Tam się Zęby Znajdą Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Gdzie chleb, tam się zęby znajdą. -Samuel Adalberg
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Śli­na im nie wys­tar­czała więc żeby poskromić to co wy­dawało się niespokojne pot­rze­bowa­li krwi Do­tykiem szorstkim i tak zwierzęcym ra­nili się przyjemnie a czas rozniecił płomień gangreny niebez­pie­cznie szybko gdy krew wędrowała tam i z pow­ro­tem Prze­dos­ta­li się przez grubą warstwę strachu żeby potem uk­ryć się za pięknym płaszczem z dymu roz­puszczając się wzajemnie  -abaj
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Jak strach, to się i no­gi znajdą. -Jan Kochanowski
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Opa­nuj treść, a słowa się znajdą. -Katon Starszy
opa­nuj-treść-a słowa ę-znajdą
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Naj­ważniej­sze we wspom­nieniach jest to, żeby mieć się gdzie zat­rzy­mać i tam je wspominać. -Terry Pratchett
naj­ważniej­sze-we wspom­nieniach-jest to-żeby-mieć ę-gdzie-zat­rzy­ć-i tam- wspominać
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Ludzie światowi ledwie się znajdą w stadzie, a już myślą, że są w towarzystwie. -Chamfort
ludzie-światowi-ledwie-ę-znajdą-w-stadzie-a-już-myślą-że-są-w-towarzystwie
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Słusznie po­wiadają: wstaw pełne ko­ryto, a świ­nie się znajdą. -Władysław Stanisław Reymont
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Trzy­maj się sen­su rzeczy, a słowa się znajdą. -Cyceron
trzy­maj ę-sen­su-rzeczy-a słowa ę-znajdą
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało. -Janusz Korczak
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Tam daleko w morskiej fali, tam gdzie mgła leciutko drży, tam się pierwsza gwiazdka pali, a ta gwiazdką jesteś Ty. -Anonim
tam-daleko-w-morskiej-fali-tam-gdzie-mgła-leciutko-drży-tam-ę-pierwsza-gwiazdka-pali-a-gwiazdką-jesteś-ty
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Pozwól mówić sercu, a słowa same się znajdą. Tylko serce trafia do serc, nie zimne rozumowanie. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska
pozwól-mówić-sercu-a-słowa-same-ę-znajdą-tylko-serce-trafia-do-serc-nie-zimne-rozumowanie
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Jeśli Niemcy nie znajdą się w piekle, to tylko dlatego, że posiadały pewną ilość czarujących pisarzy. -Kurt Tucholsky
jeśli-niemcy-nie-znajdą-ę-w-piekle-to-tylko-dlatego-że-posiadały-pewną-ilość-czarujących-pisarzy
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Pew­ne­go dnia pop­roszę gwiaz­dy bym obudził się tam, gdzie chmu­ry będą już da­leko za mną. Tam, gdzie prob­le­my rozpływają się jak cyt­ry­nowe cu­kier­ki. Wy­soko, tam mnie znajdziesz... -PrzerostDuszy
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Czy starość dlatego jest taka - bez przyjaciół, żeby lżej było odchodzić... tam? -Dina Kalinowska
czy-starość-dlatego-jest-taka-bez-przyjaciół-żeby-lżej-było-odchodzić-tam
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Dzisiaj od mężczyzn wymaga się nie tylko, by potrafili zlokalizować clitoris, ale też, by wiedzieli, co zrobić, kiedy już ją znajdą. -Anita Baker
dzisiaj-od-mężczyzn-wymaga-ę-nie-tylko-by-potrafili-zlokalizować-clitoris-ale-też-by-wiedzieli-co-zrobić-kiedy-już-ją-znajdą
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Dobrą ko­byłę i w staj­ni kup­cy znajdą. -Samuel Adalberg
dobrą-ko­byłę-i w staj­-kup­cy-znajdą
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Żeby tak zasnąć i obudzić się za ja­kiś czas. Żeby już było po wszystkim. Żebym nie mu­siała pamiętać. Żebym mogła nor­malnie żyć. Żeby już tak nie bolało. Żeby się obudzić bez tego. -Katarzyna Grochola
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: tam­ta ro­sa na tra­wie tam­te gwiaz­dy na niebie tam­ten nasz czas utracony  -samothnick
tam­-ro­-na tra­wie-tam­te-gwiaz­dy-na niebie-tam­ten-nasz-czas-utracony 
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć. -Jean Ladriere
