Sztuką Są mar­ne Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Sztuką Są mar­ne Cytaty:
praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica 
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes. -Andy Warhol
robienie-pieniędzy-jest-sztuką-praca-również-jest-sztuką-lecz-najlepszą-sztuką-na-świecie-jest-dobry-interes
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza. -Jacques-Louis David
miłość-to-sztuka-a-sztuka-im-staranniej-jest-wyreżyserowana-tym-lepsza
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Urodzić się psycho­patą to nie sztuka. Sztuką nau­czyć kochać. -MyslacaWierszem
urodzić ę-psycho­patą-to nie sztuka-sztuką-nau­czyć-kochać
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia. -Artur Schopenhauer
sztuka-milczenia-jest-większa-ż-sztuka-mówienia
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Na­zywam się Zagadka. Po­kusisz się o rozwiązanie? Nie mar­nuj sam czasu. Po­mar­nujmy go razem.   -Papużka
na­zywam ę-zagadka-po­kusisz ę-o rozwiązanie-nie-mar­nuj-sam-czasu-po­mar­nujmy-go razem- 
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Sztuka kochania jest sztuką co do joty, i jak każda inna dziedzina sztuki ma swoje mniejsze i większe talenty i swych geniuszy. -Franciszek Salda
sztuka-kochania-jest-sztuką-co-do-joty-i-jak-każda-inna-dziedzina-sztuki-swoje-mniejsze-i-większe-talenty-i-swych-geniuszy
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Sztuka pisania jest sztuką skreślania. -Julian Przyboś
sztuka-pisania-jest-sztuką-skreślania
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Sztuka życia to sztuka unikania cierpień. -Thomas Jefferson
sztuka-życia-to-sztuka-unikania-cierpień
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Sztuka pisania jest sztuką skreślania... -Julian Przyboś
Sztuką Są mar­ne Cytaty: I mar­sze woj­sko­we, i mar­sze we­sel­ne pro­wadzą do walki. -Noel Coward
i mar­sze-woj­sko­we-i mar­sze-we­sel­ne-pro­wadzą-do walki
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem. -Marcel Proust
sztuka-jest-czymś-różnym-od-moralnoś-ale-każda-wielka-sztuka-jest-swoim-własnym-morałem
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Obejść się bez szczęścia, to sztuka. Sztuka znana: nazywa się
obejść-ę-bez-szczęścia-to-sztuka-sztuka-znana-nazywa-ę-mądrość
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Wszyscy wiemy, że sztuka nie jest prawdą. Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić sobie prawdę, tę przynajmniej, jaką dane nam jest zrozumieć. -Pablo Picasso
wszyscy-wiemy-że-sztuka-nie-jest-prawdą-sztuka-to-kłamstwo-które-pozwala-uświadomić-sobie-prawdę-tę-przynajmniej-jaką-dane-nam-jest
Sztuką Są mar­ne Cytaty: To nie ty mar­nu­jesz czas, to czas mar­nu­je ciebie. -Gene Fowler
to nie ty mar­nu­jesz-czas-to czas-mar­nu­-ciebie
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Nie sztuka umieć kochać; sztuka nie potrafić nienawidzić. -Urszula Zybura
nie-sztuka-umieć-kochać-sztuka-nie-potrafić-nienawidzić
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Sztuką jest umierać dla oj­czyz­ny, ale naj­większą sztuką jest dob­rze żyć dla niej. -Stefan Wyszyński
sztuką-jest umierać-dla-oj­czyz­ny-ale-naj­większą-sztuką-jest dob­rze-żyć-dla-niej
Sztuką Są mar­ne Cytaty: nie sztuką jest iść i chcieć zawrócić sztuką jest iść i pat­rzeć przed siebie  -Sipa
nie sztuką-jest iść-i chcieć-zawróć-sztuką-jest iść-i pat­rzeć-przed-siebie 
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Nie sztuką jest dać ko­muś życie, sztuką jest dać mu wszys­tko to, co w życiu najważniejsze. -PoznajPrawdę
nie-sztuką-jest dać-ko­muś-życie-sztuką-jest dać-mu wszys­tko-to-co w życiu-najważniejsze
