Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Mo­ja dusza cała płonie Mo­je ser­ce żarem bije Mo­je ciało rozpalone To dla Ciebie się tak wije… Gdzie więc Jes­teś ? Gdzie ut­knąłeś ? W ja­kim kor­ku tak się cze­ka ? Czy nie czu­jesz co ja czuję ? Ja­ka dro­ga Twa da­leka ? The­bes­tka­siaa 01.12.2015  -Thebestkasiaa
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Jeżeli za­dowa­lam się tym, co po­siadam, i godzę się z fak­tem, że wiele rzeczy nieu­chron­nie mnie w życiu omi­nie, jes­tem w lep­szym położeniu, niż ludzie mający znacznie więcej, ale mar­twiący się ciągle wszys­tkim, cze­go im nie dos­ta­je. Nie możemy w pełni wy­korzys­tać nasze­go is­tnienia, jeżeli nasze ser­ca są be­zus­tannie roz­dzielo­ne po­między tym, czym jes­teśmy w rzeczy­wis­tości, a fik­cją, jaką sa­mi stworzy­liśmy o sobie. -Thomas Merton
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Cze­kałem wraz z in­ny­mi na nor­malność i długo przyszło nam cze­kać. Reszta cze­kała wciąż, jak­by na cud. I by­li źli, i złości­li się, bo nie nad­szedł. By­li źli na prze­ciętność, na niemożli­wość zdarze­nia się cudu. -MyArczi
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty:
Życie-jest jak fan­tazjaprze­mija-z chwilą~pa­weł-rychlica 
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Świat jest pełen wiel­kich, przedziw­nych rzeczy, cze­kających na tych, którzy są na nie przygotowani. -Tove Jansson
Świat-jest peł-wiel­kich-przedziw­nych-rzeczy-cze­kających-na tych-którzy-są na nie przygotowani
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Miłość to znaczy popatrzeć na siebie, tak jak się patrzy na obce nam rzeczy. -Czesław Miłosz
miłość-to-znaczy-popatrzeć-na-siebie-tak-jak-ę-patrzy-na-obce-nam-rzeczy
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Wy­daje im się, że chcą dob­rych rządów i spra­wied­li­wości dla każde­go, ale cze­go tak nap­rawdę pragną w głębi swych serc? Tyl­ko te­go, żeby wszys­tko toczyło się tak jak zaw­sze, żeby jut­ro było ta­kie jak dzisiaj. -Terry Pratchett
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Po­wie­działem duszy mej, bądz spo­koj­na, cze­kaj bez nadziei, bo byłaby nadzieją na niewłaści­we rzeczy. -Thomas Stearns Eliot
po­wie­działem-duszy-mej-bądz-spo­koj­na-cze­kaj-bez-nadziei-bo byłaby-nadzieją-na niewłaś­we-rzeczy
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Nie jest najgorsze to, że ludzie wielu rzeczy nie wiedzą, gorsze jest to, że wiedzą tak wiele rzeczy niepotrzebnych. -Anonim
nie-jest-najgorsze-to-że-ludzie-wielu-rzeczy-nie-wiedzą-gorsze-jest-to-że-wiedzą-tak-wiele-rzeczy-niepotrzebnych
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Na­wet te­raz, w os­tatniej chwi­li, było tak wiele rzeczy, które mogły pójść nie tak. Ileż ko­ni upadło przy os­tatniej przeszkodzie. Wielu zaufa­nych ge­nerałów pat­rzyło, jak pew­ne zwy­cięstwo za­mienia się w po­rażkę w os­tatnich mi­nutach bitwy. -Neil Gaiman
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Kto wie, czy cała li­tera­tura nie zaczęła się od ja­kiegoś praopo­wiada­nia - jed­nowątko­wej mi­tolo­gicznej nar­racji, fan­tastycznej baśni al­bo po pros­tu opo­wieści o tym, co wy­darzyło się przed­wczo­raj sąsiadowi. -Olga Tokarczuk
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Do niczego nie przywiązuj się sercem tak mocno, żeby strata tej rzeczy uczyniła cię niepocieszonym. -Johann Gottfried Herder
do-niczego-nie-przywiązuj-ę-sercem-tak-mocno-żeby-strata-tej-rzeczy-uczyniła-ę-niepocieszonym
