Te­raz wyszu­kują Cytaty

Te­raz wyszu­kują Cytaty: Daw­niej młodzi mężczyźni szu­kali so­bie żon. Te­raz wyszu­kują so­bie teściów. -Diana Webster


daw­niej-młodzi-mężczyź-szu­kali-so­bie-żon-te­raz wyszu­kują-so­bie-teśów
Te­raz wyszu­kują Cytaty: Młodość mu­si się wyszu­mieć, sta­rość - wygderać. -Jacek Urbański


młodość-mu­ ę-wyszu­mieć-sta­rość- wygderać
Te­raz wyszu­kują Cytaty: Młodość mu­si się wyszu­mieć tak, jak sta­rość mu­si się wypierdzieć. -Marta Fox


młodość-mu­ ę-wyszu­mieć-tak-jak sta­rość-mu­ ę-wypierdzieć
Te­raz wyszu­kują Cytaty: Człowiek nie może nicze­go nau­czyć dru­giego człowieka, może mu tyl­ko do­pomóc w wyszu­kiwa­niu praw­dy we włas­nym ser­cu, jeżeli ją posiada. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


człowiek-nie może-nicze­go-nau­czyć-dru­giego-człowieka-może-mu tyl­ko-do­pomóc-w wyszu­kiwa­niu-praw­dy-we włas­nym-ser­cu-żeli
Te­raz wyszu­kują Cytaty: Praw­dy poszu­kują tyl­ko bez­nadziej­ni optymiści. -M » Graham Masterton » Dziecko ciemności


Te­raz wyszu­kują Cytaty: im bliżej do życia mety bar­dziej sma­kują kobiety  -poeta wyklęty


im bliżej-do życia-mety-bar­dziej-sma­kują-kobiety 
Te­raz wyszu­kują Cytaty: Ludzie doszu­kują się sen­su tam, gdzie go nie ma. -jatoja


ludzie-doszu­kują ę-sen­su-tam-gdzie-go nie 
Te­raz wyszu­kują Cytaty: • 


 - inaczej-sma­kują-te ­me-słowa-wy­powiada­ne-przez-różnych-ludzi 
Te­raz wyszu­kują Cytaty: Ci, którzy zbyt wiele ocze­kują od miłości, nie umieją kochać. -Stefan Napierski


ci-którzy-zbyt-wiele-ocze­kują-od miłoś-nie umieją-kochać
Te­raz wyszu­kują Cytaty: Życie to zbiór chwil, które z wiekiem zys­kują na wartości. 17.03.2016 r. -PoznajPrawdę


Życie-to zbiór-chwil-które-z wiekiem-zys­kują-na wartoś-17032016-r
Te­raz wyszu­kują Cytaty: Jed­ni poszu­kują bo­gac­twa w so­bie, in­ni są uza­leżnieni od zakupów. -AnnMaria


jed­-poszu­kują-bo­gac­twa-w so­bie-in­-są uza­żnieni-od zakupów
Te­raz wyszu­kują Cytaty: Tylko pesymiści kują żelazo póki gorące. Optymiści wierzą, że nie wystygnie. -Peter Hamm


tylko-pesymiś-kują-żelazo-póki-gorą-optymiś-wierzą-że-nie-wystygnie
Te­raz wyszu­kują Cytaty: Naj­po­pular­niej­sze wyszu­kiwa­nia z dzisiaj: Peop­le sear­ch on Goog­le: What is Brexit? Brits an­swer Goog­le: What is the EU? Lu­bie cza­sami połazić po Goog­le Tren­ds w ta­kie dni jak dziś. -one drop for all


Te­raz wyszu­kują Cytaty: Niektórzy ludzie są tak podejrzliwi, że w szcze­rej praw­dzie doszu­kują się fałszu... -Niusza


niektórzy-ludzie-są tak-podejrzliwi-że-w szcze­rej-praw­dzie-doszu­kują ę-fałszu
Te­raz wyszu­kują Cytaty: A ona będzie dla niego raz zła, a raz dob­ra, raz będzie mu siebie da­wać, a raz od­bierać, żeby zgłupiał do reszty, żeby nig­dy, w żad­nej chwi­li nie wie­dział, cze­go po niej może się spodziewać. -Anna Onichimowska


Te­raz wyszu­kują Cytaty: gdzie jesteś tak długo cię nie zgu­biłaś siebie a te­raz ja muszę nas obie mówiłaś dziew­czyn­ki noszą sukienki jedzą niewiele z chłop­ca­mi tyl­ko za rękę słyszałam ko­bieta to śmierć na m trze­ba zasłużyć wiesz, widziałam oni też płaczą uczu­cia je­dynie mas­kują bliz­na­mi po modliszkach wy­bacz, że idę tam gdzie nigdy za­pom­niałam jak to jest nie pamiętać śnieg zasłonił horyzont wciąż krzyczę tyl­ko w snach i nie wiem czy wiele znaczy wszystko  -Papillondenuit


Te­raz wyszu­kują Cytaty: Miłość to par­tia kart, w której wszys­cy oszu­kują: mężczyźni, by wyg­rać, ko­biety, by nie przegrać. -Alfred Hitchcock


miłość-to ­tia-kart-w której wszys­cy-oszu­kują-mężczyź-by wyg­rać-ko­biety-by nie przegrać
Te­raz wyszu­kują Cytaty: niebo spłaka­ne deszczem krop­le wys­tu­kują rytm do tańca skąpa­ni kryją w ramionach a mo­tyle z ni­mi drżą Krys­ty­na A.Sz. 12.06.2016r. -krysta


niebo-spłaka­ne-deszczem-krop­-wys­­kują-rytm-do ńca-skąpa­-kryją-w ramionach-a-mo­tyle-z ­mi-drżą-krys­ty­na-asz-12062016r