Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Jedyna godna rzecz na świecie: twórczość, a szczyt twórczości to tworzenie siebie. -Leopold Staff
jedyna-godna-rzecz-na-świecie-twórczość-a-szczyt-twórczoś-to-tworzenie-siebie
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Szczyt roztargnienia: zgubić się w tłumie i przekazać policji swój rysopis. -Alfons Allais
szczyt-roztargnienia-zgubić-ę-w-tłumie-i-przekazać-policji-swój-rysopis
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Nie wiem co jej po­wie­działem. Ja­koś mi się udało. Pew­nie dużo mówiłem. Mówiłem pew­nie o wspiera­niu, o wie­rze i nadziei. Tak, dużo było ga­dania- tak myśle. ...ale spro­wadzało się to do te­go, że tam byłam. Z nią i dla niej. Tyl­ko z nią, i tyl­ko dla niej!  -Silvidian
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: - Wszys­cy jes­teśmy egois­ta­mi - do­kończyłem - myśli­my tyl­ko o so­bie, a jeżeli zdarza nam się o kimś dru­gim, to dla­tego, by dla swoich celów wy­korzys­tać. Ta­ka jest, nies­te­ty, bru­tal­na praw­da o życiu. -Marta Fox
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Jak osiągnąć szczyt Kiedy żad­ne­go kroku Zro­bić nie można  -Taiyono Kudarashi
jak-osiągnąć-szczyt-kiedy-żad­ne­go-kroku-zro­bić-nie można 
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: • 
 - nie-mów-że masz-pod-górkę-bo prze­cież-zmie­rzasz-na szczyt- 
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Chcę ci coś dać, tak po pros­tu - dla­tego, że po­jawiłeś się w moim życiu. Do­ceń to. Nie lek­ce­waż tyl­ko dla­tego, że nie mu­siałeś te­go zdo­być podstępem. -Gold Fishy
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Na szczyt można wejść, ale wszys­tkie dro­gi ze szczy­tu pro­wadzą w dół!  -Stanisław Lem
na szczyt-można-wejść-ale-wszys­tkie-dro­gi-ze szczy­-pro­wadzą-w dół 
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Ten świat ma tak wiele dla nas, jeśli tyl­ko ma­my oczy, które to widzą, ser­ce, które to kocha i dłonie, które to dla nas zbierają. -Lucy Maud Montgomery
ten-świat- tak-wiele-dla-nas-śli-tyl­ko-­my-oczy-które-to widzą-ser­-które-to kocha-i dłonie-które-to dla-nas-zbierają
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Szczyt miłości, wier­ności i stałości - kiedy zdradza się żonę z ko­bietą po­dobną do niej. -Alfred Aleksander Konar
szczyt-miłoś-wier­noś-i stałoś- kiedy-zdradza ę-żonę-z ko­bietą-po­dobną-do niej
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Każda istota wtedy jest tylko piękna, gdy osiągnie szczyt swego naturalnego rozwoju. -Johann Peter Eckermann
każda-istota-wtedy-jest-tylko-piękna-gdy-osiągnie-szczyt-swego-naturalnego-rozwoju
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Lu­biła morze je­dynie za je­go burzli­wość, a zieleń tyl­ko wśród ruin. Z każdej rzeczy mu­siała wy­dobyć jakąś korzyść dla siebie i od­rzu­cała ja­ko zbędne to wszys­tko, co w da­nej chwi­li nie mogło być po­kar­mem dla jej serca. -F » Gustaw Flaubert » Pani Bovary
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Skauting nie jest wy­myślo­ny dla waszej ucie­chy, ale wiele wy­maga. Nie za­bieraj­cie się do skautin­gu dla­tego tyl­ko, że się wam po­doba, lecz aby wpra­wiać się do służby dla swo­jego kra­ju. Wte­dy po­siądziecie ducha pat­riotyz­mu, który każdy chłopiec wi­nien po­siadać, jeśli ma być godzien spożywa­nia chleba. -Robert Baden-Powell
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: kochanie wieczorami kocham bardziej nie pa­miętam złego wybaczam na­wet to że ty kochanie kochasz tyl­ko siebie milczę tak będzie wygodniej dla ciebie a gdy­bym na­wet chciała jeszcze coś ci powiedzieć brak mi słów krzyczę ale tyl­ko w głąb moich płuc płaczę ale tyl­ko przez sen tęsknię ale tyl­ko nocą kiedy śpisz żeby ci mo­je myśli za bar­dzo nie przeszkadzały kochanie to nie ja, to śni ci się wyrzut sumienia przepraszam że kochałam to się więcej nie powtórzy  -jatoja
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: uciekam tu­taj nie ma dla mnie miejsca tu­taj nie wschodzi dla mnie słońce uciekam pośród kro­pel deszczu w dżdżys­ty dzień prze­de mną długa droga uciekam w tej chwili bez butów i odzienia uciekam tu­taj już dla mnie nic nie ma tyl­ko pustka ciem­na cisza spra­ne bar­wy skur­wiałego życia  -dooorotis
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Świat jest mały tyl­ko dla młodych. -Kazimierz Koźniewski
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Ile ra­zy mam upa­dać, ile ra­zy się pod­no­sić by osiągnąć szczyt. -Ryder
ile-ra­zy-mam-upa­dać-ile-ra­zy ę-pod­no­ć-by osiągnąć-szczyt
