Tęskni Do potęgi Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Tęskni Do potęgi Cytaty: Są jas­ne chwi­le w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński
są jas­ne-chwi­-w życiu-w których ę-tęskni-do potęgi-ciemnoty
Tęskni Do potęgi Cytaty: Są jasne chwile w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński
są-jasne-chwile-w-życiu-w-których-ę-tęskni-do-potęgi-ciemnoty
Tęskni Do potęgi Cytaty: Mo­je oczy tęsknią za TWOIM widokiem. Mój nos tęskni za za­pachem TWO­JEJ bluzy. Mo­je us­ta tęsknią za sma­kiem TWOICH ust. Mo­je uszu tęsknią za TWOIM głosem. Mo­je dłonie tęsknią za TWOIMI dłońmi. Mo­je ciało tęskni za TWOIM dotykiem. Jed­nak mo­ja głowa wciąż wy­pełniona jest TWOJĄ osobą. Ogólnie to każdy mi­limetr mnie tęskni za TOBĄ. -Nikaaaa
Tęskni Do potęgi Cytaty: Po­zyc­ja to pa­radoks świata me­go lu­du, og­ra­nicze­nie naszej potęgi wy­nikające z głodu tej właśnie potęgi. Osiąga sieją przez zdradę, a ona czy­ni po­dat­ny­mi na zdradę tych, którzy zdradzi­li wcześniej. Ci naj­potężniej­si w Menzo­ber­ranzan spędzają całe dnie na ogląda­niu się przez ra­mię, by ochro­nić się przed szty­leta­mi, które mogłyby wbić się w ich plecy. A śmierć cze­ka zwyk­le z przodu. -Robert Anthony Salvatore
Tęskni Do potęgi Cytaty: Zero podniesione do potęgi jest nieobliczalne. -Urszula Zybura
zero-podniesione-do-potęgi-jest-nieobliczalne
Tęskni Do potęgi Cytaty: Jedna godzina wystarczy do obalenia potęgi. -Anonim
jedna-godzina-wystarczy-do-obalenia-potęgi
Tęskni Do potęgi Cytaty: Ze­ro pod­niesione do potęgi jest nieobliczalne. -Urszula Zybura
ze­ro-pod­niesione-do potęgi-jest nieobliczalne
Tęskni Do potęgi Cytaty: Dobroć nie może wypływać ze słabości, tylko z potęgi. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)
Tęskni Do potęgi Cytaty: W oczach naszych chłop urasta do potęgi króla Piasta! -Stanisław Wyspiański
Tęskni Do potęgi Cytaty: Dob­roć nie może wypływać ze słabości, tyl­ko z potęgi. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
Tęskni Do potęgi Cytaty: Ukryte poczucie potęgi bywa nieskończenie rozkoszniejsze niż jawna władza. -Fiodor Dostojewski
ukryte-poczucie-potęgi-bywa-nieskończenie-rozkoszniejsze-ż-jawna-władza
Tęskni Do potęgi Cytaty: W epoce potęgi atomowej byłoby nonsensem uważać wojnę za odpowiedni środek przywrócenia naruszonych praw. -Jan XXIII
w-epoce-potęgi-atomowej-byłoby-nonsensem-uważać-wojnę-za-odpowiedni-środek-przywrócenia-naruszonych-praw
Tęskni Do potęgi Cytaty: Człowiek wiecznie tęskni za tym, czym nie jest. -Johann Wolfgang Goethe
Tęskni Do potęgi Cytaty: Tam, gdzie rządzi prawo okrutne, lud tęskni za bezprawiem. -Stanisław Jerzy Lec
tam-gdzie-rządzi-prawo-okrutne-lud-tęskni-za-bezprawiem
Tęskni Do potęgi Cytaty: Tak często mówi­my, że tęskni­my, cho­ciaż na­wet nie czekamy. -respirer
tak-często-mówi­my-że tęskni­my-cho­ciaż-na­wet-nie czekamy
Tęskni Do potęgi Cytaty: Tam gdzie zaw­sze tęskni dusza, nig­dy nie umiera miłość. -Papużka
tam-gdzie-zaw­sze-tęskni-dusza-nig­dy-nie umiera-miłość
Tęskni Do potęgi Cytaty: Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia -prawdziwego poczucia spełnienia. -Anthony Robbins
tylko-którzy-nauczyli-ę-potęgi-szczerego-i-bezinteresownego-wkładu-w-życie-innych-doświadczają-największej-radoś-życia-prawdziwego
Tęskni Do potęgi Cytaty: Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to potęgi klucz. W tym moc, co więcej umie. -Ignacy Baliński
chcesz-być-czymś-w-życiu-to-ę-ucz-abyś-nie-zginął-w-tłumie-nauka-to-potęgi-klucz-w-tym-moc-co-więcej-umie
Tęskni Do potęgi Cytaty: Żaden kraj cudzej potęgi nie zwabił, który sam siebie prędzej nie osłabił. -Adam Naruszewicz
Żaden-kraj-cudzej-potęgi-nie-zwabił-który-sam-siebie-prędzej-nie-osłabił
Tęskni Do potęgi Cytaty: W naszej epoce, epoce potęgi atomowej, byłoby nonsensem uważać wojnę za odpowiedni środek przywrócenia naruszonych praw. -Jan XXIII