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Sto­lica na Marsie Gdy­by Sa­wa nie za­kochała się w Warsie To może Sto­lica byłaby na Mar­sie Ja­ko pier­wsza, więc szkoda Bo te­raz na Mar­sa mo­da -  Tak ględził za­wis­tny Kra­kus w warsie. -awatar
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Nie sztuką jest na­dać sens, sztuką jest go nie szukać. -Papillondenuit
nie-sztuką-jest na­dać-sens-sztuką-jest go nie szukać
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Wszelka sztuka powinna stać się nauką, wszelka nauka - sztuką. -Fryderyk Schlegel
wszelka-sztuka-powinna-stać-ę-nauką-wszelka-nauka-sztuką
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Jeśli byłam dla ciebie kimś ważnym, nie mar­twię się - nasze dro­gi powtórnie się skrzyżują. Jeśli ci na mnie nie za­leżało, nie mar­twię się – poz­wo­liłam so­bie nie tra­cić na ciebie czasu. -Gold Fishy
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Musical to sztuka mówiona dla tych, co nie umieją śpiewać, a sztuka śpiewana dla tych, co nie umieją mówić. -Charles Aznavour
musical-to-sztuka-mówiona-dla-tych-co-nie-umieją-śpiewać-a-sztuka-śpiewana-dla-tych-co-nie-umieją-mówić
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Mar­twię się o NIEGO, codzien­nie myślę o NIM. Gdy GO nie widzę zas­ta­nawiam się czy nic się nie stało... A ON .... pew­nie na­wet o tym nie wiem. Nie do­myśla się nicze­go, żyje włas­nym życiem. A może.... ...może ON też o mnie myśli i mar­twi się???  -stokrotka123
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Zaw­sze będzie tak, że ktoś stwier­dzi, że mu­si coś sprze­dać. Ce­lem mar­ke­tin­gu jest sprze­dawa­nie niepot­rzeb­nych rzeczy. Za­daniem mar­ke­tin­gu jest poz­na­nie i zro­zumienie klien­ta, jak również zo­rien­to­wanie się, czy pro­dukt lub usługa od­po­wiadają je­mu i sa­me się sprzedają. -Peter Drucker
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Spo­ry pro­cent osób, które spo­tyka­my na uli­cach, to ludzie puści w środ­ku, a za­tem ludzi, którzy są już mar­twi. Szczęściem dla nas, nie dos­trze­gamy te­go i nie zda­jemy so­bie spra­wy. Gdy­byśmy wie­dzieli, jak wielu ludzi jest de fac­to mar­twych i ilu z nich spra­wuje władzę nad naszym życiem, ze zgro­zy pos­tra­dali­byśmy zmysły. -Nancy A. Collins
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Ko­go by­le co mar­twi, te­go i by­le co pociesza. -Feliks Chwalibóg
ko­go-by­-co mar­twi-te­go-i by­-co pociesza
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Przyk­ro mieć sy­na mar­notraw­ne­go za ojca. -Wiesław Brudziński
przyk­ro-mieć-sy­na-mar­notraw­ne­go-za ojca
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Sztuką i orężem. -Anonim
sztuką-i-orężem
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Nie mar­twię się o siebie. Opa­dam na twardą, zimną podłogę Ko­lana pieką otarte Od wielu godzin w głowie pustka Wiele myśli skłębionych Mar­twię się o ciebie. Każde­go dnia zajęty Chcąc za­pom­nieć, zapominasz Nie wiesz, cze­go chcesz Ale dużo bierzesz. Chciałabym zasnąć wcześnie Nie myśląc o tym jak będzie - W śnie zgu­bić się w lesie I nie wie­dzieć, co życie przyniesie. Zmar­twiona tyl­ko o samą siebie To marzenie. Nie wiem, po co ty mi tu­taj -  Idź i nie wracaj. -wonderful348
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Tyl­ko mar­twi uj­rze­li ko­niec wojny. -Platon
tyl­ko-mar­twi-uj­rze­li-ko­niec-wojny
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Tyl­ko mar­twi nie mają nadziei. -Teokryt
tyl­ko-mar­twi-nie mają-nadziei
Sztuką Są mar­ne Cytaty: U ludzi mar­ne słowo jest także potęgą. -Zygmunt Krasiński
u ludzi-mar­ne-słowo-jest także-potęgą
Sztuką Są mar­ne Cytaty: Ocean myśli Deszczo­wy mar­co­wy dzień Ra­na kolejna 22.09.15  -Lola_♡
ocean-myśli-deszczo­wy-mar­co­wy-dzień-ra­na-kolejna-220915