Te­go Co kry­je się Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Te­go Co kry­je się Cytaty: Otwórz i sprawdź co kry­je ten skarb. A gdy już od­kry­jesz to podziel się nim i ciesz się każdą chwilą, bo inaczej po­zos­ta­nie tyl­ko pus­ta butelka. -wiczka100
otwórz-i sprawdź-co kry­-ten-skarb-a-gdy-już-od­kry­jesz-to podziel ę-nim-i ciesz ę-każdą-chwilą-bo-inaczej-po­zos­­nie-tyl­ko
Te­go Co kry­je się Cytaty:
każdy-człowiek-na świecie-po­winien-zająć ę-nauką- po­nieważ-każdy-z nas- szansę-na od­kry­cie-cze­goś-co dotąd-nie zos­ło
Te­go Co kry­je się Cytaty: Wierz mi, mądry człowiek wie, że nie ma kry­tyki szkod­li­wej. To brak kry­tyki przy­nosi szkodę. -Kuba Wojewódzki
wierz-mi-mądry-człowiek-wie-że nie  kry­tyki-szkod­li­wej-to brak-kry­tyki-przy­nosi-szkodę
Te­go Co kry­je się Cytaty: W Weimarze spot­ka­li się na wąskiej ścieżce w par­ku Goe­the i pe­wien kry­tyk li­terac­ki. Zo­baczyw­szy Goe­the­go, kry­tyk warknął: - Nie ustępuję dro­gi durniom. - A ja tak - od­po­wie­dział Goe­the i zszedł na bok. -Johann Wolfgang Goethe
Te­go Co kry­je się Cytaty: Od­kry­wam żałosną prawdę, że niektórzy ludzie rodzą się, a po­tem przechodzą przez cudze życie niekiedy je­dynie po to, aby in­nym ułat­wić od­kry­cie ja­kiejś gorzkiej wie­dzy o so­bie lub nie­rzad­ko zu­pełnie nieświado­mie pomóc im przetrwać. -Henryk Pająk
Te­go Co kry­je się Cytaty: Kry­tycy dzielą się na trzy gru­py. Pier­wsza – kry­tycy, którzy piszą to, co myślą. Dru­ga – którzy piszą to, co im każą. Trze­cia – którzy myślą to, co im każą. -Krzysztof Kieślowski
Te­go Co kry­je się Cytaty: Za­pyta­no New­to­na, czy dużo cza­su zajęło mu sfor­mułowa­nie od­kry­tych przez niego praw. Odpowiedział: - Od­kry­te prze­ze mnie pra­wa są bar­dzo pros­te. For­mułowałem je szyb­ko, ale przed­tem bar­dzo długo myślałem. -Isaac Newton
Te­go Co kry­je się Cytaty: Ubo­ga myśl kry­je się za kwiecistą mową. -Wang Czung
ubo­ga-myśl-kry­ ę-za kwiecistą-mową
Te­go Co kry­je się Cytaty: Szu­kamy wśród gwiazd, te­go co kry­je się w nas. -Kedar
szu­kamy-wśród-gwiazd-te­go-co kry­ ę-w nas
Te­go Co kry­je się Cytaty: Praw­dzi­wa cno­ta kry­tyk się nie boi. -Ignacy Krasicki
Te­go Co kry­je się Cytaty: Nie kry­tykuj mas­turbac­ji! To seks z kimś, ko­go się kocha!  -Woody Allen
nie-kry­tykuj-mas­turbac­ji-to seks-z kimś-ko­go ę-kocha 
Te­go Co kry­je się Cytaty: Gdy ob­serwu­je się, jak nasze cza­sy pysznią się od­kry­ciem sek­su, można się dzi­wić, że ludzkość nie wy­marła przed wiekami. -Jean Genet
gdy-ob­serwu­-ę-jak nasze-cza­sy-pysznią ę-od­kry­ciem-sek­su-można ę-dzi­wić-że ludzkość-nie wy­marła-przed-wiekami
Te­go Co kry­je się Cytaty: By każde­go ranka, Budzić się z uśmiechem I na no­wo od­kry­wać dzień, Sta­rać się być lep­szym, Od siebie wczorajszego  -rudolf88
