Szlachetnych Cytaty

Szlachetnych Cytaty: DLA SZLACHETNYCH UMYSŁÓW UZNANIE JEST PODNIETĄ. -C.C.COLTON


dla-szlachetnych-umysŁÓw-uznanie-jest-podnietĄ
Szlachetnych Cytaty: Hojność jest tylko litością dusz szlachetnych. -Chamfort


hojność-jest-tylko-litośą-dusz-szlachetnych
Szlachetnych Cytaty: Przyjaźń jest subtelną rozkoszą szlachetnych dusz. -Safona


przyjaźń-jest-subtelną-rozkoszą-szlachetnych-dusz
Szlachetnych Cytaty: Szlachetne cechy istnieją naprawdę u szlachetnych ludzi. -Hipokrates


szlachetne-cechy-istnieją-naprawdę-u-szlachetnych-ludzi
Szlachetnych Cytaty: Do domów szlachetnych pieniądze mogą wejść jedynie drzwiami cnoty. -Anyot


do-domów-szlachetnych-pieniądze-mogą-wejść-jedynie-drzwiami-cnoty
Szlachetnych Cytaty: Miłość jest to wszechmocna podnieta do wszelkich szlachetnych uczynków i działań. -Jules Michelet


miłość-jest-to-wszechmocna-podnieta-do-wszelkich-szlachetnych-uczynków-i-działań
Szlachetnych Cytaty: Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą. -Adam Asnyk


dla-serc-szlachetnych-najwyższą-rozkoszą-gdy-drugim-radość-w-niedoli-przynoszą
Szlachetnych Cytaty: Złych lub pospolitych ludzi pozyskasz najprędzej darami, ale szlachetnych pozyskasz najprędzej szlachetnością. -Sokrates


złych-lub-pospolitych-ludzi-pozyskasz-najprędzej-darami-ale-szlachetnych-pozyskasz-najprędzej-szlachetnośą
Szlachetnych Cytaty: Moc tej sy­tuac­ji prze­nikała szyb­ko i głębo­ko większość tych, którzy zna­leźli się na tym stat­ku, mającym ek­splo­rować ludzką na­turę. Tyl­ko niewielu było w sta­nie op­rzeć się sy­tuacyj­nym po­kusom pod­da­nia się władzy i do­minac­ji, zacho­wania przy tym choćby po­zorów mo­ral­ności i przyz­woitości. Ja oczy­wiście nie zna­lazłem się wśród tych szlachetnych. -Philip Zimbardo