Ta­niec Cytaty

Ta­niec Cytaty: Kiedy wy­cinają os­tatnie wie­rzby - ko­niec z gruszkami. -Jacek Wejroch


kiedy-wy­cinają-os­tatnie-wie­rzby- ko­niec-z gruszkami
Ta­niec Cytaty: Pierw ta­niec, następnie myśl. Ta­ki jest na­tural­ny porządek. -Samuel Beckett


pierw-­niec-następnie-myśl-ta­ki jest na­tural­ny-porządek
Ta­niec Cytaty: Lep­sza cno­ta w błocie, niż niec­no­ta w złocie. -Mikołaj Rej


lep­sza-cno­-w błocie-ż-niec­no­-w złocie
Ta­niec Cytaty: zacho­dy słońca by tęskniącym przy­pom­nieć wtórną rozłąkę  -bez.odwagi


zacho­dy-słońca-by-tęskniącym-przy­pom­nieć-wtórną-rozłąkę 
Ta­niec Cytaty: Miej zaw­sze przed oczy­ma ko­niec swe­go życia. -Solon


miej-zaw­sze-przed-oczy­-ko­niec-swe­go-życia
Ta­niec Cytaty: Mam nadzieję, że ko­niec jest ra­dos­ny i, że nig­dy tu nie powrócę. -Frida Kahlo


mam-nadzieję-że ko­niec-jest ra­­ny-i że nig­dy- nie powrócę
Ta­niec Cytaty: Szep­ty miłosne pod gwiaździs­tym sklepieniem ta­niec zmysłów  -agniecha1383


szep­ty-miłosne-pod-gwiaździs­tym-sklepieniem-­niec-zmysłów 
Ta­niec Cytaty: Które­goś dnia rzucę obo­wiązki i wy­ruszę na ko­niec świata. -Majka08


które­goś-dnia-rzucę-obo­wiązki-i wy­ruszę-na ko­niec-świata
Ta­niec Cytaty: rozpłakałam się na ko­niec filmu psy przyszły na ra­tunek całując oczy  -Emilia Szumiło


rozpłakałam ę-na ko­niec-filmu-psy-przyszły-na ra­tunek-całując-oczy 
Ta­niec Cytaty: Trud­no za­pom­nieć o kimś, kto dał ci tak dużo do zapamiętania. -Autor nieznany


trud­no-za­pom­nieć-o kimś-kto-dał- tak-żo-do zapamiętania
Ta­niec Cytaty: Kiedy byłem mały, zaw­sze chciałem dojść na ko­niec świata. -Ryszard Riedel


kiedy-byłem-ły-zaw­sze-chciałem-dojść-na ko­niec-świata
Ta­niec Cytaty: Płciowa cno­ta u mężczyz­ny uchodzi za większą hańbę niż niec­no­ta u kobiety. -Alfred Aleksander Konar


płciowa-cno­-u mężczyz­ny-uchodzi-za większą-hańbę-ż-niec­no­-u kobiety
Ta­niec Cytaty: Je­dyny początek i ko­niec we wszechświecie wyz­nacza włas­na świado­mość istnienia. -Papillondenuit


je­dyny-początek-i ko­niec-we wszechświecie-wyz­nacza-włas­na-świado­mość-istnienia
Ta­niec Cytaty: Im bar­dziej prag­niesz za­pom­nieć, tym moc­niej pamiętasz. -PoznajPrawdę


im bar­dziej-prag­niesz-za­pom­nieć-tym-moc­niej-pamiętasz
Ta­niec Cytaty: ko­niec świata jest da­leko, ale ma­my całą wie­czność, by tam dotrzeć  -wenaa01


ko­niec-świata-jest da­leko-ale-­my-całą-wie­czność-by tam-dotrzeć 
Ta­niec Cytaty: Wol­no za­pom­nieć o god­nościach, ale nig­dy o swo­jej godności. -Stanisław Staszic


wol­no-za­pom­nieć-o god­nościach-ale-nig­dy-o swo­jej-godnoś
Ta­niec Cytaty: Nig­dzie nie na­pisa­no, że aby być od­ważnym, trze­ba za­pom­nieć o mądrości. -Paul Auster


nig­dzie-nie na­pisa­no-że aby być-od­ważnym-trze­ba-za­pom­nieć-o mądroś
Ta­niec Cytaty: ...i za­nim his­to­ria na dob­re roz­gorzała, włas­ny smut­ny ko­niec przed­wcześnie powitała... -MistrzyniPióra


i-za­nim-his­to­ria-na dob­re-roz­gorzała-włas­ny-smut­ny-ko­niec-przed­wcześnie-powitała