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Szukający Pana znajdą Go, a znalazłszy Go, będą Go chwalić. -Augustyn Św
szukający-pana-znajdą-go-a-znalazłszy-go-będą-go-chwalić
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Szu­kający Pa­na znajdą Go, a zna­lazłszy Go, będą Go chwalić. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. -Jaroslav Hasek
jak-tam-było-tak-tam-było-zawsze-jakoś-było-jeszcze-nigdy-tak-nie-było-żeby-jakoś-nie-było
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Dobrzy znajdą uspokojenie we własnym sumieniu, a nie w słowach innych. -Lew Tołstoj
dobrzy-znajdą-uspokojenie-we-własnym-sumieniu-a-nie-w-słowach-innych
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Chcę, żeby Twoje oczy w me oczy patrzyły. Chcę, żeby Twoje usta z mymi się złączyły. Chcę, żeby moje serce tylko Tobie biło. Chcę, żeby nas na świecie tylko dwoje było! -Anonim
chcę-żeby-twoje-oczy-w-me-oczy-patrzyły-chcę-żeby-twoje-usta-z-mymi-ę-złączyły-chcę-żeby-moje-serce-tylko-tobie-biło-chcę-żeby-nas-na
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: - Czy kiedyś znajdą in­te­ligen­tne for­my życia w kos­mo­sie?- za­pytał wnuczek swo­jego dziadka. - Wciąż szu­kają, tu na ziemi - od­po­wie­dział dziadek. -Wolnomyśliciel
 czy-kiedyś-znajdą-in­te­ligen­tne-for­my-życia-w kos­mo­sie-za­pytał-wnuczek-swo­jego-dziadka-wciąż-szu­kają- na ziemi
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: A wiesz, co to znaczy sprze­dawać siebie? Poz­wa­lasz, żeby ten, co ma forsę, włożył ci rękę za maj­tki, a po­tem, żeby je zdjął, a po­tem, żeby się na to­bie położył. Al­bo według uz­na­nia... mam mówić dalej?  -Maria Nurowska
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Na tym polega kłopot z piciem, pomyślałem, nalewając sobie drinka. Gdy wydarzy się coś złego, pijesz, żeby zapomnieć. Kiedy zdarzy się coś dobrego, pijesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wydarzy się nic szczególnego, pijesz po to, żeby coś się działo. -Charles Bukowski
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Możesz omi­jać kłopo­ty sze­rokim łukiem, a i tak znajdą się ta­cy, którzy dos­tar­czą ci je pod nogi. Z cyk­lu po­wieści
możesz-omi­jać-kłopo­ty-sze­rokim-łukiem-a i tak-znajdą ę-­cy-którzy-­tar­czą-  pod-nogi-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Na tym po­lega kłopot z pi­ciem, po­myślałem, na­lewając so­bie drin­ka. Gdy wy­darzy się coś złego, pi­jesz, żeby za­pom­nieć. Kiedy zdarzy się coś dob­re­go, pi­jesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wy­darzy się nic szczególne­go, pi­jesz po to, żeby coś się działo. -Charles Bukowski
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Trze­ba wie­dzieć gdzie można rozłożyć żag­le i pot­ra­fić się tam za­kot­wiczyć.. wte­dy da się tam na­wet latać. -dark smurf
trze­ba-wie­dzieć-gdzie-można-rozłożyć-żag­-i pot­ra­fić ę-tam-za­kot­wiczyć-wte­dy da ę-tam-na­wet-latać
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: No jas­ne, że muszę uważać. Nie ro­bię nic in­ne­go, tyl­ko uważam. Uważnie pat­rzę i uważnie się budzę, uważnie wychodzę i z lękiem wra­cam, uważnie się kładę i uważnie udaję, że czy­tam. Uważnie go­tuję, uważnie się myję, uważnie nakładam ma­ke-up na pod­bi­te oko i śla­dy na szyi. Uważnie.Żeby nie zauważył. -Katarzyna Grochola
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Jeśli trzeba, żeby człowiek dotarł do kresu, żeby jego rozum omdlał, żeby Bóg umarł, słowa, ich najbardziej niezdrowe gry, nie mogą wystarczyć. -Georges Bataille
jeśli-trzeba-żeby-człowiek-dotarł-do-kresu-żeby-jego-rozum-omdlał-żeby-bóg-umarł-słowa-ich-najbardziej-niezdrowe-gry-nie-mogą-wystarczyć
Tam się Zęby Znajdą Cytaty:
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Trudziłeś się, żeby ot­worzyć, pot­rudź się, żeby zamknąć. -Talmud
trudziłeś-ę-żeby-ot­worzyć-pot­rudź-ę-żeby-zamknąć
Tam się Zęby Znajdą Cytaty: Należy znać szczęśliwych po to, żeby móc się nimi posługiwać, i nieszczęśliwych po to, żeby ich unikać. -Baltazar Gracian Y Morales
należy-znać-szczęśliwych-po-to-żeby-móc-ę-nimi-posługiwać-i-nieszczęśliwych-po-to-żeby-ich-unikać