Sys­te­mami Rządów Cytaty

Sys­te­mami Rządów Cytaty: An­kh-Mor­pork ek­spe­rymen­to­wało z wielo­ma sys­te­mami rządów, aż osiągnęło formę de­mok­racji zna­na ja­ko „Je­den Człowiek, Je­den Głos”. Pat­rycjusz był tym Człowiekiem, miał Głos. -P » Terry Pratchett » Mort


Sys­te­mami Rządów Cytaty: Wiel­kie sys­te­my dają spokój duszy, a jeśli czu­jemy, że zaczy­na ogar­niać nas roz­pacz, po­win­niśmy na­tychmiast z nicze­go stworzyć nasz włas­ny sys­tem, a wte­dy przy­naj­mniej będziemy się mog­li po­wiesić na włas­noręcznie wy­kona­nej szubienicy. -R » Anne Rice » Wampir Armand


Sys­te­mami Rządów Cytaty: mami po­między udami  -poeta wyklęty


Sys­te­mami Rządów Cytaty:


nie-przej­muj ę-prob­­mami-bo one-i tak-minąza­toczą-wiel­ki-krąg-i z pow­ro­tem-powrócą-~ pa­weł-rychlica 
Sys­te­mami Rządów Cytaty: Nie mar­tw się tak bar­dzo prob­le­mami, ja­kimi żyje świat, ale po pros­tu od­po­wiadaj na pot­rze­by kon­kret­nych ludzi. -Matka Teresa z Kalkuty


nie-mar­tw ę-tak-bar­dzo-prob­­mami-ja­kimi-żyje-świat-ale-po pros­-od­po­wiadaj-na pot­rze­by-kon­kret­nych-ludzi
Sys­te­mami Rządów Cytaty: Demokracja to sprawowanie rządów poprzez dyskusje, ale efektywna jest tylko wtedy, kiedy dyskusje udaje się uciszyć. -Clement Attlee


demokracja-to-sprawowanie-rządów-poprzez-dyskusje-ale-efektywna-jest-tylko-wtedy-kiedy-dyskusje-udaje-ę-uciszyć
Sys­te­mami Rządów Cytaty: Upa­dek mo­ral­ny to źródło no­wych sys­temów społecznych. -Sakaguchi Ango


upa­dek-mo­ral­ny-to źródło-no­wych-sys­temów-społecznych
Sys­te­mami Rządów Cytaty: Mój Boże i ty święta rze­ko - Bobrze, Za rządów PIS -u żyje się po pros­tu dobrze. To nie żad­ne tam wróżenie z fyr­flóf i z fus, Naród po­kochał zajęcia około 500 i plus. -fyrfle


mój-boże-i ty świę-rze­ko- bobrze-za-rządów-pis-u żyje ę-po pros­-dobrze-to-nie żad­ne-tam-wróżenie-z fyr­flóf-i z fus
Sys­te­mami Rządów Cytaty: Każdy wpro­wadza swój sys­tem tak da­leko, jak sięga je­go armia. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Sys­te­mami Rządów Cytaty: Wszys­tkie sys­te­my to zło - po­wie­działa bes­tia i sze­roko się zaśmiała. -E.H


wszys­tkie-sys­te­my-to zło- po­wie­działa-bes­tia-i sze­roko ę-zaśmiała
Sys­te­mami Rządów Cytaty: Sys­te­my bu­dowa­ne przez mędrców są tyl­ko baj­ka­mi wy­myślo­nymi gwo­li za­bawy wiekuis­te­go dziecięctwa ludzkości. -Anatol France (François Anatole Thibault)


sys­te­my-bu­dowa­ne-przez-mędrców-są tyl­ko-baj­ka­mi-wy­myślo­nymi-gwo­li-za­bawy-wiekuis­te­go-dziecięctwa-ludzkoś
Sys­te­mami Rządów Cytaty: Swoją oso­bistą klapą po­kiero­wał tak,aby się stać ofiarą pa­nujące­go sys­te­mu politycznego. -Karol Irzykowski


swoją-oso­bistą-klapą-po­kiero­wał-takaby ę-stać-ofiarą-pa­nują­go-sys­te­mu-politycznego
Sys­te­mami Rządów Cytaty: Jak świat światem, roz­rywka zaw­sze miała stok­roć szer­sze po­wodze­nie od wiel­kiej sztu­ki. Z do­mami pub­liczny­mi nig­dy nie mogły kon­ku­rować panteony. -Jerzy Waldorff


jak-świat-światem-roz­rywka-zaw­sze-miała-stok­roć-szer­sze-po­wodze­nie-od wiel­kiej-sztu­ki-z do­mami-pub­liczny­mi-nig­dy
Sys­te­mami Rządów Cytaty: Każda gos­po­dar­ka opiera się na sys­te­mie kre­dyto­wym, to znaczy na błędnym mniema­niu, że in­ny spłaci za­ciągnięty dług. -Kurt Tucholsky


każda-gos­po­dar­ka-opiera ę-na sys­te­mie-kre­dyto­wym-to znaczy-na błędnym-mniema­niu-że in­ny-spłaci-za­ągnięty-dług
Sys­te­mami Rządów Cytaty: Kry­tyka - dop­ro­wadza nas do fu­rii i budzi w nas sys­tem ob­ronny ,a po­win­na być po­wodem do autorefleksji. -loquentia


kry­tyka- dop­ro­wadza-nas-do fu­rii-i budzi-w nas-sys­tem-ob­ronny-a po­win­na-być-po­wodem-do autorefleksji
Sys­te­mami Rządów Cytaty: Dzieci No­wej Ery Mo­cy nie uz­na, burzy sys­te­my władzy. Dziec­ko In­dy­go. Pierścienie oczne u Dzieci Kryształowych. Niema więź myśli. -Papużka


dzieci-no­wej-ery-mo­cy-nie uz­na-burzy-sys­te­my-władzy-dziec­ko-in­dy­go-pierścienie-oczne-u-dzieci-kryształowych-niema-więź
Sys­te­mami Rządów Cytaty: Władza wykonawcza, która wtrąca człowieka do więzienia bez przedstawienia mu jakichkolwiek zarzutów znanych prawu, a zwłaszcza która odmawia mu sądu przez jemu równych, jest w najwyższym stopniu odrażająca i stanowi fundament wszystkich rządów totalitarnych, czy to nazistowskich, czy komunistycznych. -Winston Churchill


Sys­te­mami Rządów Cytaty: Kiedy myślisz, że już upo­rałaś się z wszys­tkim prob­le­mami i te­raz może być tyl­ko le­piej uważaj, bo może się oka­zać, że źle oce­niałaś sy­tuację i te­raz jest gorzej niż było i mogło być. -Paulina_Ksiezniczka1997