Ta­jem­nicza Na­miet­ności Duszy Cytaty

Ta­jem­nicza Na­miet­ności Duszy Cytaty: Nieroz­pozna­na wys­po rozkoszy, Kocham Cię! Ta­jem­nicza na­miet­ności duszy, Kocham Cię! Myśli mo­ja nieu­chwyt­na w locie, Kocham Cię! Ser­ce mo­jego oceanu roztargnienia, Kocham Cię! Nadziejo blis­ka tym co umierają, Kocham Cię! Uk­ry­ta duszo mo­jej świadomości, Kocham Cię! Mu­zo mo­jego życia bez trwogi, Kocham Cię! Kocham Cię stok­roć bar­dziej niźli ko­gokol­wiek do tej po­ry kochać byłam w stanie. -~~Lotta


Ta­jem­nicza Na­miet­ności Duszy Cytaty: Ka­riera ar­tysty po­dob­na jest ka­rie­rze kur­ty­zany: naj­pierw dla włas­nej przy­jem­ności, po­tem dla przy­jem­ności in­nych, a w końcu dla pieniędzy. -Marcel Achard


ka­riera-ar­tysty-po­dob­na-jest ka­rie­rze-kur­ty­zany-naj­pierw-dla-włas­nej-przy­jem­noś-po­tem-dla-przy­jem­noś-in­nych
Ta­jem­nicza Na­miet­ności Duszy Cytaty: Mądrość niektórych og­ra­nicza się do og­ra­nicza­nia mądrzejszych. -Władysław Grzeszczyk


mądrość-niektórych-og­ra­nicza ę-do og­ra­nicza­nia-mądrzejszych
Ta­jem­nicza Na­miet­ności Duszy Cytaty: Nie ma przy­jem­ności porówny­wal­nej z tą, jaką możemy dać so­bie sa­mi. Wys­tar­czy poz­wo­lić po­nieść się fan­tazji tkwiącej w naszej duszy i roz­pa­lić wyobraźnię. -Rainer Maria Rilke


Ta­jem­nicza Na­miet­ności Duszy Cytaty: Przy­jem­ność życia jest przy­jem­nością płynącą z ćwicze­nia duszy; to jest bo­wiem praw­dzi­we życie. -Arystoteles


przy­jem­ność-życia-jest przy­jem­nośą-płynącą-z ćwicze­nia-duszy-to jest bo­wiem-praw­dzi­we-życie
Ta­jem­nicza Na­miet­ności Duszy Cytaty:


wol­ność-to możli­wość-wy­boru-każde og­ra­nicza­nie-możli­woś-te­go-wy­boru-to działania-prze­ciw­ko-wol­noś-~pa­weł
Ta­jem­nicza Na­miet­ności Duszy Cytaty: Dreszcz i ten deszcz... sprag­niona dusza, ser­ca splot. Wir na­miet­nosci, ust mus­niecia lot... niep­lytka gle­bia, by­cia moc. Po­wiew rak, zes­po­lenie po­nad for­my form... Wy­kuty zar, w kuz­ni ludzi, nas po­nad wszys­tko, po­nad ca­ly ten czas. -Tadko


Ta­jem­nicza Na­miet­ności Duszy Cytaty: Sta­le muszę pow­tarzać: „Bar­dzo mi przy­jem­nie...” fa­cetom, z który­mi spot­ka­nie wca­le mi nie ro­bi przy­jem­ności. Ale jeżeli chcesz, bra­cie, żyć, mu­sisz te ko­medie odgrywać. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu


Ta­jem­nicza Na­miet­ności Duszy Cytaty: O wza­jem­ności: Wyższa for­ma egocentryzmu. -Marcin Kossek


o wza­jem­noś-wyższa-for­-egocentryzmu
Ta­jem­nicza Na­miet­ności Duszy Cytaty: Ocze­kiwać przy­jem­ności to też przyjemność. -Gotthold Ephraim Lessing


Ta­jem­nicza Na­miet­ności Duszy Cytaty: Miłość bez wza­jem­ności zaw­sze jest najsilniejsza. -Stefan Kisielewski


miłość-bez-wza­jem­noś-zaw­sze-jest najsilniejsza
Ta­jem­nicza Na­miet­ności Duszy Cytaty: Zdol­ność doz­na­wania przy­jem­ności jest do­wodem siły. -Arystoteles


zdol­ność-doz­na­wania-przy­jem­noś-jest do­wodem-ły
Ta­jem­nicza Na­miet­ności Duszy Cytaty: Mo­ral­ność mu­si być formą przy­jem­ności - inaczej nie wygra. -Stefan Kisielewski


mo­ral­ność-mu­-być-formą-przy­jem­noś- inaczej-nie wygra
Ta­jem­nicza Na­miet­ności Duszy Cytaty: Myśle­nie sta­nowi jedną z naj­większych przy­jem­ności rodza­ju ludzkiego. -Bertold Brecht


myś­nie-sta­nowi-jedną-z naj­większych-przy­jem­noś-rodza­ju-ludzkiego
Ta­jem­nicza Na­miet­ności Duszy Cytaty: Nic nie da­je większej przy­jem­ności, jak spra­wienie jej dru­giej osobie. -bloodymery


nic-nie da­-większej-przy­jem­noś-jak spra­wienie-jej-dru­giej-osobie
Ta­jem­nicza Na­miet­ności Duszy Cytaty: Człowiek jest ta­jem­nicą - z ta­jem­ni­cy przy­bywa i w ta­jem­nicę odchodzi. -Maria Dąbrowska


człowiek-jest ­jem­nicą- z ­jem­­cy-przy­bywa-i w ­jem­nicę-odchodzi
Ta­jem­nicza Na­miet­ności Duszy Cytaty: Świat nie jest moim pla­cem za­baw, sztuką wys­ta­wianą dla mo­jej przy­jem­ności i cierpienia. -Robert Anthony Salvatore


Świat-nie jest moim-pla­cem-za­baw-sztuką-wys­­wianą-dla-mo­jej-przy­jem­noś-i cierpienia
Ta­jem­nicza Na­miet­ności Duszy Cytaty: Uni­kaj przy­jem­ności, które po­tem przy­noszą smutek. -Solon


uni­kaj-przy­jem­noś-które-po­tem-przy­noszą-smutek