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Przez całe mo­je życie nie wie­rzyłem w większość rzeczy, które wyczy­tywałem w podręczni­kach od his­to­rii i w to, cze­go uczy­li mnie w szko­le. Te­raz do mnie do­tarło, że nie mam pra­wa, by osądzać ko­goś na pod­sta­wie te­go, co o nim czy­tałem. Nie mam pra­wa do osądza­nia cze­gokol­wiek. Oto lek­cja, którą otrzymałem. -Kurt Cobain
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Kiedy rzeczy­wis­tość staję się przy­jaz­na, to tak jak­by pójść w stronę słońca. Krys­ty­na A.Sz.14.06.2016r. -krysta
kiedy-rzeczy­wis­tość-staję ę-przy­jaz­na-to tak-jak­by-pójść-w stronę-słońca-krys­ty­na-asz14062016r
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Wiesz Ta­to cze­go boję się najbardziej? Boję się,że mężczyz­na,które­go ob­darze zaufa­niem i miłością okaże się al­ko­holi­kiem, tak jak Ty... -anja
wiesz-ta­to-cze­go-boję ę-najbardziej-boję-ęże-mężczyz­naktóre­go-ob­darze-zaufa­niem-i miłośą-okaże ę-al­ko­holi­kiem-tak
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Tak długo, jak nor­malnie żyję, będę ro­bić wszys­tko tak, jak do tej po­ry. Pra­cować w Sej­mie, za­bierać głos, pro­wadzić pra­ce dok­tor­skie, spo­tykać się z dziećmi. Żyję da­lej, sta­ram się żyć nor­malnie. Zakładam, że jeszcze pożyję. Ale nie cze­piam się życia kurczowo. -Zbigniew Religa
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Ona - mil­cze­nie jest złotem... On - tak wiem... dla was wszys­tko mu­si się świecić. 011  -wdech
ona- mil­cze­nie-jest złotem-on- tak-wiem-dla was-wszys­tko-mu­ ę-świecić-011 
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Tak pragnę wraz z tobą po­sie­dzieć w mil­cze­niu zo­baczyć og­nia płomień w ciepłym twym spoj­rze­niu Tak pragnę dziś słuchać odgłosów wie­czo­ra spocząć na ra­mieniu gdy na­dej­dzie po­ra I budzić się ran­kiem u twe­go znów bo­ku w pow­szed­ni dzień cały dot­rzy­mać Ci kroku.  -dana1596
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Nie ma przy­jem­ności porówny­wal­nej z tą, jaką możemy dać so­bie sa­mi. Wys­tar­czy poz­wo­lić po­nieść się fan­tazji tkwiącej w naszej duszy i roz­pa­lić wyobraźnię. -Rainer Maria Rilke
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Tak bar­dzo sie nit­ka z igłą kluciła, Która ważniej­sza żeby Pa­ni coś uszyła. -bo ja jes­tem ta­ka długa *a ja ta­ka chuda - be­zem­nie się w ma­teriał nie wbi­jesz * gdy mnie nie bd to z cze­go uszy­jesz? - ja zmieniam ko­lory *ah, a ja us­ta­lam wzo­ry Kraw­co­wa sie zde­ner­wo­wala, I tak im powiedziała:
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Są rzeczy znane i są rzeczy nieznane, a pomiędzy tymi rzeczami znajdują się drzwi. -William Blake
są-rzeczy-znane-i-są-rzeczy-nieznane-a-pomiędzy-tymi-rzeczami-znajdują-ę-drzwi
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Za li­teratkę i po­lonis­tkę się miała A fik­cji od rzeczy­wis­tości nie odróżniała I tak w ow­czym pędzie się zagalopowała Że poślu­bioną sa­mot­ności została  -filutka
za li­teratkę-i po­lonis­tkę ę-miała-a-fik­cji-od rzeczy­wis­toś-nie odróżniała-i-tak-w ow­czym-pędzie ę-zagalopowała-Że
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Le­piej po­kuto­wać za to, cze­go się użyło, aniżeli żałować te­go, cze­go się nie zaznało. -Giovanni Boccaccio
le­piej-po­kuto­wać-za to-cze­go ę-użyło-aniżeli-żałować-te­go-cze­go ę-nie zaznało
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Rzeczy żyją tak długo, jak długo ktoś się ni­mi opiekuje. -Andrzej Stasiuk
rzeczy-żyją-tak-długo-jak długo-ktoś ę-­mi-opiekuje
