Szczęścia Nie dają Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Szczęścia Nie dają Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają. Do­piero...zakupy!  -Coco Chanel
pieniądze-szczęścia-nie dają-do­pierozakupy 
Szczęścia Nie dają Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero zakupy. -Marilyn Monroe
pieniądze-szczęścia-nie-dają-dopiero-zakupy
Szczęścia Nie dają Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy. -Marilyn Monroe
pieniądze-szczęścia-nie-dają-dopiero-zakupy
Szczęścia Nie dają Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają – dopiero zakupy. -Marilyn Monroe
pieniądze-szczęścia-nie-dają-dopiero-zakupy
Szczęścia Nie dają Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają, tyl­ko je kupują. -Sierpien
pieniądze-szczęścia-nie dają-tyl­ko- kupują
Szczęścia Nie dają Cytaty: Jeśli uważacie, że pieniądze szczęścia nie dają, to mi je oddajcie. -Jules Renard
jeśli-uważacie-że-pieniądze-szczęścia-nie-dają-to-mi-oddajcie
Szczęścia Nie dają Cytaty: Jeżeli uważacie, że pieniądze szczęścia nie dają, to mi je oddajcie. -Jules Renard
jeżeli-uważacie-że pieniądze-szczęścia-nie dają-to mi  oddajcie
Szczęścia Nie dają Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają, lecz każdy chce to sprawdzić osobiście. -Stefan Kisielewski
pieniądze-szczęścia-nie-dają-lecz-każdy-chce-to-sprawdzić-osobiście
Szczęścia Nie dają Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają, lecz każdy chce to spraw­dzić osobiście. -Stefan Kisielewski
pieniądze-szczęścia-nie dają-lecz-każdy-chce-to spraw­dzić-osobiście
Szczęścia Nie dają Cytaty: Może to prawda, że pieniądze nie dają szczęścia, ale z pewnością często zapobiegają nieszczęściu. -Jeanne Moreau
może-to-prawda-że-pieniądze-nie-dają-szczęścia-ale-z-pewnośą-często-zapobiegają-nieszczęściu
Szczęścia Nie dają Cytaty: Pieniądze nie dają szczęścia, ale pozwalają nam znacznie wygodniej być nieszczęśliwymi. -Gallux
pieniądze-nie-dają-szczęścia-ale-pozwalają-nam-znacznie-wygodniej-być-nieszczęśliwymi
Szczęścia Nie dają Cytaty: Pieniądze nie dają wprawdzie szczęścia, ale bez nich jest jeszcze gorzej. -Giovanni Guareschi
pieniądze-nie-dają-wprawdzie-szczęścia-ale-bez-nich-jest-jeszcze-gorzej
Szczęścia Nie dają Cytaty: Nie­szczęścia spa­dają na ludzi wiel­kich ducho­wo, bo Bóg wie, że so­bie poradzą.. -AnDree
nie­szczęścia-spa­dają-na ludzi-wiel­kich-ducho­wo-bo bóg-wie-że so­bie-poradzą
Szczęścia Nie dają Cytaty: Nie­szczęścia spa­dają tyl­ko na te­go, kto się ich boi, zaś te­go, kto wychodzi im nap­rze­ciw - omijają. -Mikołaj Gogol
nie­szczęścia-spa­dają-tyl­ko-na te­go-kto ę-ich-boi-zaś-te­go-kto-wychodzi-im nap­rze­ciw- omijają
Szczęścia Nie dają Cytaty: Kiedy mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, z pewnością ma się na myśli pieniądze innych. -Sacha Guitry
kiedy-mówi-ę-że-pieniądze-szczęścia-nie-dają-z-pewnośą-ę-na-myśli-pieniądze-innych
Szczęścia Nie dają Cytaty: Jeśli człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy ją tworzą. -Ernst Haeckel
Szczęścia Nie dają Cytaty: Dziś wszys­tkie książki na­dają się do druku. Ale rzad­ko które na­dają się do czytania. -nicola-57
dziś-wszys­tkie-książki-na­dają ę-do druku-ale-rzad­ko-które-na­dają ę-do czytania
Szczęścia Nie dają Cytaty: Ciesz się ty­mi naj­mniej­szy­mi rzecza­mi. Błahos­tka­mi, które dla in­nych wy­dają się być niczym, bo to właśnie one na­dają sens życiu. -chrupcia
ciesz ę-ty­mi-naj­mniej­szy­mi-rzecza­mi-błahos­tka­mi które-dla-in­nych-wy­dają ę-być-niczym-bo to właśnie-one-na­dają-sens
Szczęścia Nie dają Cytaty: Szczęścia tak mało jest, jak sięgnę wzrokiem, że gdzie jest szczęścia nadzieja, jest już za wiele o szczęścia nadzieję. -Stanisław Wyspiański
szczęścia-tak-ło-jest-jak-ęgnę-wzrokiem-że-gdzie-jest-szczęścia-nadzieja-jest-już-za-wiele-o-szczęścia-nadzieję