by każde­go-ranka-budzić ę-z uśmiechem-i-na no­wo-od­kry­wać-dzień-sta­rać ę-być-lep­szym-od-siebie-wczorajszego 
Te­go Co kry­je się Cytaty: Ile to ta­jem­nic kry­je się w jed­nej wy­mianie spoj­rzeń ludzkich. -Aleksander Świętochowski
ile-to ­jem­nic-kry­ ę-w jed­nej-wy­mianie-spoj­rzeń-ludzkich
Te­go Co kry­je się Cytaty: Kocha­nego ciała nig­dy nie za wiele, Ale, ty, gru­basie, idź w cho­lerę! __________________________ Straszna dys­kry­minac­ja otyłych osób. Naj­gor­sze, kiedy spo­tyka niewin­ne dziec­ko, które jest np. wyśmiewa­ne w szko­le.. Najza­baw­niej­sze jest to, że znałam grub­sze­go chłopa­ka i on na wi­dok otyłej dziew­czy­ny mówił
Te­go Co kry­je się Cytaty: Ty­le piękna kry­je się w krop­li wo­dy ociekającej z płat­ka krwis­to-czer­wo­nej róży w blas­ku słońca... -Roman1992
ty­-piękna-kry­ ę-w krop­li-wo­dy-ociekającej-z płat­ka-krwis­to-czer­wo­nej-róży-w blas­ku-słońca
Te­go Co kry­je się Cytaty: W rzeczy­wis­tości nie poz­na­jemy nicze­go, po­nieważ praw­da kry­je się w głębi. -Demokryt
w rzeczy­wis­toś-nie poz­na­jemy-nicze­go-po­nieważ-praw­da-kry­ ę-w głębi
Te­go Co kry­je się Cytaty: W miarę jak się starze­jemy, od­kry­wamy, że naj­rzad­sza jest od­wa­ga myślenia. -Anatol France (François Anatole Thibault)
Te­go Co kry­je się Cytaty: Pod za­puchnięty­mi po­wieka­mi kry­je się cze­luść bez dna. Po­mieści wszys­tkie emocje. -bloodymery
pod-za­puchnięty­mi-po­wieka­mi-kry­ ę-cze­luść-bez-dna-po­mieś-wszys­tkie-emocje
Te­go Co kry­je się Cytaty: Ro­zumieli się do cza­su, gdy nie od­kry­li w pełni kart. Wte­dy do­piero roz­poczęli ze sobą dyskusje. -Czesław Banach
ro­zumieli ę-do cza­su-gdy-nie od­kry­li-w peł-kart-wte­dy do­piero-roz­poczęli-ze sobą-dyskusje
Te­go Co kry­je się Cytaty: Jak miłą nies­podzianką jest od­kry­cie, że będąc sa­memu można nie czuć się samotnym. -Ellen Burstyn
jak-miłą-nies­podzianką-jest od­kry­cie-że będąc-­memu-można-nie czuć ę-samotnym
Te­go Co kry­je się Cytaty: Na­wet nie wiesz ile emoc­ji kry­je się za moim obojętnym spoj­rze­niem, gdy Cię mijam... -płonąca
na­wet-nie wiesz-ile-emoc­ji-kry­ ę-za moim-obojętnym-spoj­rze­niem-gdy-cię-mijam
Te­go Co kry­je się Cytaty: Two­je ser­ce is­tny lód bi­je od niego chłód ale nie bój się kochany za­raz fa­rel odpalamy is­kry strzelą ciało parzy pod ko­cykiem się wy­darzy ;D 13.11.2015 Malusia_035  -Malusia_035
two­-ser­-is­tny-lód-bi­-od niego-chłód-ale-nie bój ę-kochany-za­raz-fa­rel-odpalamy-is­kry-strzelą-ciało-parzy-pod-ko­cykiem ę
Te­go Co kry­je się Cytaty: - Nie wie­rze w miłość ! * A ja tak , spójrz tyl­ko na moich rodziców , po ty­lu la­tach zacho­wują się tak jak by do­piero co od­kry­li , że się kochają ... -nasia
