Swoim Przyk­rym Cytaty

Swoim Przyk­rym Cytaty: Ucis­kasz mi duszę Swoim przyk­rym słowem Ucis­kasz mi duszę I szyję I nie mogę zna­leźć oddechu Macham rękoma Błagam o pomoc Wszys­cy obojętni Tyl­ko pat­rzą jak Od­bierasz mi godność Od­bierasz mi honor I życie Oni tyl­ko patrzą  -bezoddechu


Swoim Przyk­rym Cytaty: Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje?  -tkaczu32


ludzie-mają-w życiu-trzy-op­cje-być-dob­rym-stać ę-dob­rym-lub-po pros­-zre­zyg­no­wać-cieka­wi mnie-tyl­ko-jed­no-dlacze­go
Swoim Przyk­rym Cytaty: Spo­koj­ne przechodze­nie je­sieni w zimę wca­le nie jest przyk­rym ok­re­sem. Za­bez­pie­cza się wte­dy różne rzeczy, gro­madzi się i cho­wa jak naj­większą ilość za­pasów. Przy­jem­nie jest zeb­rać wszys­tko, co się ma, tuż przy so­bie, możli­wie naj­bliżej, zma­gazy­nować swo­je ciepło i myśli i skryć się w głębo­kiej dziu­rze, w sa­miut­kim środ­ku, tam gdzie bez­pie­cznie, gdzie można bro­nić te­go, co ważne i cen­ne, i swo­je własne. -Tove Jansson


Swoim Przyk­rym Cytaty: Wi­zuali­zac­ja duszy, strach zo­baczyć go w zwierciadle Ktoś zna­jomy ktoś z rodzi­ny, który przeszedł życia koniec Po­zos­ta­je po tych ludziach na nag­robkach święta pamięć Is­to­ty, które nie załat­wiły ważnych spraw, przed swoim zgonem Ocza­mi wyob­raźni naj­gor­szy dla Ciebie koszmar Gdzie go widziałeś w wielu sce­nach w sta­rym spa­lonym kinie Stań z nim twarzą w twarz i tak na prawdę zobacz Iż to tyl­ko mgła po­dob­na do oso­by co nie żyje. -Bruno


Swoim Przyk­rym Cytaty: Nikt nie może być swoim pa­nem, ale każdy może być swoim sługą. -Papillondenuit


nikt-nie może-być-swoim-pa­nem-ale-każdy-może-być-swoim-sługą
Swoim Przyk­rym Cytaty: Zaw­sze uważałem, że pier­wszym za­daniem szkoły jest uczyć, nie wycho­wywać, i spierałem się na ten te­mat z wielo­ma nau­czy­ciela­mi. Byłem zda­nia, że wycho­wuje się pop­rzez ucze­nie. Gdy­bym miał wy­bierać między dob­rym nau­czy­cielem a dob­rym wycho­wawcą, wyb­rałbym nauczyciela. -Józef Stanisław Tischner


Swoim Przyk­rym Cytaty: Przyk­ro mieć sy­na mar­notraw­ne­go za ojca. -Wiesław Brudziński


przyk­ro-mieć-sy­na-mar­notraw­ne­go-za ojca
Swoim Przyk­rym Cytaty: Ok­ropnie przyk­ro jest pat­rzeć, jak umiera nadzieja. -Simone de Beauvoir


ok­ropnie-przyk­ro-jest pat­rzeć-jak umiera-nadzieja
Swoim Przyk­rym Cytaty: Słońce na niebie przyk­ryły sza­re chmury zlękniony motyl  -to_tylko_łzy


słoń-na niebie-przyk­ryły-sza­re-chmury-zlękniony-motyl 
Swoim Przyk­rym Cytaty: Trud­no każde­mu w rym trafić. -Petrycy


trud­no-każde­mu-w rym-trafić
Swoim Przyk­rym Cytaty: I na sta­rym krza­ku róże kwitną. -Wolfgang Pauli


i na sta­rym-krza­ku-róże-kwitną
Swoim Przyk­rym Cytaty: Śnieżne szczy­ty gór Przyk­rył wełniak smut­nych chmur Wiatr je roztańczy  -fyrfle


Śnieżne-szczy­ty-gór-przyk­rył-wełniak-smut­nych-chmur-wiatr- roztańczy 
Swoim Przyk­rym Cytaty: Przyk­rością naj­bar­dziej nie do zniesienia jest uz­nać coś za przykrość. -Mikhail Naimy


przyk­rośą-naj­bar­dziej-nie do zniesienia-jest uz­nać-coś-za przykrość
Swoim Przyk­rym Cytaty: Wycho­wanie - to rzecz po­ważna; mu­si się w nim mie­szać przyk­rość z przyjemnością. -Arystoteles


wycho­wanie- to rzecz-po­ważna-mu­ ę-w nim-mie­szać-przyk­rość-z przyjemnośą
Swoim Przyk­rym Cytaty: Człowiek niewidomy, pozbawiony wzroku jest kaleką. I musi żyć w swoim czarnym świecie, inne zmysły rozwija, okazując im trudne zaufanie. Człowiek ślepy, który ma oczy, aby widzieć i oceniać to, co postrzega, ale rozmyślnie idzie po omacku, zamknięty w swoim egotyźmie - jest niebezpieczny. Dla siebie i dla otoczenia. -Zofia Bystrzycka


Swoim Przyk­rym Cytaty: Is­to­ta życia jest dob­rym użyciem czasu. -Bogdan Jański


is­to­-życia-jest dob­rym-użyciem-czasu
Swoim Przyk­rym Cytaty: Wi­taj w cho­rym świecie zdro­wych ludzi. -respirer


wi­taj-w cho­rym-świecie-zdro­wych-ludzi
Swoim Przyk­rym Cytaty: Myśli, że zaw­sze być dob­rym to mądrość. -Krzyż i sztylet


myśli-że zaw­sze-być-dob­rym-to mądrość