Tak Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Tak Cytaty: tak trud­no przyz­nać się do błędu a cza­sami jest tak szyb­ko wybaczalny  -samothnick
tak-trud­no-przyz­nać ę-do-błę-a-cza­sami-jest-tak-szyb­ko-wybaczalny 
Tak Cytaty: Ludzie nig­dy nie są tak dob­rzy ani tak źli jak ich opinie. -Cyceron
ludzie-nig­dy-nie są tak-dob­rzy-ani-tak-źli-jak ich-opinie
Tak Cytaty: Co? Nie umiesz całować? Po rozstaniu tak krótkim całować zapomniałeś? Czemuż to na twej piersi tak mi niespokojnie? Wszak dawniej z twych słów i spojrzeń niebo na mnie spływało, a tyś całował tak, jakbyś mnie chciał udusić. Całuj mnie! A jak nie, to ja cię pocałuję! -Johann Wolfgang Goethe
Tak Cytaty: Tak jak but zmienia kształt przez nogę, tak też duchowe pragnienia zmieniają życie człowieka. -Plutarch
tak-jak-but-zmienia-kształt-przez-nogę-tak-też-duchowe-pragnienia-zmieniają-życie-człowieka
Tak Cytaty: Ze szczęściem bywa czasami tak jak z okularami, szuka sie ich, a one siedzą na nosie. Tak blisko! -Phil Bosmans
ze-szczęściem-bywa-czasami-tak-jak-z-okularami-szuka-sie-ich-a-one-siedzą-na-nosie-tak-blisko
Tak Cytaty: Tak­ty­ka - to niep­ra­wa córka oj­ca Tak­ty­ka i mat­ki Obłudy. -Alfred Aleksander Konar
tak­ty­ka- to niep­ra­wa-córka-oj­ca-tak­ty­ka-i mat­ki-obłudy
Tak Cytaty: Kochać - tak łatwo, żegnać - tak trudno. -Aleksander Michaux
Tak Cytaty: Tak pros­tym jest zo­baczyć w oczach miłość, tak łat­wym jej też nie widzieć. -szantiil
tak-pros­tym-jest zo­baczyć-w oczach-miłość-tak-łat­wym-jej-też-nie widzieć
Tak Cytaty: Świat jest tak wielki i bogaty, a życie tak pełne różnorodności, że nigdy nie brak okazji do wierszy. -Johann Wolfgang Goethe
Świat-jest-tak-wielki-i-bogaty-a-życie-tak-pełne-różnorodnoś-że-nigdy-nie-brak-okazji-do-wierszy
Tak Cytaty: Ludzkie słabości nie są wca­le ta­kie słabe sko­ro tak trud­no je po­konać i tak często to one są w życiu górą. -aforystokrata
ludzkie-słaboś-nie są wca­-­kie-słabe-sko­ro-tak-trud­no- po­konać-i tak-często-to one-są w życiu-górą
Tak Cytaty: Gdy­byś mnie tak por­wał W świat wiel­kiej namiętności Roz­budził we mnie to poczu­cie lekkości Gdy­byś tak wpro­wadził W świat wiel­kiego pożąda­nia Wyr­wał ze szponów zakłamania Gdy­byś mnie dopadł Do­konał zespolenia Budząc fa­le og­romne­go podniecenia Gdy­byś tak roz­pa­lił I zmu­sił do wiel­kiej miłości Zat­ra­cając część włas­nej godności Gdy­byś tak pozostawił Tak w tej chwi­li od niechcenia Czy miała bym dużo do stracenia  -AnTyKwA
Tak Cytaty: Przyzwoitość. Ktoś, kto wcale nie był tak wyrafinowany jak pan de La Roche-foucault, uczynił taką oto uwagę:
Tak Cytaty: To­pi się mucha w łyżce wody Tak oto za­kończyły się muchy przygody „ Cho­lera , cze­mu nie jes­tem mniej­szym komarem? On na pew­no dałby so­bie radę z tym koszmarem.” Dla muchy to nieistotne Czy to prze­nośnia, czy też nie  Ona i tak wal­czy, a i tak uto­piła się A mo­rał nie jest skomplikowany Żyjesz tak, jak jes­teś doń przy­goto­wany.   -M44G
