Ta­kiej Cytaty

Ta­kiej Cytaty: Iluż to dziew­czętom ty­le tyl­ko przyszło z ich wiel­kiej uro­dy, że łudziły się nadzieją wiel­kiej kariery. -Jean de La Bruyére


iluż-to dziew­czętom-ty­-tyl­ko-przyszło-z ich-wiel­kiej-uro­dy-że łudziły ę-nadzieją-wiel­kiej-kariery
Ta­kiej Cytaty: A co jeśli nie ma ta­kiej oso­by która poz­na mo­ja praw­dziwą twarz, tą pry­watną, ze słabościami i wa­dami, a mi­mo te­go będzie mnie kochać? A co jeśli nie ma dla mnie ta­kiej miłości?  -Kama1126


Ta­kiej Cytaty: Oto właśnie, cze­go mi pot­rze­ba, ta­kiej pros­tej dziew­czy­ny, ta­kiej białej, szlachec­kiej dziew­czy­ny, tak... wie­czo­ry całe spędzać z nią ra­zem przy ko­minie, z taką niepo­kalaną, nieświadomą ni grzechu, ni cno­ty. Czuć ko­bietę przy so­bie, która nie zna ani za­sad, ani teorii, ani kierunków, ani żad­nych izmów, tyl­ko jest ser­cem, gorącym, czys­tym ser­cem! Ha! za­pom­niałoby się wte­dy o bladze i nudzie. -Stanisław Przybyszewski


Ta­kiej Cytaty: Prze­ciwieństwem praw­dy płyt­kiej jest fałsz, prze­ciwieństwem praw­dy głębo­kiej może być in­na głębo­ka prawda. -Albert Einstein


prze­ciwieństwem-praw­dy-płyt­kiej-jest fałsz-prze­ciwieństwem-praw­dy-głębo­kiej-może-być-in­na-głębo­ka-prawda
Ta­kiej Cytaty: I to jest praw­da , do której doszłam po dwóch la­tach .Już minęły dwa la­ta .Już za nie płace .Tyl­ko do ja­kiej ce­ny dojdę ? Ta­kiej jak iga ? W imię cze­go ? Dla kil­ku chwil przy­jem­ności i wielu godzin cier­pień ? Chy­ba, że nie będzie się trzez­wieć do końca .Do wie­czne­go snu  -zakochana13


Ta­kiej Cytaty: Dob­ra wo­la - to cza­sem: brak wszel­kiej woli. -Tristan Bernard


dob­ra-wo­- to cza­sem-brak-wszel­kiej-woli
Ta­kiej Cytaty: Ro­zum ludzi początkiem jest wszel­kiej substancji. -D » Daniel Defoe » Przypadki Robinsona Crusoe


Ta­kiej Cytaty: Przyszedł Szyszko, ko­niec Puszczy Białowies­kiej blisko!  -Bujak Bogusław


przyszedł-szyszko-ko­niec-puszczy-białowies­kiej-blisko 
Ta­kiej Cytaty: Nic nie da­je ta­kiej władzy nad lu­dem jak zabobon. -Paul Thiry Holbach


nic-nie da­-­kiej-władzy-nad-lu­dem-jak zabobon
Ta­kiej Cytaty: Wszys­tkie zna­ne mo­je ut­wo­ry są tyl­ko ułom­ka­mi wiel­kiej spowiedzi. -Johann Wolfgang Goethe


wszys­tkie-zna­ne-mo­-ut­wo­ry-są tyl­ko-ułom­ka­mi-wiel­kiej-spowiedzi
Ta­kiej Cytaty: Osamotnienie Jest bramą dla demonów Wszel­kiej przeszłości  -Taiyono Kudarashi


osamotnienie-jest-bramą-dla-demonów-wszel­kiej-przeszłoś 
Ta­kiej Cytaty: Po ta­kiej daw­ce Ryszar­da Wag­ne­ra chce mi się na­paść na Polskę. -Woody Allen


po ­kiej-daw­-ryszar­da-wag­ne­ra-chce-mi ę-na­paść-na polskę
Ta­kiej Cytaty: Ta­ka już ze mnie lo­su ofiara, że wpadłam do głebo­kiej wo­dy, a pływać nie umiałam... -kate-em


ta­ka-już-ze mnie-lo­su-ofiara-że wpadłam-do głebo­kiej-wo­dy-a pływać-nie umiałam
Ta­kiej Cytaty: Ludzkość nie może znieść zbyt wiel­kiej daw­ki rzeczywistości. -Thomas Stearns Eliot


ludzkość-nie może-znieść-zbyt-wiel­kiej-daw­ki-rzeczywistoś
Ta­kiej Cytaty: Nikt nie um­rze za oj­czyznę bez wiel­kiej nadziei nieśmiertelności. -Cyceron


nikt-nie um­rze-za oj­czyznę-bez-wiel­kiej-nadziei-nieśmiertelnoś
Ta­kiej Cytaty: Nie ma ta­kiej ma­terii, którą by do dna wyczer­pać można było. -Giovanni Boccaccio


nie- ­kiej-­terii-którą-by do dna-wyczer­pać-można-było
Ta­kiej Cytaty: Nie ma ta­kiej sza­lonej we­sołości, jak roz­paczna wesołość. -Stanisław Przybyszewski


Ta­kiej Cytaty: Gdy­byś mnie tak por­wał W świat wiel­kiej namiętności Roz­budził we mnie to poczu­cie lekkości Gdy­byś tak wpro­wadził W świat wiel­kiego pożąda­nia Wyr­wał ze szponów zakłamania Gdy­byś mnie dopadł Do­konał zespolenia Budząc fa­le og­romne­go podniecenia Gdy­byś tak roz­pa­lił I zmu­sił do wiel­kiej miłości Zat­ra­cając część włas­nej godności Gdy­byś tak pozostawił Tak w tej chwi­li od niechcenia Czy miała bym dużo do stracenia  -AnTyKwA