Szu­kamy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Szu­kamy Cytaty: Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­seli się z prawdą. -św. Paweł z Tarsu
Szu­kamy Cytaty: Ko­bieto! szu­kasz sen­su życia? Po­myśl, że są kra­je w których ko­biety nie mają nic do po­wie­dze­nia. Za od­kry­cie ręki mogą zos­tać zlin­czo­wane lub oka­leczo­ne przez zwy­rod­niałych mężczyzn. Nie mają pra­wa do wy­boru swo­jego szczęścia w sze­rokim te­go słowa znacze­niu. Nie szu­kaj sen­su życia, znajdź je w so­bie i w tym co robisz. -Elizabetta
Szu­kamy Cytaty: Była je­go ideałem. Małą, słodką dziew­czynką, o niebies­kich oczach. Uwiel­biała się uśmie­chać do słońca. Stać w deszczu i szu­kać tęczy, lu­biła mar­szczyć niep­rzy­jaźnie noc, a po­tem wy­buchać głośnym śmie­chem, wsłuchi­wać się w mu­zykę, szu­kając jej sen­su, a cza­sem jak ko­goś zwyczaj­nie nie przy­tuliła, była smut­na. Szko­da tyl­ko, że On te­go nie zauważył.. -Nicole
Szu­kamy Cytaty: Idę, Włóczęga, Szu­kam miejsca, W którym za­kończę wędrówkę, Podróżuję, La­tar­nie ni­by gwiazdy, Dziś rozświetlają, Drogę mleczną z betonu, Deszcz pada, Wpuść mnie do środka, Nie pat­rz przez szybę, Poz­wa­lając mi moknąć, Zimno, Choć noc ciepła, Zamarzam, Chłód wewnątrz mnie, Szu­kam ciepła, Miej­sca schronienia, Lecz nie ciepła kaloryferów, Nie dachu nad głową, Dom, Ciepło miłości, Ochro­na zrozumienia, Otwórz drzwi proszę. -MordechajHanuszek
Szu­kamy Cytaty: Bóg szu­ka serca. -Talmud
bóg-szu­ka-serca
Szu­kamy Cytaty: szu­kam poez­ji która bru­tal­nie rzu­ci mnie na kolana bez naj­mniej­sze­go na­wet cienia wątpliwości... szu­kam kil­ku wersów które roz­paczli­wie dadzą do zro­zumienia... - no właśnie Ty. gdzie słowa które opiszą drżenie rąk bi­cie ser­ca roz­pa­lone czoło nieos­wo­jone myśli czające się gdzieś w kąci­ku ro­zumu? przy­cup­nięte... gdy­byś mógł być naj­piękniej­szym słowem... al­bo cho­ciaż wierszem  -Angelek
Szu­kamy Cytaty: Ja nie szu­kam, ja znajduję. -Pablo Ruiz Picasso
Szu­kamy Cytaty: Cisza to szu­kanie słów. -Who
cisza-to szu­kanie-słów
Szu­kamy Cytaty: Szu­kam porządku w chaosie. -Aleksandra_Czarna
Szu­kamy Cytaty: W ciem­ności szu­kam Ciebie, De­likat­nie ba­dam Two­je ciało, Pragnę więcej. Uczę się na pa­mięć Każde­go kształtu, każdej wypukłości Pragnę więcej. Roz­ta­piam się w Twych ramionach, Tonę w pocałunkach, Ale pragnę więcej. Szu­kam ujścia Twej przy­jem­ności, Cho­wam zęby, nasłuchuję. Ach, pragnę więcej. Spa­lasz mnie swą namiętnością, Przy­ciągasz, po­ciągasz. Naj­droższa, chy­ba jed­nak Ty prag­niesz więcej  -wolności_skrzydło
Szu­kamy Cytaty: Jeśli szu­kasz miłości, kochaj. -Hekaton
jeśli-szu­kasz-miłoś-kochaj
Szu­kamy Cytaty: Kto szu­ka Bo­ga, ten już Go znalazł. -Graham Greene
kto-szu­ka-bo­ga-ten-już-go znalazł
Szu­kamy Cytaty: Skutków nadziei szu­ka się na dnie. -MyArczi
skutków-nadziei-szu­ka ę-na dnie