Tak Cytaty: Tak kruche wszystko tak ulot­ne w życiu szczęście to chwile Życie to walka bit­wy nieuniknione tym ra­zem dobrze  -Elizabetta
tak-kruche-wszystko-tak-ulot­ne-w życiu-szczęście-to chwile-Życie-to walka-bit­wy-nieuniknione-tym-ra­zem-dobrze 
Tak Cytaty: Spojrzenia ponad koktajlem, które zdawały się tak słodkie, nie są tak pełne miłości, nad ściętą pszenicą. -Benny Fields
spojrzenia-ponad-koktajlem-które-zdawały-ę-tak-słodkie-nie-są-tak-pełne-miłoś-nad-śętą-pszenicą
Tak Cytaty: Czyż nie jest dziwne, że ludzie tak chętnie walczą o religię, a tak niechętnie żyją zgodnie z jej zasadami. -Anonim
czyż-nie-jest-dziwne-że-ludzie-tak-chętnie-walczą-o-religię-a-tak-niechętnie-żyją-zgodnie-z-jej-zasadami
Tak Cytaty: Od­dałabym swój ulu­biony ku­bek, w którym codzien­nie piję kawę. Po­duszkę, którą tak uwiel­biam.. Też bym od­dała. Mi­sia, które­go naz­wałam Twoim imieniem. Od­dałabym tak wiele. Żebyś był. Te­raz. Tu­taj Już na zaw­sze. Tak wiele bym oddała. -chrupcia
Tak Cytaty: Świat jest tak wiel­ki i bo­gaty, a życie tak pełne różno­rod­ności, że nig­dy nie brak okaz­ji do wierszy. -Johann Wolfgang Goethe
Świat-jest tak-wiel­ki-i bo­gaty-a życie-tak-pełne-różno­rod­noś-że nig­dy-nie brak-okaz­ji-do wierszy
Tak Cytaty: Nie mam nic przeciwko pracy tak dalece, lubię pracę tak bardzo, że mogę spać przy jej boku. -Peter Wastholm
nie-mam-nic-przeciwko-pracy-tak-dalece-lubię-pracę-tak-bardzo-że-mogę-spać-przy-jej-boku
Tak Cytaty: Było już tak dob­rze, po­godziłam się z tą myślą... a Ty masz czel­ność tak po pros­tu wrócić do mo­jego życia?  -PróbujPatrzećKolorowo
było-już-tak-dob­rze-po­godziłam ę-z tą myślą-a ty masz-czel­ność-tak-po pros­-wróć-do mo­jego-życia 
Tak Cytaty: Ona próbo­wała za­pom­nieć,ale ser­ce nie słuchało...Nie udało się jej, tak po pros­tu Go wy­mazać z pa­mięci ...cza­sami siadała w kącie i spływały jej łzy...Przy­pomi­nała so­bie je­go za­pach per­fum ...który tak kochała....je­go oczy,które tak uwiel­biała...uśmiech...który spra­wiał że jej ser­ce się ra­dowało...je­go ra­miona ..w które tak kochała wpa­dać ..Kochała go nadal... -karotka13
Tak Cytaty: Tyrani są podobni świni - podejrzliwi i ciągle w strachu. Wiedzą bowiem, że tak jak świnie, tak i oni dłużni są wszystkim własne życie. -Ezop
tyrani-są-podobni-świni-podejrzliwi-i-ągle-w-strachu-wiedzą-bowiem-że-tak-jak-świnie-tak-i-oni-dłuż-są-wszystkim-własne-życie
Tak Cytaty: Tak dwie skraj­ności ludzkiej wrażliwości. Ko­bieta, mężczyz­na w og­niu skąpani On twar­dy jak skała Ona przy nim krucha i mała Jej lek­kie spoj­rze­nie a Je­go jak moc­ne uderzenie. Ich dłonie spot­ka­ne tak ra­zem w siebie dopasowane Chodź różni od siebie i tak w jedną całość złączą się w niebie. -vitaa
