Ta­kie Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty

Ta­kie Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Zas­ta­nawiam się po co uk­ry­wać uczu­cia przed kimś ko­go


Ta­kie Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować. -Terry Pratchett


jeśli ę-wie-cze­go-in­-nap­rawdę-ale-tak-nap­rawdę-pragną-można-­mi-pokierować
Ta­kie Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Tyl­ko śmierć budzi w człowieku nap­rawdę głębo­kie zainteresowanie. -Aleksander Dumas


tyl­ko-śmierć-budzi-w człowieku-nap­rawdę-głębo­kie-zainteresowanie
Ta­kie Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Kiedy ludzie stają się nap­rawdę źli, je­dynym uczu­ciem, ja­kie im po­zos­ta­je, jest ra­dość z cudzej krzywdy. -Johann Wolfgang Goethe


kiedy-ludzie-stają ę-nap­rawdę-źli-­dynym-uczu­ciem-ja­kie-im po­zos­­-jest ra­dość-z cudzej-krzywdy
Ta­kie Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: I nic tak nap­rawdę się nie zmienia, na­wet jeśli nie zos­ta­je ta­kie samo. -Terry Pratchett


i nic-tak-nap­rawdę ę-nie zmienia-na­wet-śli-nie zos­­-­kie-samo
Ta­kie Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Każdy z nas szu­ka dro­gi, którą chce podążać i być po pros­tu szczęśli­wym. Tak nap­rawdę życie to la­birynt. Szu­kamy szlaków i właści­wego wyjścia, ale tak nap­rawdę wca­le go nie ma. Bo każde z nich pro­wadzi do śmierci... -Ewelinka


Ta­kie Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Ty nap­rawdę nie ro­zumiesz, praw­da? - rzekła. - Ja wca­le nie chcę wszys­tkiego, cze­go pragnę. Nikt te­go nie chce. Nie tak nap­rawdę. Co to za za­bawa dos­ta­wać wszys­tko, o czym się marzy, tak po pros­tu? Wte­dy to nic nie znaczy. Zu­pełnie nic. -Neil Gaiman


Ta­kie Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Tak nap­rawdę to nie jest Mo­ja wi­na, tyl­ko Twoja. Nie pla­no­wałam roz­kochać Cię w So­bie, tak po pros­tu wyszło, czy przep­raszam? To w su­mie Two­ja spra­wa,każdy po­winien być od­po­wie­dzial­ny za swo­je uczu­cia,nie również za in­nych,bo tak nap­rawdę nie wiemy,kiedy wy­wołuje­my je w in­nych,dlacze­go i w ja­ki sposób! Bar­tlo­miej Van Kalisz  -Van Kalisz


Ta­kie Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Ale nap­rawdę tym, cze­go duch świata od nas ocze­kuje, nie jest wca­le spra­wied­li­wość, ale życzli­wość dla bliźnich, przy­jaźń i miłosier­dzie, a wiec ta­kie ja­kości, których ze spra­wied­li­wości niepo­dob­na wyprowadzić  -Leszek Kołakowski


Ta­kie Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Wy­daje im się, że chcą dob­rych rządów i spra­wied­li­wości dla każde­go, ale cze­go tak nap­rawdę pragną w głębi swych serc? Tyl­ko te­go, żeby wszys­tko toczyło się tak jak zaw­sze, żeby jut­ro było ta­kie jak dzisiaj. -Terry Pratchett


Ta­kie Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało. -Janusz Korczak


Ta­kie Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Nap­rawdę zdradzić można tyl­ko sercem. -Pierre La Mure


nap­rawdę-zdradzić-można-tyl­ko-sercem
Ta­kie Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Me­teory: je­dyne nap­rawdę ob­ce ciała na Ziemi. -Julian Tuwim


me­teory-­dyne-nap­rawdę-ob­-ciała-na ziemi
Ta­kie Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: To, co jest nap­rawdę no­we, zachwy­ca lub przeraża. -C » Julio Cortázar » Opowieści o kronopiach i famach


Ta­kie Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Ludzie wstyd­li­wi są nap­rawdę god­ni pożałowania!  -Georges Courteline


ludzie-wstyd­li­wi-są nap­rawdę-god­-pożałowania 
Ta­kie Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Do­piero w sa­mot­ności człowiek jest nap­rawdę sobą. -Jose Ortega y Gasset


Ta­kie Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Dusza, która jest nap­rawdę na­ga, nie od­czu­wa wstydu. -Papillondenuit


dusza-która-jest nap­rawdę-na­ga-nie od­czu­wa-wstydu
Ta­kie Dy­lema­tyto Nap­rawdę Cytaty: Je­dyne na co tak nap­rawdę ma­my wpływ, to to, co się dzieje w naszej głowie. -Ryder


je­dyne-na co tak-nap­rawdę-­my-wpływ-to to-co ę-dzieje-w naszej-głowie