Sym­bo­li Cytaty

Sym­bo­li Cytaty: Pe­wien młodzieniec za­pytał Mo­zar­ta, jak skom­po­nować sym­fo­nię. Od­parł, że jest jeszcze zbyt młody i po­radził mu zacząć od ballad. - Ale pan kom­po­nował sym­fo­nie mając 10 lat! - zap­ro­tes­to­wał młodzieniec. - To praw­da, lecz ja ni­kogo nie py­tałem, jak się to ro­bi - od­parł Mozart. -Wolfgang Amadeusz Mozart


Sym­bo­li Cytaty: Na­sienie i łzy są sym­bo­lami nocy. -Josephine Hart


na­sienie-i łzy-są sym­bo­lami-nocy
Sym­bo­li Cytaty: nieHAiKU 0 cze­ka na 1 = 10 sym­bioza istnień 5/7/5 :P  -wdech


niehaiku-0-cze­ka-na-1-= 10-sym­bioza-istnień-575-p 
Sym­bo­li Cytaty: Judasz po­całun­kiem sym­bol miłości za­mienił w zdradę  -Adnachiel


judasz-po­całun­kiem-sym­bol-miłoś-za­mienił-w zdradę 
Sym­bo­li Cytaty: Sym­fo­nii nie wyg­ry­wa się na wie­rzbo­wych fujarkach. -Czesław Dondziłło


sym­fo­nii-nie wyg­ry­wa ę-na wie­rzbo­wych-fujarkach
Sym­bo­li Cytaty: Sym­bol miłości Wi­gilij­ne spotkanie Po pros­tu bosko Krys­ty­na Sz.21/24.12.2015r. -krysta


sym­bol-miłoś-wi­gilij­ne-spotkanie-po-pros­-bosko-krys­ty­na-sz2124122015r
Sym­bo­li Cytaty: Niektóre słowa po pros­tu już ta­kie są. Sym­bo­lizują całe życie. -Paullina Simons


niektóre-słowa-po pros­-już-­kie-są-sym­bo­lizują-całe-życie
Sym­bo­li Cytaty: Kiedy poszły w las nauki ludzkości, stała się sym­bo­lem mądrości. -adamzjawora


kiedy-poszły-w las-nauki-ludzkoś-stała ę-sym­bo­lem-mądroś
Sym­bo­li Cytaty: Zmysłowość jest sym­bo­liką pew­nych pot­rzeb ducho­wych nie dających się zaspokoić. -Fryderyk Chrystian Hebbel


zmysłowość-jest sym­bo­liką-pew­nych-pot­rzeb-ducho­wych-nie dających ę-zaspokoić
Sym­bo­li Cytaty: Za­dufa­nym w so­bie, ich włas­ne ja przesłania oczy na to piękne i na­wet nie slyszłą naj­piękniej­szej sym­fo­ni życia ... -Cykam


za­dufa­nym-w so­bie-ich-włas­ne-ja przesłania-oczy-na to piękne-i na­wet-nie slyszłą-naj­piękniej­szej-sym­fo­-życia
Sym­bo­li Cytaty: Ko­lory tęczy sym­bo­lizują życie, a gdy jej nie ma nad­chodzi sza­ra codzien­ność dnia pow­szed­niego ... -odmienna37.!


ko­lory-tęczy-sym­bo­lizują-życie-a gdy-jej-nie  nad­chodzi-sza­ra-codzien­ność-dnia-pow­szed­niego
Sym­bo­li Cytaty: Bo je­den po­całunek zmienia wszys­tko ... Całą niewin­ność zna­jomości i sym­pa­tii... Wiele rzeczy kom­pli­kuje . -nasia


bo ­den-po­całunek-zmienia-wszys­tko-całą-niewin­ność-zna­jomoś-i sym­pa­tii-wiele-rzeczy-kom­pli­kuje
Sym­bo­li Cytaty: Żyje­my w stałych przeb­ra­niach, mas­kach, świecie sym­bo­li. Zaw­sze słowo i czyn znaczą coś więcej niż nasza świado­ma intencja. -Zygmunt Freud


Żyje­my-w stałych-przeb­ra­niach-mas­kach-świecie-sym­bo­li-zaw­sze słowo-i czyn-znaczą-coś-więcej-ż-nasza-świado­-intencja
Sym­bo­li Cytaty: Lu­bię las­ki, bo są sym­bo­lem niemo­cy. Tyl­ko wiel­cy ludzie zdają so­bie sprawę z te­go, że sen­sa­cyj­ne osiągnięcia cechu­je niemoc. -Salvador Dalí


lu­bię-las­ki-bo są sym­bo­lem-niemo­cy-tyl­ko wiel­cy-ludzie-zdają-so­bie-sprawę-z te­go-że sen­­cyj­ne-osiągnięcia-cechu­
Sym­bo­li Cytaty: Jed­nym z sym­ptomów miłości jest roz­myśla­nie, ilu i ja­kich mężczyzn ukocha­na darzyła uczu­ciem w przeszłości oraz niejas­na zaz­drość o nich. -Ryūnosuke Akutagawa


jed­nym-z sym­ptomów-miłoś-jest roz­myś­nie-ilu-i ja­kich-mężczyzn-ukocha­na-darzyła-uczu­ciem-w przeszłoś-oraz-niejas­na
Sym­bo­li Cytaty: Wdzięk, to coś ta­kiego, co budzi u ob­cych ludzi na­tychmias­tową sym­pa­tię i zaufa­nie, nieza­leżnie od te­go, co ten roz­taczający wdzięk człowiek knuje. -Kurt Vonnegut


wdzięk-to coś-­kiego-co budzi-u ob­cych-ludzi-na­tychmias­tową-sym­pa­tię-i zaufa­nie-nieza­żnie-od te­go-co ten-roz­taczający
Sym­bo­li Cytaty: Mój wuj Paolo jest księdzem. Twier­dzi, że im sym­pa­tyczniej­si my, świec­cy, będziemy dla osób duchow­nych, tym ład­niej­sze kwa­tery ot­rzy­mamy w niebie. -C » Jonathan Carroll » Durne serce


mój-wuj-paolo-jest księdzem-twier­dzi że im sym­pa­tyczniej­-my-świec­cy-będziemy-dla-osób-duchow­nych-tym-ład­niej­sze-kwa­tery
Sym­bo­li Cytaty: Umierające dzieci rzad­ko kiedy mówią. Szu­kają in­nych dróg. Ry­sun­ki są zap­rosze­niem do roz­mo­wy. Język sym­bo­li jest dla nich środ­kiem wy­razu. Nie umieją inaczej prze­kazać te­go, co wiedzą. -Gertraud Sander