Te­raz Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Te­raz Cytaty: A ona będzie dla niego raz zła, a raz dob­ra, raz będzie mu siebie da­wać, a raz od­bierać, żeby zgłupiał do reszty, żeby nig­dy, w żad­nej chwi­li nie wie­dział, cze­go po niej może się spodziewać. -Anna Onichimowska
Te­raz Cytaty: Cieka­we, że z po­kole­nia na po­kole­nie dzieci są co­raz gor­sze, na­tomiast rodzi­ce co­raz lep­si, a więc z co­raz gor­szych dzieci wy­ras­tają co­raz lep­si rodzice. -Wiesław Brudziński
cieka­we-że z po­kole­nia-na po­kole­nie-dzieci-są co­raz-gor­sze-na­tomiast-rodzi­-co­raz-lep­-a więc-z co­raz-gor­szych-dzieci
Te­raz Cytaty: Cza­sem może zab­raknąć cier­pli­wośći. Gdy po raz siódmy mu­sisz coś tłumaczyć. Po raz siedem­nasty pop­ra­wiać coś, po raz sie­dzem­dziesiąty wysłuchi­wać niewiary­god­nych us­pra­wied­li­wień. I ra­dość, gdy po raz siedem­dziesiąty siódmy zdo­bywasz się na to, by da­rować winę. -Agnieszka Bieńkowska
Te­raz Cytaty: Kiedy ja myślę o przyszłych cza­sach, o tych po ro­ku dwu­tysięcznym i da­lej, to nie po­doba mi się to, co widzę. Ja mam przy­jaciela. Bru­no ma na imię. On mówi tak: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. I ja widzę, że tak będzie w przyszłych cza­sach. Już te­raz tak zaczy­na być. Już się widzi te­go początki. Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. -Edward Stachura
Te­raz Cytaty: W miłości to nie jest nieszczęście - raz wojna, raz pokój. -Horacy
w-miłoś-to-nie-jest-nieszczęście-raz-wojna-raz-pokój
Te­raz Cytaty: W miłości to nie jest nieszczęściem: raz wojna, raz pokój. -Horacy
w-miłoś-to-nie-jest-nieszczęściem-raz-wojna-raz-pokój
Te­raz Cytaty: Szczęście jest jak fa­la - raz przy­bywa, raz odpływa... -Kaye
szczęście-jest jak fa­- raz-przy­bywa-raz-odpływa
Te­raz Cytaty: Świadome Ja jest tylko pianą, raz po raz przez ocean na brzeg wyrzucaną. -Stanisław Przybyszewski
Świadome-ja-jest-tylko-pianą-raz-po-raz-przez-ocean-na-brzeg-wyrzucaną
Te­raz Cytaty: Możliwości: Miłość to szachy jakbyś zgadł, raz dobra partia a raz mat. -Włodzimierz Ścisłowski
możliwoś-miłość-to-szachy-jakbyś-zgadł-raz-dobra-partia-a-raz-mat
Te­raz Cytaty: pros­to w oczy śmiał od­roczyć śmierć raz po raz Bóg ma nas za nic  -Cykam
pros­to-w oczy-śmiał-od­roczyć-śmierć-raz-po raz-bóg- nas-za nic 
Te­raz Cytaty: W pa­radzie smut­ku idę wol­no chcąc zro­zumieć coś cze­go mi nie wolno. Oczy suche, już wys­chnięte, z każdym mrug­nięciem co­raz bar­dziej ślepnę. Ser­ce scho­wane, dusza błądząca. Co­raz bar­dziej, co­raz ciszej, aż do os­tatniego od­dechu cierpiąca. -Chemicals
Te­raz Cytaty: Więc co­raz częściej będę mówił te słowa. Z uczu­ciem te­raz i później, i zawsze. -szantiil
więc-co­raz-częściej-będę-mówił-te słowa-z uczu­ciem-te­raz-i później-i zawsze
Te­raz Cytaty: Kto widzi za dużo, ślep­nie raz po raz. -Edward Stachura
Te­raz Cytaty: Sława ziemska jest jak wiatru wianie, co raz z tej strony, raz z owej zalata. -Alighieri Dante
sława-ziemska-jest-jak-wiatru-wianie-co-raz-z-tej-strony-raz-z-owej-zalata
Te­raz Cytaty: Sława ziem­ska jest jak wiat­ru wianie, co raz z tej stro­ny, raz z owej załata. -Alighieri Dante
sława-ziem­ska-jest jak wiat­ru-wianie-co raz-z tej stro­ny-raz-z owej-załata
Te­raz Cytaty: Kto raz się pot­knie ten na dru­gi raz będzie pat­rzył pod nogi. -Ryder
kto-raz ę-pot­knie-ten-na dru­gi-raz-będzie-pat­rzył-pod-nogi
Te­raz Cytaty: Czyżby co­raz bo­gat­sza ofer­ta środków c z y s t o ś c i zwias­to­wała co­raz brud­niej­sze czasy?  -nicola-57
czyżby-co­raz-bo­gat­sza-ofer­-środków-c z y s t o ś c i zwias­to­wała-co­raz-brud­niej­sze-czasy 
Te­raz Cytaty: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. -Edward Stachura