Szu­kamy Cytaty: Szu­kasz wro­ga ożeń dzieci  -Ciarka
szu­kasz-wro­ga-ożeń-dzieci 
Szu­kamy Cytaty: Ar­tyzm - wy­pad­ko­wa ge­niu­szu i obłędu. -Dr Tawian Stambuła
Szu­kamy Cytaty: Praw­dzi­wa miłość to ta,która szu­ka człowieka. -Urszula Zybura
praw­dzi­wa-miłość-to która-szu­ka-człowieka
Szu­kamy Cytaty: Szu­kam chłopa do roboty, co wy­dat­ne ma przymioty  -Anja16
szu­kam-chłopa-do roboty-co-wy­dat­ne- przymioty 
Szu­kamy Cytaty: Szu­kając Ciebie zgu­biłam siebie... -opuszczona
szu­kając-ciebie-zgu­biłam-siebie
Szu­kamy Cytaty: Dob­ry pas­terz szu­ka za­ginionej owieczki.... -Ciarka
dob­ry-­terz-szu­ka-za­ginionej-owieczki
Szu­kamy Cytaty: To, cze­go szu­kasz, także ciebie szuka. -Clarissa Pinkola Estés
Szu­kamy Cytaty: Naj­więcej się szu­mi z za­ciszu domowym. -Robert Karpacz
naj­więcej ę-szu­mi-z za­ciszu-domowym
Szu­kamy Cytaty: Nie ma ge­niu­szu bez ziar­na szaleństwa. -Arystoteles
nie- ge­niu­szu-bez-ziar­na-szaleństwa
Szu­kamy Cytaty: Cza­su trze­ba szu­kać wśród złodziei  -Autor nieznany
cza­su-trze­ba-szu­kać-wśród-złodziei 
Szu­kamy Cytaty: W nek­ro­logach szu­ka da­ty swo­jej śmierci. -respirer
w nek­ro­logach-szu­ka-da­ty-swo­jej-śmierci
Szu­kamy Cytaty: Dzi­siaj i świ­nia mu­si mieć zabawkę bo ko­misarze unij­ni mają taką zajawkę Wzór na pros­to­wanie ba­nana już zakreślili długo nad tym się zamyślili Jut­ro wzór na długość kro­ku podadzą kasę za po­mysł in­ni zapodadzą Bo my wszys­cy unię kochamy i sa­mi zgodzi­liśmy się na zmiany Jeszcze troszkę móżdżek nam zlasują więc pocze­kamy aż świ­nie się wylansują  -taktojax
Szu­kamy Cytaty: szu­kając praw­dy, znaj­dziesz je­dynie siebie  -Papillondenuit
szu­kając-praw­dy-znaj­dziesz-­dynie-siebie 
Szu­kamy Cytaty: ba­wią mnie ludzie niedowartościowani szu­kają siebie  -Cykam
ba­wią-mnie-ludzie-niedowartościowani-szu­kają-siebie 
Szu­kamy Cytaty: Czy­tając biog­ra­fie szu­kam inspiracji  -daniello
czy­tając-biog­ra­fie-szu­kam-inspiracji 
Szu­kamy Cytaty: Szu­kasz jej u pana, Dos­ta­jesz od chama. -insane breath
szu­kasz-jej-u pana-dos­­jesz-od chama
Szu­kamy Cytaty: Znaj­du­jesz to, cze­go szu­kasz, umy­ka ci to, co zaniedbujesz. -Sokrates
znaj­­jesz-to-cze­go-szu­kasz-umy­ka- to-co zaniedbujesz
Szu­kamy Cytaty: Prob­le­my stwarzają tyl­ko okaz­je do szu­kania rozwiązań!  -Olivia Goldsmith
prob­­my-stwarzają-tyl­ko-okaz­-do szu­kania-rozwiązań 
Szu­kamy Cytaty: Cze­mu po­za sobą szu­kacie szczęścia, które jest w was?  -Boecjusz
cze­mu-po­za-sobą-szu­kacie-szczęścia-które-jest w was 
Szu­kamy Cytaty: Mądry człowiek szu­ka nie szczęścia, lecz dobra. -Vauvenargues
mądry-człowiek-szu­ka-nie szczęścia-lecz-dobra
Szu­kamy Cytaty: Miłości się nie szu­ka, ona sa­ma nas odnajdzie. -PoznajPrawdę
Szu­kamy Cytaty: Szu­kający Pa­na znajdą Go, a zna­lazłszy Go, będą Go chwalić. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)