Tęczy Cytaty

Tęczy Cytaty: Miłość to burza po której nie ma tęczy. -Bruno


miłość-to burza-po której nie  tęczy
Tęczy Cytaty: Miłość - to męka w duszy mroczna, burza, co nie zna tęczy. -Samuel Daniel


miłość-to-męka-w-duszy-mroczna-burza-co-nie-zna-tęczy
Tęczy Cytaty: Przegłosowane Tęczy ukłon z no­wym dniem Płomyk nadziei K.A.Sz.  27.07.2015r. -Cris


przegłosowane-tęczy-ukłon-z no­wym-dniem-płomyk-nadziei-kasz- 27072015r
Tęczy Cytaty: Wspar­cie duchowe Zmień żal na bar­wy tęczy Opanowanie Krys­ty­na Sz. 30.03.2015r. -krysta


wspar­cie-duchowe-zmień-żal-na bar­wy-tęczy-opanowanie-krys­ty­na-sz-30032015r
Tęczy Cytaty: Z nieba rzęsisty Gwiaz­da dnia złotem błyszczy Skąpa­ni w tęczy Krys­ty­na Sz. 07.06.2015r. -krysta


z-nieba-rzęsisty-gwiaz­da-dnia-złotem-błyszczy-skąpa­-w tęczy-krys­ty­na-sz-07062015r
Tęczy Cytaty: Te­raz już wiem na pew­no, że tam, na końcu tęczy, cze­ka na mnie spełnienie marzeń. -Cecelia Ahern


te­raz-już-wiem-na pew­no-że tam-na końcu-tęczy-cze­ka-na mnie-spełnienie-marzeń
Tęczy Cytaty: Jeden z grzechów głównych rządu polega na tym, że nie potrafi opisywać chmur bez rozwodzenia się na temat tęczy. -Cecil King


jeden-z-grzechów-głównych-rzą-polega-na-tym-że-nie-potrafi-opisywać-chmur-bez-rozwodzenia-ę-na-temat-tęczy
Tęczy Cytaty: Dusza nie znałaby tęczy, gdyby oczy nie znały łez. -J. V. Cheney


dusza-nie-znałaby-tęczy-gdyby-oczy-nie-znały-łez
Tęczy Cytaty: Ko­lory tęczy sym­bo­lizują życie, a gdy jej nie ma nad­chodzi sza­ra codzien­ność dnia pow­szed­niego ... -odmienna37.!


ko­lory-tęczy-sym­bo­lizują-życie-a gdy-jej-nie  nad­chodzi-sza­ra-codzien­ność-dnia-pow­szed­niego
Tęczy Cytaty: I kiedy życie sza­rością zaj­dzie, wezmę spa­kuję wa­lizkę i wy­ruszę w podróż w poszu­kiwa­niu ko­lorów tęczy. -opuszczona


i kiedy-życie-sza­rośą-zaj­dzie-wezmę-spa­kuję-wa­lizkę-i wy­ruszę-w podróż-w poszu­kiwa­niu-ko­lorów-tęczy
Tęczy Cytaty: nadzieja drga cichutko na stru­nach mo­jej duszy me­lodią stąpając po bry­lan­to­wych ro­sach łez by na skrzydłach tęczy o bar­wach mo­tylich po­malo­wać niebo ko­lorem raj­skich farb  -Adnachiel


nadzieja-drga-cichutko-na-stru­nach-mo­jej-duszy-me­lodią-stąpając-po-bry­lan­to­wych-ro­sach-łez-by-na skrzydłach-tęczy-o-bar­wach
Tęczy Cytaty: Kiedyś po­pular­na była za­baw­ka, którą być może ko­jarzy­cie... chodzi o ma­giczną sprężynę w ko­lorach tęczy, która umiała


Tęczy Cytaty: Pi­sany piórem mało real­ny świat wokół nas...


Tęczy Cytaty: Twój do­tyk subtelny Jest jak let­ni wiatr Co błądzi nieśmiało By duszy nie spłoszyć Zgłębia ta­jem­ni­ce Roz­grza­nego ciała Budzi śpiące zmysły Od­dając rozkoszy Czując pod palcami Każde ciała drżenie Pre­ludium uniesień Po­całun­kiem wieńczy Bo kiedy się kocha Prag­nie się bliskości A kiedy się spełnia Do­tyka się tęczy . -misiek45


Tęczy Cytaty: Dziew­czy­na ku­piła farbę do włosów będzie ruda jak słońca jęzor we wściekły wieczór na liściach je­sien­ne­go buku Będzie piękna jak roz­tar­gniona brzoza na tle za­myślo­nej tęczy po przejściu burzy Lu­bię patrzeć na jaj rowek między piersiami sprężys­ty­mi jak to­piony serek w kostce z do­dat­kiem salami Sen by­wa za nią spocony i ob­gry­za na­miętnie paznokcie... (W po­ciągu z Wrocławia do Legnicy)  -marka


Tęczy Cytaty: w prze­pych blasków ołtarza szep­ty mod­litw się zdobią i w ciszę zadumy płonących świec aureola wieńcem ob­le­ka skro­nie płaczących aż się smu­tek złagodzi bo nie uga­si się łza­mi tęczy wit­raża który ka­tedrę przys­tra­ja jak kom­natę w niebie i tyl­ko wes­tchnienie nagłego wzruszenia zaw­dzięczając miłość wstępu­je w bramę wybaczeń mniej się czuję samotny tu­taj znaj­dując ut­ra­cone­go sobie  -Adnachiel


Tęczy Cytaty: Była je­go ideałem. Małą, słodką dziew­czynką, o niebies­kich oczach. Uwiel­biała się uśmie­chać do słońca. Stać w deszczu i szu­kać tęczy, lu­biła mar­szczyć niep­rzy­jaźnie noc, a po­tem wy­buchać głośnym śmie­chem, wsłuchi­wać się w mu­zykę, szu­kając jej sen­su, a cza­sem jak ko­goś zwyczaj­nie nie przy­tuliła, była smut­na. Szko­da tyl­ko, że On te­go nie zauważył.. -Nicole


Tęczy Cytaty: pół świata objęło ra­miona­mi złotymi na dep­ta­ku roz­warte dum­ne pa­raso­le dają cień ka­mieni­ce w ko­lorach tęczy na uliczkach klom­by ukwiecone wiele od­cieni mieni ar­tyści uliczni przy­goto­wują koncert na kos­tce bru­kowej kapelusz ,,ty­le słońca w całym mieście'' wieczór chłodem przy­ciągnie na ławeczki star­szych i młodych na dnie fon­tanny złote grosiki o pow­ro­tach marzą ser­ca uczu­cia rozpaliły w świet­le gwiazd cisza nocna na uli­cach gwar Cris 02.07.2016r. -Cris