Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty:
praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica 
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Juan Do­min­go od­szedł, ale wie, że po­zos­tały mi­liony perónistów, którzy będą kon­ty­nuować je­go dzieło aż do końca. -Isabel Perón (Isabelita)
juan-do­min­go-od­szedł-ale-wie-że po­zos­ły-mi­liony-perónistów-którzy-będą-kon­ty­nuować-­go-dzieło-aż do końca
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Mi­liony, mi­liony gwiazd. I księżyc. Pełnia księżyca...A te­raz idź już. -agusia96
mi­liony-mi­liony-gwiazd-i księżyc-pełnia księżycaa-te­raz-idź-już
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: PA­ZER­NOŚĆ !!! ...
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci  -MarzycielS
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes. -Andy Warhol
robienie-pieniędzy-jest-sztuką-praca-również-jest-sztuką-lecz-najlepszą-sztuką-na-świecie-jest-dobry-interes
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Przychodzisz cicho Na paluszkach Szczel­nie odziana Tyl­ko w ciemność Zdradza cię Opływo­wy kształt Kil­ku jas­nych miejsc Gdzie słońce latem Nie miało odwagi Cię pocałować Dźwiękiem kroków na­gich stóp Budzisz wyobraźnię Masz zim­ne dłonie W kon­tras­cie do­tyku Z roz­grza­nym ciałem Og­rze­wasz je na mo­jej skroni Która spoczy­wa na piersi Wsłucha­na w rytm serca Za­sypia spokojnie  -szpiek
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Urodzić się psycho­patą to nie sztuka. Sztuką nau­czyć kochać. -MyslacaWierszem
urodzić ę-psycho­patą-to nie sztuka-sztuką-nau­czyć-kochać
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Snu­cie opo­wieści jest sztuką, sa­mo pi­sanie rzemiosłem. -Nora Roberts
snu­cie-opo­wieś-jest sztuką-­mo-pi­sanie-rzemiosłem
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: zjem Cie jak kon­serwę pros­tym ma­new­rem . -Ma ły
zjem-cie-jak kon­serwę-pros­tym-­new­rem
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Ja cię proszę, ty nie przychodź. Z chłopa­kiem będę i cho­ler­nie mi na nim za­leży. A ty ta­ka sa­mot­na, jak ta wie­rzba na wyg­wizdo­wie – sta­nowisz kon­ku­ren­cję, od której człowieko­wi du­pa się mar­szczy. Wszys­tkie ba­by się ciebie boją i będą się bały, dopóki cię kto nie zakontraktuje. -Joanna Chmielewska
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Pen­sja na kon­cie -  Ciepło słów - gorąc lodów - Miłość się ceni. 01.07.2015r. -fyrfle
pen­sja-na kon­cie- -ciepło-słów- gorąc-lodów-miłość ę-ceni-01072015r
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: poczu­cie osa­mot­nienia-jak kwas wy­lewający się z bu­tel­ki- może mi­mowol­nie wyżreć ludzkie ser­ce i w kon­cu je rozpuścić  -Haruki Murakami
poczu­cie-osa­­nienia-jak-kwas-wy­lewający ę-z bu­tel­ki-może-mi­mowol­nie-wyżreć-ludzkie-ser­-i w kon­cu- rozpuść 
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza. -Jacques-Louis David
miłość-to-sztuka-a-sztuka-im-staranniej-jest-wyreżyserowana-tym-lepsza
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Two­ja głowa mała, ob­ruszasz się, lecz milczysz; - Znów na kon­cie
two­ja-głowa-ła-ob­ruszasz-ę-lecz-milczysz-znów-na kon­cie-pała-już-cze­ka-bi­let-wilczy
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia. -Artur Schopenhauer
sztuka-milczenia-jest-większa-ż-sztuka-mówienia
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Nie sztuka umieć kochać; sztuka nie potrafić nienawidzić. -Urszula Zybura
nie-sztuka-umieć-kochać-sztuka-nie-potrafić-nienawidzić
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: W głowie mi­liony py­tań bez odpowiedzi. Dlacze­go?? cze­mu?? Kto na nie odpowie??  -stokrotka123
w głowie-mi­liony-py­ń-bez-odpowiedzi-dlacze­go-cze­mu-kto-na nie odpowie 
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Wszyscy wiemy, że sztuka nie jest prawdą. Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić sobie prawdę, tę przynajmniej, jaką dane nam jest zrozumieć. -Pablo Picasso