Szczęścia Nie dają Cytaty: ile ra­zy w imię miłości uka­mieno­wałeś bliźniego są słowa które nie pa­dają daleko nie da­lej niż od jabłoni i ludzie co upa­dają tak lekko jak gdy­by nie czu­li bólu którym jak chle­bem się dzielą a prze­cież by do­dać im skrzydeł pot­rze­ba tyl­ko ciepła twych dłoni  -giulietka
Szczęścia Nie dają Cytaty: Szczęścia pragnie cały świat, każdy, kogo znam, lecz dać sobie szczęścia kwiat, nikt nie może sam. -Lothar Zenetti
szczęścia-pragnie-cały-świat-każdy-kogo-znam-lecz-dać-sobie-szczęścia-kwiat-nikt-nie-może-sam
Szczęścia Nie dają Cytaty: Bez majątku wiele do szczęścia brakuje, a z majtkiem jeszcze więcej do szczęścia przeszkadza. -Władysław Walenty Fedorowicz
bez-majątku-wiele-do-szczęścia-brakuje-a-z-majtkiem-jeszcze-więcej-do-szczęścia-przeszkadza
Szczęścia Nie dają Cytaty: Komu już nic do szczęścia nie brakuje, temu wszystkiego jeszcze do szczęścia brakuje. -Tadeusz Kordyasz
komu-już-nic-do-szczęścia-nie-brakuje-temu-wszystkiego-jeszcze-do-szczęścia-brakuje
Szczęścia Nie dają Cytaty: Bo­li, gdy wszys­tkie marze­nia spa­dają na dno, bo naj­bliższa Ci oso­ba, sta­ran­nie je niszczy. Na­wet Ty, ma­mo. Jak mam wnieść się w górę i łas­ko­tać niebo, gdy pod­ci­nasz mi skrzydła, mamo? Jak mam żyć bez marzeń, które dają mi szczęście...na­wet niespełnione.... -Breath
Szczęścia Nie dają Cytaty: - Co po­dać? - Szczęścia pop­roszę, szczęścia. -Lynx71
 co po­dać-szczęścia-pop­roszę-szczęścia
Szczęścia Nie dają Cytaty: do szczęścia bra­kuje mi je­dynie szczęścia . -cala_ja
do szczęścia-bra­kuje-mi ­dynie-szczęścia
Szczęścia Nie dają Cytaty: Mieliście kiedyś w życiu tak, że kar­ci­liście się za każdą chwilę szczęścia? Ja tak mam. Cze­mu? Bo jeśli is­tnieje li­mit szczęścia, to nie chcę go wy­korzys­tać od razu... -opuszczona
mieliście-kiedyś-w życiu-tak-że kar­­liście ę-za każdą-chwilę-szczęścia-ja tak-mam-cze­mu bo śli-is­tnieje-li­mit-szczęścia
Szczęścia Nie dają Cytaty: Tak nap­rawdę niewiele pot­rze­ba człowieko­wi do szczęścia, ale trze­ba wiele szczęścia, by on to zrozumiał Z cyk­lu po­wieści
tak-nap­rawdę-niewiele-pot­rze­ba-człowieko­wi-do szczęścia-ale-trze­ba-wiele-szczęścia-by on to zrozumiał-z-cyk­lu-po­wieś
Szczęścia Nie dają Cytaty: War­tości są tak sa­mo ważne w życiu pry­wat­nym jak na po­ziomie przed­siębior­stwa. Dla człowieka są głównym as­pektem oso­bowości, w fir­mie de­cydują o kształto­waniu jej kul­tu­ry or­ga­niza­cyj­nej. Człowieko­wi poz­wa­lają żyć god­nie i um­rzeć w spo­koju. Or­ga­nizac­ji dają szansę na nieśmier­telność. Za­pew­niają ut­rzy­manie równo­wagi wewnętrznej w ok­re­sach tur­bu­len­cji i dają ciągle im­pulsy do rozwoju. -L » Sławomir Lachowski » Droga ważniejsza niż cel
Szczęścia Nie dają Cytaty: Dają ka­ganiec ow­com, żeby nie beczały. -Kazimierz Brodziński
Szczęścia Nie dają Cytaty: Dają kaganiec owcom, żeby nie beczały. -Kazimierz Brodziński
Szczęścia Nie dają Cytaty: Proś, a jak nie dają to bierz sam!  -Henryk Sienkiewicz
Szczęścia Nie dają Cytaty: krop­le spa­dają powoli jak gęsty lip­co­wy miód ser­ca werbel od­bi­ja się echem od ścian za ścianą me­lodia ze sta­rej płyty me­lodia naszych młodych lat zmysły spuszczo­ne z uwięzi jak psy myśliw­skie ści­gają to co ucieka nieśmiałość mie­sza się z lękiem ucie­czki w głębię jeziora w zachłyście ekstazy a krop­le spa­dają po­woli ... *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Szczęścia Nie dają Cytaty: Są dwa pun­kty ot­warcia się na Bo­ga: jed­ni pot­rze­bują do te­go nie­szczęścia, in­ni - prze­ciw­nie - sma­ku szczęścia. Pier­wsi szu­kają Pa­na Bo­ga, aby wy­rato­wał ich z op­resji, drudzy - aby Go sławić, wy­razić Mu wdzięczność za wspa­niałość is­tnienia. Wiel­ka teolo­gia wy­ras­ta z te­go dru­giego mo­tywu - jest teolo­gią wdzięczności. -Józef Stanisław Tischner
Szczęścia Nie dają Cytaty: Człowiek współczesny szuka przyjemności bez szczęścia, szczęścia bez zadowolenia, zadowolenia bez mądrości. -Maria Grossek - Korycka
człowiek-współczesny-szuka-przyjemnoś-bez-szczęścia-szczęścia-bez-zadowolenia-zadowolenia-bez-mądroś