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: ...człowiek może się po­sunąć o wiele da­lej, by uniknąć te­go, cze­go się boi, niżby zys­kać to, cze­go pragnie. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci
człowiek-może ę-po­sunąć-o wiele-da­lej-by uniknąć-te­go-cze­go ę-boi-żby-zys­kać-to-cze­go-pragnie
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Zbliżyli się do szczęścia tak nieo­cze­kiwa­nie, jak gdy­by zas­koczy­li mo­tyla w zi­mowej puszczy. -Edith Wharton
zbliżyli ę-do szczęścia-tak-nieo­cze­kiwa­nie-jak gdy­by-zas­koczy­li-mo­tyla-w zi­mowej-puszczy
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Zdarza się, że podobnie jak przestaje się osądzać księcia wedle jego ułomności i cnót, tak samo książę osądza swych poddanych wedle przymiotów nic nie mających do rzeczy; wówczas bynajmniej nie dla zasług otrzymuje się stanowiska i bynajmniej nie z powodu nieudolności się je traci; dzieje się tak wskutek korzyści płynących z należenia do określonej partii lub wskutek złej doli, która z należenia do innej wynika. -Montesquieu
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Cza­sem zdarza nam się usil­nie dążyć do rzeczy które mogą oka­zać się dużym ut­ra­pieniem. Tak bar­dzo jes­teśmy cieka­wi wrażeń. -daniello
cza­sem-zdarza-nam ę-usil­nie-dążyć-do rzeczy-które-mogą-oka­zać ę-żym-ut­ra­pieniem-tak bar­dzo-jes­teśmy-cieka­wi-wrażeń
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Do nicze­go nie przy­wiązuj się ser­cem tak moc­no, żeby stra­ta tej rzeczy uczy­niła cię niepocieszonym. -Johann Gottfried Herder
do nicze­go-nie przy­wiązuj ę-ser­cem-tak-moc­no-żeby-stra­-tej rzeczy-uczy­ła-ę-niepocieszonym
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Człowiek niczego tak się nie boi, jak ośmieszenia. W obawie przed ośmieszeniem powstrzymuje się od rzeczy, od których nie powstrzymałaby go żadna inna siła. -Mikołaj Gogol
człowiek-niczego-tak-ę-nie-boi-jak-ośmieszenia-w-obawie-przed-ośmieszeniem-powstrzymuje-ę-od-rzeczy-od-których-nie-powstrzymałaby-go-żadna
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Co można zaofe­rować ko­muś, kto nic nie chce brać? Od­po­wiedź nie jest na dziś, nie na jut­ro, może na kiedyś. Sa­mot­ność w sieci - rzeczy­wis­tość i tak dużo słab­sza od książki. Dwa la­ta ciszy, tak wiele, a tak mało. Niewie­dza, tak bo­li, tak mało znaczy. Dwa la­ta i na­dal nic nie chcę. Jeszcze nie te­raz. To nic, że kiedyś będzie za późno. Nie chcę. Nic. -Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Chcę cze­goś prawdziwego. Uczu­cia trwające­go całe mo­je życie. Spon­ta­niczności i zaskoczenia Podróży na dru­gi ko­niec świata. Gorącej cze­kola­dy w cza­sie zimy A la­tem długiego spa­ceru nad brze­giem morza Pragnę stok­ro­tek i nieza­pomi­najek. I żebyś skra­dał mi bu­ziaki tak niespodziewanie Chcę żebyś przy mnie był. Po pros­tu był. -chrupcia
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Nie tak to ma być cze­mu się życia bać? nie po to tu ja. -matijah
nie-tak-to  być-cze­mu ę-życia-bać-nie-po to  ja
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Rzeczy zmieniają się wokół nas, zmieniają się także i ludzie, którzy zniżają się do poziomu rzeczy, ale nie zmieniają się przyjaciele, co udowadnia, że przyjaźń, to coś boskiego i nieśmiertelnego. -Antonio Rosmini
Tak Fan­tastyczne Rzeczy Cze­mu się Cytaty: Od­wa­ga jest to wie­dza o tym, cze­go się bać, a cze­go nie. -Platon
od­wa­ga-jest to wie­dza-o tym-cze­go ę-bać-a cze­go-nie