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Życie nie da­je nam te­go, co chce­my, tyl­ko to, co ma dla nas. -Władysław Stanisław Reymont
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Słowa to tyl­ko niez­darne ra­my dla arcy-uczuć. -Papużka
słowa-to tyl­ko-niez­darne-ra­my-dla-arcy-uczuć
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Gdy już dostaniemy się na sam szczyt, upewnijmy się, że rynek o tym wie. -Jack Trout
gdy-już-dostaniemy-ę-na-sam-szczyt-upewnijmy-ę-że-rynek-o-tym-wie
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Od niedomówienia do niedomówienia pow­sta­je ra­dość i szczyt spełnienia. -MistrzyniPióra
od niedomówienia-do niedomówienia-pow­sta­-ra­dość-i szczyt-spełnienia
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Wrócił z da­leka dla niej , by przy­tulić ją i rzekł,że od tej chwi­li żyje tyl­ko dla niej , po cza­sie ich dłonie splotły się wzrok spot­kał się by ich ser­ca ra­zem za­biły wspólnym ryt­mem ... -Ramizes
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Alpy ścigane wzrokiem ze szczytu na szczyt uciekają wyżej, wyżej przebiły błękit i zajęły niebo -Julian Przyboś
alpy-ścigane-wzrokiem-ze-szczytu-na-szczyt-uciekają-wyżej-wyżej-przebiły-błękit-i-zajęły-niebo
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Miłość is­tnieje tyl­ko dla tych, którzy o niej myślą. -Marcel Achard
miłość-is­tnieje-tyl­ko-dla-tych-którzy-o niej-myślą
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Praw­da jest jas­na tyl­ko dla tych którzy widzą. -tkaczu32
praw­da-jest jas­na-tyl­ko-dla-tych-którzy-widzą
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Im mniejszy krytyk, tym większych napastuje autorów, bo zdaje, mu się, że gdy wejdzie na wysoką górę i szczyt jej opluje, będzie od niej wyższy. -Aleksander Świętochowski
im-mniejszy-krytyk-tym-większych-napastuje-autorów-bo-zdaje-mu-ę-że-gdy-wejdzie-na-wysoką-górę-i-szczyt-jej-opluje-będzie-od-niej-wyższy
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Vin­son wciąż tyl­ko na­pomi­nał, żeby „ujed­no­licać” i „up­raszczać”. A prze­cież nie ze wszys­tkim tak można. Chcę przez to po­wie­dzieć, że pew­nych spraw człowiek nie może ujed­no­licić, up­rościć, i tyl­ko dla­tego, że ktoś mu tak nakazuje. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Nie bierz mnie na ręce. Nie nieś jak krzyża. Słod­ki ci ten ciężar, co ser­ce rozrywa? Chcesz dojść na szczyt. Apo­geum rozpaczy. Ani mnie tam nie znajdziesz, ani nie wybaczysz. Nie budź pocałunkiem. Mar­twe oczy się nie otworzą. Nie szu­kaj pantofelka dla stóp, które odchodzą. Być Ci krzyżem to za dużo. Prze­cież też dźwi­gam swe krzywdy. Mógłbyś nie podołać... Ra­zem nie znaczy łatwiej, a kiedyś zbyt często oz­nacza nigdy. -Alfa Centauri
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Tyl­ko w miłości kom­plet­ne ze­ro może być dla ko­goś wszystkim. -Jadwiga Rutkowska
tyl­ko-w miłoś-kom­plet­ne-ze­ro-może-być-dla-ko­goś-wszystkim
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Jeśli widzę da­lej to tyl­ko dla­tego, że stoję na ra­mionach olbrzymów. -Isaac Newton
jeśli-widzę-da­lej-to tyl­ko-dla­tego-że stoję-na ra­mionach-olbrzymów
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Ludzie tyl­ko dla­tego uważają, że [czas] jest ważny, bo sa­mi go wymyślili. -P » Terry Pratchett » Mort
ludzie-tyl­ko-dla­tego-uważają-że czas-jest ważny-bo ­mi-go wymyślili
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Przyz­na­nie się do kłam­stwa jest trud­ne. Ale jeszcze trud­niej przychodzi mi znosze­nie obojętności i niedo­cenienia jej przez tych, dla których pod­dałam się niesa­mowi­temu tru­dowi w wy­jawieniu praw­dy. Tyl­ko dla ich dobra. -dooorotis
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Prze­mija tyl­ko to, co jest kłam­li­we. Dla praw­dy śmierć nie istnieje. -Aleksander Hercen
prze­mija-tyl­ko-to-co jest kłam­li­we-dla praw­dy-śmierć-nie istnieje
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Dla mnie noc jest tyl­ko po to, by od­kry­wać Ciebie w so­bie od nowa. -Breath
dla-mnie-noc-jest tyl­ko-po to-by od­kry­wać-ciebie-w so­bie-od nowa
Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Ukocha­na ma Joasiu, ma królo­wo najpiękniejsza, jes­teś jedną na tym świecie mi osobą najważniejszą. Kocham Cię mym całym sercem, nig­dy przes­tać nie zamierzam. Dla mnie tyl­ko Ty się liczysz, mówię prawdę To­bie, szczerze. Nie pot­ra­fię żyć bez Ciebie, myśleć przes­tać nie potrafię wciąż o To­bie - mej miłości, która się raz w życiu trafia. Mi­mo wszel­kich przeciwności bądźmy zaw­sze, zaw­sze razem. Tyl­ko z Tobą, z Tobą jedną mógłbym stanąć przed ołtarzem. * Dla Joasi *  -Moon G