Tak Cytaty: Te­raz jak­byśmy roz­ma­wiali tak twarzą w twarz, to uwierz mi mil­czałabym. Nie umiem mówić kiedy się tak uśmiecham. -opuszczona
te­raz-jak­byśmy-roz­­wiali-tak-twarzą-w twarz-to uwierz-mi mil­czałabym-nie umiem-mówić-kiedy ę-tak-uśmiecham
Tak Cytaty: My, re­pub­li­kanie, nie wie­rzy­my w to, że życie jest tak dro­gie, a pokój tak słod­ki, iż mogą być ku­pione za cenę łańcuchów niewoli. -Ronald Reagan
my-re­pub­li­kanie-nie wie­rzy­my-w to-że życie-jest tak-dro­gie-a pokój-tak-słod­ki-iż mogą-być-ku­pione-za cenę-łańcuchów
Tak Cytaty: W tak wielu miej­scach bywał, tak rzad­ko odpoczywał. W ciągu dal­szym pus­te spoj­rze­nie jego, py­tanie tyl­ko, dlaczego?  -unborn
w tak-wielu-miej­scach-bywał-tak-rzad­ko-odpoczywał-w-ągu-dal­szym-pus­te-spoj­rze­nie-jego-py­tanie-tyl­ko-dlaczego 
Tak Cytaty: Żad­ne z nas nie wspom­niało o naszym spot­ka­niu. An­na niczym się nie zdradziła, że coś ta­kiego się zdarzyło. Jej dys­krec­ja, początko­wo tak kojąca, później stała się źródłem mo­jej udręki. Co za ko­bieta, która pot­ra­fi tak dob­rze grać, jak może grać tak dobrze?  -Josephine Hart
Tak Cytaty: '' Ale po­wiedz, co ona zro­biła, iż ta­ki los ją spot­kał ? ''  - Może tak mu­siało być. Kiedyś wszys­cy się do­wiemy, dlacze­go Bóg tak postanowił. -AnDree
'' ale-po­wiedz-co ona-zro­biła-iż ­ki-los-ją spot­kał- '' -może-tak-mu­siało-być-kiedyś wszys­cy ę-do­wiemy-dlacze­go
Tak Cytaty: Nigdy się nie jest tak szczęśliwym lub tak nieszczęśliwym, jak to się sobie wyobraża. -Francois de la Rochefoucauld
nigdy-ę-nie-jest-tak-szczęśliwym-lub-tak-nieszczęśliwym-jak-to-ę-sobie-wyobraża
Tak Cytaty: Nie tłumacz się. Przy­jaciele i tak zro­zumieją, wro­gowie i tak nie uwierzą. -Erazm z Rotterdamu
nie-tłumacz-ę-przy­jaciele i tak-zro­zumieją-wro­gowie-i tak-nie uwierzą
Tak Cytaty: Życie nie jest ani tak złe, ani tak dobre, jak sobie wyobrażamy. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant
Tak Cytaty: Tak nag­le się poz­na­li. Tak przy­pad­ko­wo. Przez przy­padek poz­na­wali się co­raz bar­dziej i bar­dziej. Tak sta­li się dla siebie naj­ważniej­szy­mi ludźmi na świecie. Zu­pełnie przez przypadek. -smother
Tak Cytaty: Tak jak nie ma odwrotu od socjalizmu, tak nie ma powrotu do błędnych metod i praktyk sprzed sierpnia 1980 roku. -Wojciech Jaruzelski
tak-jak-nie-odwrotu-od-socjalizmu-tak-nie-powrotu-do-błędnych-metod-i-praktyk-sprzed-sierpnia-1980-roku
Tak Cytaty: Żadne zwierzę nie stworzyło nigdy niczego tak złego jak pijaństwo i tak dobrego jak picie z umiarem. -Gilbert Keith Chesterton
Żadne-zwierzę-nie-stworzyło-nigdy-niczego-tak-złego-jak-pijaństwo-i-tak-dobrego-jak-picie-z-umiarem
Tak Cytaty: Trzeba tak się modlić, jakby cała praca była bezużyteczna i tak pracować, jakby wszystkie modlitwy były na nic. -Marcin Luter
trzeba-tak-ę-modlić-jakby-cała-praca-była-bezużyteczna-i-tak-pracować-jakby-wszystkie-modlitwy-były-na-nic