w-naszej-epoce-epoce-potęgi-atomowej-byłoby-nonsensem-uważać-wojnę-za-odpowiedni-środek-przywrócenia-naruszonych-praw
Tęskni Do potęgi Cytaty: Oba­wiamy się na­miętności i wyśmiewa­my tych, co za bar­dzo kochają. I na­dal tęskni­my za uczuciem. -Jeanette Winterson
oba­wiamy ę-na­miętnoś-i wyśmiewa­my-tych-co za bar­dzo-kochają-i na­dal-tęskni­my-za uczuciem
Tęskni Do potęgi Cytaty: Mąż jest podobny do wiosny, za mężem bowiem najmniej tęskni się wtedy, gdy go nie ma. -Zofia Nałkowska
mąż-jest-podobny-do-wiosny-za-mężem-bowiem-najmniej-tęskni-ę-wtedy-gdy-go-nie
Tęskni Do potęgi Cytaty: Żadna z ludzkich spraw nie jest tak niestała i przemijająca, jak rozgłos potęgi, która nie na własnej opiera się sile. -Tacyt
Żadna-z-ludzkich-spraw-nie-jest-tak-niestała-i-przemijająca-jak-rozgłos-potęgi-która-nie-na-własnej-opiera-ę-sile
Tęskni Do potęgi Cytaty: Boże, coś Polskę przez tak długie wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. -Alojzy Feliński
boże-coś-polskę-przez-tak-długie-wieki-otaczał-blaskiem-potęgi-i-chwały-przed-twe-ołtarze-zanosim-błaganie-ojczyznę-wolną-racz-nam-wróć
Tęskni Do potęgi Cytaty: Mogą istnieć nawet takie stany, w których dusza męska kobietą wprost pogardza, a zwierzę ludzkie tęskni do niej. -Henryk Sienkiewicz
mogą-istnieć-nawet-takie-stany-w-których-dusza-męska-kobietą-wprost-pogardza-a-zwierzę-ludzkie-tęskni-do-niej
Tęskni Do potęgi Cytaty: Miłość, kwiat czuły i kruchy, łaknie życzliwości i przyjaźni osób trzecich jak ogień tlenu, potrzebuje światła, tęskni do poblasku. -Tadeusz Nowakowski
miłość-kwiat-czuły-i-kruchy-łaknie-życzliwoś-i-przyjaź-osób-trzecich-jak-ogień-tlenu-potrzebuje-światła-tęskni-do-poblasku
Tęskni Do potęgi Cytaty: Tęskni­my za tym, cze­go nie ma­my, prag­niemy te­go, czym nie jesteśmy. -Papillondenuit
tęskni­my-za tym-cze­go-nie ­my-prag­niemy-te­go-czym-nie jesteśmy
Tęskni Do potęgi Cytaty: Od duszy, która tęskni, bar­dziej spus­toszo­na jest tyl­ko ta, która nie ma za czym tęsknić…  -Papillondenuit
od duszy-która-tęskni-bar­dziej-spus­toszo­na-jest tyl­ko-która-nie  za czym-tęsknić 
Tęskni Do potęgi Cytaty: Ludzkość nie tęskni. Żyje da­lej, a nasza nieobec­ność nie spra­wia jej żad­nej różnicy. -Orson Scott Card
ludzkość-nie tęskni-Żyje da­lej-a nasza-nieobec­ność-nie spra­wia-jej-żad­nej-różnicy
Tęskni Do potęgi Cytaty: Wiosna jest ogromnie dziwna. Najbardziej tęskni się za nią, kiedy jest właśnie. A ze wszystkimi rzeczami jest odwrotnie. -Zofia Nałkowska
wiosna-jest-ogromnie-dziwna-najbardziej-tęskni-ę-za-ą-kiedy-jest-właśnie-a-ze-wszystkimi-rzeczami-jest-odwrotnie
Tęskni Do potęgi Cytaty: Nie ma na ziemi nic, co by nie ujawniało albo niemocy człowieka bez Boga, albo potęgi człowieka z Bogiem. -Blaise Pascal
nie-na-ziemi-nic-co-by-nie-ujawniało-albo-niemocy-człowieka-bez-boga-albo-potęgi-człowieka-z-bogiem
Tęskni Do potęgi Cytaty: Nig­dy ro­zum nie czu­je tak moc­no war­tości po­niesionej strat jak wte­dy, gdy tęskni ser­ce. Z cyk­lu po­wieści
nig­dy-ro­zum-nie czu­-tak-moc­no-war­toś-po­niesionej-strat-jak wte­dy-gdy-tęskni-ser­-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Tęskni Do potęgi Cytaty: Piękno świeci jaśniej w sercu tego, który za nim tęskni, niż w oczach tego, który je widzi. -Khalil Gibran
piękno-świeci-jaśniej-w-sercu-tego-który-za-nim-tęskni-ż-w-oczach-tego-który-widzi
Tęskni Do potęgi Cytaty: Człowiek tęskni za tym, cze­go nie ma, gu­bi to, cze­go szu­kał i szu­ka to co zgubił. -Agnieszka Lisak
człowiek-tęskni-za tym-cze­go-nie -gu­bi-to-cze­go-szu­kał-i szu­ka-to co zgubił
Tęskni Do potęgi Cytaty: Każdy no­wy dzień jest kwiatem Który zak­wi­ta w naszych rękach Tam gdzie się kocha, nig­dy nie za­pada noc. Ser­ce to cząstka człowieka, Które tęskni, kocha i czeka. -Adam Mickiewicz
każdy-no­wy-dzień-jest kwiatem-który-zak­wi­-w naszych-rękach-tam-gdzie ę-kocha-nig­dy-nie za­pada-noc-ser­-to cząstka-człowieka