 nie-wie­rze-w miłość-a ja tak- spójrz-tyl­ko-na moich-rodziców- po ty­lu-­tach-zacho­wują ę-tak-jak by do­piero
Te­go Co kry­je się Cytaty: Psychiat­ra szu­ka od­po­wie­dzi na py­tanie, ja­ki jest człowiek nap­rawdę, co kry­je się pod maską je­go mi­miki, gestów i słów. -Antoni Kępiński
psychiat­ra-szu­ka-od­po­wie­dzi-na py­tanie-ja­ki-jest człowiek-nap­rawdę-co kry­ ę-pod-maską-­go-mi­miki-gestów-i słów
Te­go Co kry­je się Cytaty: Noc jest ciem­na. Pośród ciem­ności no­cy kry­je się wszys­tko, co słabe. -D » Daniel Defoe » Przypadki Robinsona Crusoe
Te­go Co kry­je się Cytaty:
nie-bójcie ę-marzyć-i te marze­nia-reali­zować-wte­dy-od­kry­jecie-ja­kie-wspa­niałe-może-być-życie
Te­go Co kry­je się Cytaty: Biorąc pod uwagę wszys­tkie ak­ty tworze­nia, od­kry­wa się jedną ele­men­tarną prawdę: gdy się cze­muś praw­dzi­wie poświęca­my, wspiera nas opatrzność. -Johann Wolfgang Goethe
biorąc-pod-uwagę-wszys­tkie-ak­ty-tworze­nia-od­kry­wa ę-jedną-ele­men­tarną-prawdę-gdy ę-cze­muś-praw­dzi­wie-poświęca­my
Te­go Co kry­je się Cytaty: Nałóg trak­to­wany po­ważnie, prak­ty­kowa­ny z całą świado­mością i me­todą, kry­je w so­bie wiele nie dających się zap­rzeczyć przyjemności!  -Michał Choromański
nałóg-trak­to­wany-po­ważnie-prak­ty­kowa­ny-z całą-świado­mośą-i me­todą-kry­-w so­bie-wiele-nie dających ę-zap­rzeczyć
Te­go Co kry­je się Cytaty: Zdarza się, że myślę: już bar­dziej nie można kochać, a na dru­gi dzień od­kry­wam, że kocham o je­den dzień bardziej. -Marta Fox
zdarza-ę-że myślę-już-bar­dziej-nie można-kochać-a na dru­gi-dzień-od­kry­wam-że kocham-o ­den-dzień-bardziej
Te­go Co kry­je się Cytaty: - Zde­cyduj się! Ko­go pot­rze­bujesz kry­tyka, do­rad­cy, czy ko­go tam so­bie jeszcze wymyślisz?! - A ty kim jes­teś? Ty po­piep­rzo­ny tetryku! - Przyjacielem. -Alkomatek
 zde­cyduj-ę-ko­go-pot­rze­bujesz-kry­tyka-do­rad­cy-czy-ko­go-tam-so­bie-jeszcze-wymyślisz-a ty kim-jes­teś-ty po­piep­rzo­ny
Te­go Co kry­je się Cytaty: Praw­dziwą wiarę łat­wo roz­poznać. Jest ona wte­dy, gdy bro­nimy te­go w co wie­rzy­my na­rażając się jed­nocześnie na kry­tyc­two otoczenia. -Soldierka
praw­dziwą-wiarę-łat­wo-roz­poznać-jest ona-wte­dy-gdy-bro­nimy-te­go-w co wie­rzy­my-na­rażając ę-jed­nocześnie
Te­go Co kry­je się Cytaty: Miłość ro­bi od­kry­cia, roz­pusta wynalazki. -Hugo Dionizy Steinhaus
Te­go Co kry­je się Cytaty: Kry­tyko­wać łat­wo, tworzyć trudno. -Philippe Destouches
Te­go Co kry­je się Cytaty: Cza­sem w naj­bar­dziej od­ległych głębinach, Kry­je się perła praw­dzi­wa lub szczęścia kraina... (Ale uwa­ga! Można też tra­fić na rekina!!)  -Andrea
cza­sem-w naj­bar­dziej-od­ległych-głębinach-kry­ ę-perła-praw­dzi­wa-lub-szczęścia-kraina-ale-uwa­ga-można-też-tra­fić