Ta­lent Cytaty

Ta­lent Cytaty: Ta­lent do­daje urodzie blasku. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)


Ta­lent Cytaty: Ta­lent to strach przed porażką. -André Gide


ta­lent-to strach-przed-porażką
Ta­lent Cytaty: Ta­lent jest często wadą charakteru. -Karl Kraus


ta­lent-jest często-wadą-charakteru
Ta­lent Cytaty: Cho­ciaż ta­lent za­wodzi, z gniewu wier­sz się urodzi. -Decimus Junius Juvenalis


Ta­lent Cytaty: Ta­lent ze wszys­tkiego może uczy­nić rzecz piękną. -Mikołaj Gogol


ta­lent-ze wszys­tkiego-może-uczy­ć-rzecz-piękną
Ta­lent Cytaty: Ta­lent kształci się w ciszy, a cha­rak­ter – w wirze świata. -Johann Wolfgang Goethe


Ta­lent Cytaty: Ta­lent to kwes­tia szczęscia. Naj­ważniej­sza w życiu jest odwaga. -Woody Allen


ta­lent-to kwes­tia-szczęscia-naj­ważniej­sza w życiu-jest odwaga
Ta­lent Cytaty: Bo wśród szczęku oręża - mil­czą prawa. Si­lent le­ges in­ter arma. -Cyceron


bo wśród-szczęku-oręża- mil­czą-prawa-si­lent-­ges-in­ter-arma
Ta­lent Cytaty: Bez wątpienia jedną z cech ge­niu­sza jest ta­lent do wy­woływa­nia skandalu. -Ryūnosuke Akutagawa


bez-wątpienia-jedną-z cech-ge­niu­sza-jest ­lent-do wy­woływa­nia-skandalu
Ta­lent Cytaty: Ta­lent to is­to­ta ducho­wa, która jak wszys­tkie żywe stworze­nia w dziecięctwie skłon­na jest do chorób. -Honoré de Balzac


ta­lent-to is­to­-ducho­wa-która-jak wszys­tkie-żywe-stworze­nia-w dziecięctwie-skłon­na-jest do chorób
Ta­lent Cytaty: Ta­lent jest jak ka­wałek szlachet­ne­go, ale su­rowe­go me­talu: do­piero pil­na pra­ca go ob­ro­bi i war­tość mu wielką nada. -Stanisław Staszic


ta­lent-jest jak ka­wałek-szlachet­ne­go-ale-su­rowe­go-me­talu-do­piero-pil­na-pra­ca-go ob­ro­bi-i war­tość-mu wielką-nada
Ta­lent Cytaty: In­ter ar­ma si­lent Musae. W cza­sie woj­ny mil­czą Muzy. -Cyceron


in­ter-ar­-­lent-musae-w-cza­sie-woj­ny-mil­czą-muzy
Ta­lent Cytaty: Ta­lent kształtu­je się w spo­koju życia pry­wat­ne­go - cha­rak­ter w wirze życia publicznego. -Johann Wolfgang Goethe


ta­lent-kształ­ ę-w spo­koju-życia-pry­wat­ne­go- cha­rak­ter-w wirze-życia-publicznego
Ta­lent Cytaty: Do pow­sta­nia dzieła sztu­ki, po­dob­nie jak do wy­dania na świat człowieka, pot­rzeb­ny jest udział dwoj­ga ludzi: te­go, co ma ta­lent, i te­go, co mu da­je natchnienie. -Władysław Bodnicki


Ta­lent Cytaty: Ge­niusz, a na­wet ta­lent po­lega nie na tym, że się wie więcej, lecz że się wie wcześniej. -Janina Ipohorska


ge­niusz-a na­wet-­lent-po­lega-nie na tym-że ę-wie-więcej-lecz-że ę-wie-wcześniej
Ta­lent Cytaty: Ta­lent – to ro­bić z łat­wością to, co jest trud­ne dla in­nych. Ro­bić to, co niemożli­we dla ta­len­tu – oto geniusz. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny


ta­lent- to ro­bić-z łat­wośą-to-co jest trud­ne-dla-in­nych-ro­bić to-co niemożli­we-dla-­len­- oto-geniusz
Ta­lent Cytaty: Po­siadam szczególny ta­lent do roz­myśla­nia nad po­nurą stroną życia, wy­ciąga­nia z niej najgłębszej go­ryczy i sma­kowa­nia jej; zba­daw­szy ją tak do cna, wie­działem, jak naj­sku­teczniej znęcać się nad sobą. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


Ta­lent Cytaty: Nie mam ta­len­tu do śpiewania Nie mam ta­len­tu do tworzenia Nie mam ta­len­tu do pisania Ale mam ta­lent do ... (niech każdy do­kończy według włas­ne­go uz­na­nia) :D  -Szary Człowiek


nie-mam-­len­-do śpiewania-nie-mam-­len­-do tworzenia-nie-mam-­len­-do pisania-ale-mam-­lent-do -niech każdy-do­kończy-według