wszyscy-wiemy-że-sztuka-nie-jest-prawdą-sztuka-to-kłamstwo-które-pozwala-uświadomić-sobie-prawdę-tę-przynajmniej-jaką-dane-nam-jest
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Nie wpuszcze­nie do nieba mu­zułmańskiego dziec­ka, które za życia nig­dy nie doświad­czyło Je­zusa i nie poz­nało je­go ewan­ge­lii, uważam za naj­większy grzech na kon­cie ka­tolic­kiego boga. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Sztuka kochania jest sztuką co do joty, i jak każda inna dziedzina sztuki ma swoje mniejsze i większe talenty i swych geniuszy. -Franciszek Salda
sztuka-kochania-jest-sztuką-co-do-joty-i-jak-każda-inna-dziedzina-sztuki-swoje-mniejsze-i-większe-talenty-i-swych-geniuszy
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Sztuka życia to sztuka unikania cierpień. -Thomas Jefferson
sztuka-życia-to-sztuka-unikania-cierpień
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Sztuka pisania jest sztuką skreślania. -Julian Przyboś
sztuka-pisania-jest-sztuką-skreślania
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Sztuka pisania jest sztuką skreślania... -Julian Przyboś
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Otacza go lud Mi­liony osób wokół A on samotny  -Taiyono Kudarashi
otacza-go lud-mi­liony-osób-wokół-a-on samotny 
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Czy to życie, czy koń, który cię zrzuci, natychmiast wsiadaj z powrotem. -Autor nieznany
czy-to-życie-czy-koń-który-ę-zrzuci-natychmiast-wsiadaj-z-powrotem
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Dos­trzegłem moich praw­dzi­wych bogów... bogów większości z ludzi - jedze­nie i pi­cie, bez­pie­czeństwo w kon­formiz­mie. Popiół. -R » Anne Rice » Wywiad z wampirem
dos­trzegłem-moich-praw­dzi­wych-bogów-bogów większoś-z ludzi- jedze­nie-i pi­cie-bez­pie­czeństwo-w kon­formiz­mie-popiół
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Mi­liony marzą o nieśmier­telności, równocześnie nie wiedząc, co ze sobą zro­bić w deszczo­we nie­dziel­ne popołudnie. -Susan Ert
mi­liony-marzą-o nieśmier­telnoś-równocześnie-nie wiedząc-co ze sobą-zro­bić-w deszczo­we-nie­dziel­ne-popołudnie
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Mi­liony ludzi codzien­nie gi­nie, a su­per­man so­bie la­ta, la­ta i do­lecieć nie może. -Ryder
mi­liony-ludzi-codzien­nie-gi­nie-a su­per­man-so­bie-­-­-i do­lecieć-nie może
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Dob­ro nie is­tnieje inaczej, jak tyl­ko ja­ko kon­kret­na dob­roć i wol­ność kon­kret­ne­go człowieka. -Józef Stanisław Tischner
dob­ro-nie is­tnieje-inaczej-jak tyl­ko-ja­ko-kon­kret­na-dob­roć-i wol­ność-kon­kret­ne­go-człowieka
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem. -Marcel Proust
sztuka-jest-czymś-różnym-od-moralnoś-ale-każda-wielka-sztuka-jest-swoim-własnym-morałem
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Nie sztuką jest dać ko­muś życie, sztuką jest dać mu wszys­tko to, co w życiu najważniejsze. -PoznajPrawdę
nie-sztuką-jest dać-ko­muś-życie-sztuką-jest dać-mu wszys­tko-to-co w życiu-najważniejsze
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: nie sztuką jest iść i chcieć zawrócić sztuką jest iść i pat­rzeć przed siebie  -Sipa
nie sztuką-jest iść-i chcieć-zawróć-sztuką-jest iść-i pat­rzeć-przed-siebie 
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Obejść się bez szczęścia, to sztuka. Sztuka znana: nazywa się
obejść-ę-bez-szczęścia-to-sztuka-sztuka-znana-nazywa-ę-mądrość
Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: By­wają i ta­cy ludzie, którzy w dys­kusjach są niemal idealni, ale w mo­men­cie kon­fron­tacji w ich dłoniach znaj­dują się już tyl­ko kamienie... -Niusza
by­wają-i ­cy-ludzie-którzy-w dys­kusjach-są niemal-idealni-ale-w mo­men­cie-kon­fron­tacji-w ich-dłoniach-znaj­dują ę-już