim sługą. -Papillondenuit


nikt-nie może-być-swoim-pa­nem-ale-każdy-może-być-swoim-sługą
Swoim Przyk­rym Słowem Cytaty: Zaw­sze uważałem, że pier­wszym za­daniem szkoły jest uczyć, nie wycho­wywać, i spierałem się na ten te­mat z wielo­ma nau­czy­ciela­mi. Byłem zda­nia, że wycho­wuje się pop­rzez ucze­nie. Gdy­bym miał wy­bierać między dob­rym nau­czy­cielem a dob­rym wycho­wawcą, wyb­rałbym nauczyciela. -Józef Stanisław Tischner


Swoim Przyk­rym Słowem Cytaty: Przyk­ro mieć sy­na mar­notraw­ne­go za ojca. -Wiesław Brudziński


przyk­ro-mieć-sy­na-mar­notraw­ne­go-za ojca
Swoim Przyk­rym Słowem Cytaty: Słońce na niebie przyk­ryły sza­re chmury zlękniony motyl  -to_tylko_łzy


słoń-na niebie-przyk­ryły-sza­re-chmury-zlękniony-motyl 
Swoim Przyk­rym Słowem Cytaty: Ok­ropnie przyk­ro jest pat­rzeć, jak umiera nadzieja. -Simone de Beauvoir


ok­ropnie-przyk­ro-jest pat­rzeć-jak umiera-nadzieja
Swoim Przyk­rym Słowem Cytaty: Należy dążyć do sprawiedliwości słowem i czynem. -Pitagoras


należy-dążyć-do-sprawiedliwoś-słowem-i-czynem
Swoim Przyk­rym Słowem Cytaty: Trud­no każde­mu w rym trafić. -Petrycy


trud­no-każde­mu-w rym-trafić
Swoim Przyk­rym Słowem Cytaty: Innym słowem na określenie powodzenia jest upór -Ralph Waldo Emerson


innym-słowem-na-określenie-powodzenia-jest-upór
Swoim Przyk­rym Słowem Cytaty:


zostań-jest-wspaniałym-słowem-w-słowniku-przyjaź
Swoim Przyk­rym Słowem Cytaty: Bądź moim słowem, ja będę Twoim czynem... -Papużka


bądź-moim-słowem-ja będę-twoim-czynem
Swoim Przyk­rym Słowem Cytaty: I na sta­rym krza­ku róże kwitną. -Wolfgang Pauli


i na sta­rym-krza­ku-róże-kwitną
Swoim Przyk­rym Słowem Cytaty: Przyk­rością naj­bar­dziej nie do zniesienia jest uz­nać coś za przykrość. -Mikhail Naimy


przyk­rośą-naj­bar­dziej-nie do zniesienia-jest uz­nać-coś-za przykrość