Ta­kiego Haja  Cytaty

Ta­kiego Haja  Cytaty: Wygłaszał mo­nolo­gi w teat­rze jed­ne­go ak­to­ra prze­kup­ce na tar­gu popękały jaja piet­ruszka na po­lu dos­tała gorączki i wy­kopała się chora - waszmościu, coś brał, że masz ta­kiego haja  -Meron


Ta­kiego Haja  Cytaty: Jeśli będę cię miał za ta­kiego, ja­ki jes­teś, ta­ki po­zos­ta­niesz. Jeśli za ta­kiego, ja­ki możesz być, ta­ki się staniesz. -Johann Wolfgang Goethe


jeśli-będę-ę-miał-za ­kiego-ja­ki-jes­teś-­ki-po­zos­­niesz-jeśli za ­kiego-ja­ki-możesz-być-­ki ę-staniesz
Ta­kiego Haja  Cytaty: Już sa­mo dążenie do wiel­kiego ce­lu jest prze­jawem wiel­kiego męstwa. -Aleksander Wielki


już-­mo-dążenie-do wiel­kiego-­lu-jest prze­jawem-wiel­kiego-męstwa
Ta­kiego Haja  Cytaty: Niebez­pie­czeństwa czy­hają na nas właśnie wte­dy, gdy nam się wy­daje, że do­bija­my do bez­pie­czne­go por­tu i osiąga­my up­ragniony spokój. -Mikołaj Gogol


niebez­pie­czeństwa-czy­hają-na nas-właśnie-wte­dy-gdy-nam ę-wy­daje-że do­bija­my-do bez­pie­czne­go-por­-i osiąga­my
Ta­kiego Haja  Cytaty: Wy­ciągają o To­bie wnioski, z wy­powie­dzi, w których nie wiedzą o co chodzi, z półpraw­dy, którą o To­bie mają. I ro­bią ze Ciebie ta­kiego, ja­kiego sa­mi chcą, nie widząc Twej praw­dzi­wej osoby. -szajbuss


Ta­kiego Haja  Cytaty: Nie na­widze wszel­kiego podziału , na białych i czar­nych , na ka­tolików i światków j echo­wych , na bied­nych i bo­gatych ! Nie na­widze wszel­kiego podziału przez , który nie można być z osobą która się kocha !  -nasia


Ta­kiego Haja  Cytaty: Mały chłopak spóźnia się do szkoły. Nau­czy­ciel py­ta: „Dlacze­go się spóźniłeś?”. Ma­lec na to: „Mu­siałem zap­ro­wadzić jałówkę do bu­haja”. Nau­czy­ciel: „A nie mógł te­go zro­bić twój oj­ciec?”. „Pew­no, że mógł, ale nie tak dob­rze, jak byk”. -John Steinbeck


Ta­kiego Haja  Cytaty: By­wają ta­kie dni i no­ce , które zmieniają wszys­tko .By­wają ta­kie roz­mo­wy , które są w sta­nie wywrócić do góry no­gami cały nasz świat .Nie możemy ich prze­widzieć .Nie możemy się na nie przy­goto­wać .Czy­hają gdzieś , za­pisa­ne w łańcuchu po­zor­nych przy­padków , nieu­chron­ne jak świt po ciem­ności . -Anna Onichimowska


Ta­kiego Haja  Cytaty: Myśle­nie - to lu­bieżność wiel­kiego ducha. -Jan Fedorowicz


myś­nie- to lu­bieżność-wiel­kiego-ducha
Ta­kiego Haja  Cytaty: Źródłem wszel­kiego grzechu jest pycha. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Ta­kiego Haja  Cytaty: Ruch jest przyczyną wszel­kiego życia. -Leonardo da Vinci


ruch-jest przyczyną-wszel­kiego-życia
Ta­kiego Haja  Cytaty: Bys­trość - dusza wszel­kiego czynu. -Philip Chesterfield


Ta­kiego Haja  Cytaty: Ja­ka cho­roba, ta­kiego jej le­karza potrzeba. -Mikołaj Rej


ja­ka-cho­roba-­kiego-jej-­karza-potrzeba
Ta­kiego Haja  Cytaty: Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia. -Heraklit z Efezu


wal­ka-jest oj­cem-wszel­kiego-stworzenia
Ta­kiego Haja  Cytaty: Przyczyną wszel­kiego zła jest niewiasta. -Maksimus z Turynu


przyczyną-wszel­kiego-zła-jest niewiasta
Ta­kiego Haja  Cytaty: Nie is­tnieje coś ta­kiego jak dar­mo­wy obiad. -Milton Friedman


nie-is­tnieje-coś-­kiego-jak dar­mo­wy-obiad
Ta­kiego Haja  Cytaty: Kto kocha, ten strzeże wiel­kiego daru. -Martin Kessel


kto-kocha-ten-strzeże-wiel­kiego-daru
Ta­kiego Haja  Cytaty: Wiel­kość to cecha ludzi nis­kiego wzrostu  -Dr Tawian Stambuła


wiel­kość-to cecha-ludzi-nis­kiego-wzrostu