ludzi-co­raz-więcej-a człowieka-co­raz-mniej
Te­raz Cytaty: Raz na wo­zie, dru­gi raz pod wozem. -Stanisław Brzozowski
Te­raz Cytaty: Była w sam raz na jeden raz. -Jan Sztaudynger
Te­raz Cytaty: To że fa­la sa­mobójstw rośnie nie oz­nacza, że ludzie mają co­raz więcej prob­lemów, lecz to, że co­raz mniej ludzi umie so­bie z ni­mi radzić. -Ryder
to że fa­-­mobójstw-rośnie-nie oz­nacza-że ludzie-mają-co­raz-więcej-prob­lemów-lecz-to-że co­raz-mniej-ludzi-umie-so­bie-z ­mi
Te­raz Cytaty: Te­raz dzieje się grzechów odpust. Do­piero ra­no, ra­no sie odezwiesz, te­raz Cię cicho błagam - Weź mnie! Jak­by pier­wszy raz żądzy miał być upust Zwie­dzaj mo­je ciało jak­by lądem było. niez­na­nym ni To­bie ni mnie. Od­kryj miej­sca gdzie jest Ci miło, kosztuj mnie, na­wet we śnie. Te­raz ja wspi­nam się po Tobie jak­byś góra był, nie sobą. Zas­ta­nawiasz się co zrobię? Zdobędę szczyt, to będzie Twą nagrodą. -Ewerina
Te­raz Cytaty: `My złe? Że ni­by zaw­sze nasza wina? To my kombinujemy? Ut­rudniamy życie? A te­raz po­parzcie na siebie i prze­myślcie od­po­wie­dzi na te py­tania jeszcze raz. -bluecaffe
`my-złe-Że-­by-zaw­sze-nasza-wina-to-my kombinujemy-ut­rudniamy-życie-a-te­raz-po­parzcie-na siebie-i prze­myślcie-od­po­wie­dzi
Te­raz Cytaty: Na­wet nie wiesz jak bar­dzo te­raz Cię pot­rze­buję... Te­raz, kiedy wiem, że już niedługo mi Ciebie zabraknie.. -Lanni
na­wet-nie wiesz-jak bar­dzo-te­raz-cię-pot­rze­buję-te­raz kiedy-wiem-że już-niedługo-mi ciebie-zabraknie
Te­raz Cytaty: ..na­pełniam głowę- os­tatnim tchnieniem..myślę o jut­rze-przeszłości nie zmienię..,rachuję słowa-raz,dwa,trzy..minę tworzę dobrą, do złej gry.., za­raz już wyjdę by pat­rzeć za siebie,biegnąc pół-kro­kiem,kroczę za Ciebie..,za Ciebie,za Matkę,Oj­ca i Sy­na..raz,dwa,trzy..trze­cia godzina.. jed­no tchnienie co trzy słowa,..za­raz myśl, pół-krok, głowa..młyn już le­ci... ,młyn już płynie..,lecz gdzie mo­wa.. eh.., o młynie..?  -Jose
Te­raz Cytaty: Gdy świat znajduje się raz na górze, raz na dole, to sztuka polega na tym, by być z tymi, co na górze. -Giovanni Guareschi
gdy-świat-znajduje-ę-raz-na-górze-raz-na-dole-to-sztuka-polega-na-tym-by-być-z-tymi-co-na-górze
Te­raz Cytaty: Nie każda żon­ka swój ogon chwali. Zwłaszcza, gdy ogon raz po raz nawali. -nicola-57
nie-każda-żon­ka-swój-ogon-chwali-zwłaszcza-gdy-ogon-raz-po raz-nawali
Te­raz Cytaty: Dwa ra­zy byłem na pro­gu ruiny: raz, kiedy zos­tałem w sporze po­kona­ny, a dru­gi raz - kiedy spór wygrałem. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
dwa-ra­zy-byłem-na pro­gu-ruiny-raz-kiedy-zos­łem-w sporze-po­kona­ny-a dru­gi-raz- kiedy-spór-wygrałem
Te­raz Cytaty: W tych czasach dwa razy pióra temperują; raz - gdy ma się pisać, drugi raz - jak się zbyt rozpisze. -Alojzy Żółkowski
w-tych-czasach-dwa-razy-pióra-temperują-raz-gdy-ę-pisać-drugi-raz-jak-ę-zbyt-rozpisze
Te­raz Cytaty: Czystość przedmałżeńska jest świadomością, że człowiek dysponuje takim darem, który tylko raz można ofiarować i tylko raz otrzymać. -Fulton Sheen
czystość-przedmałżeńska-jest-świadomośą-że-człowiek-dysponuje-takim-darem-który-tylko-raz-można-ofiarować-i-tylko-raz-otrzymać
Te­raz Cytaty: Człowiek nig­dy nie wie, ja­ki jest nap­rawdę, zmienia włas­ne zda­nie o so­bie, raz siebie kocha, a raz nienawidzi. -Antoni Kępiński
człowiek-nig­dy-nie wie-ja­ki-jest nap­rawdę-zmienia-włas­ne-zda­nie-o so­bie-raz-siebie-kocha-a raz-nienawidzi
Te­raz Cytaty: Sztu­ka to wie­czne przez­wy­ciężanie wszys­tkiego co niedołężne, ułom­ne i niedoj­rzałe, poszu­kiwa­nie co­raz to dos­ko­nal­szej for­my, co­raz to pełniej­sze­go wyrazu. -Karol Szymanowski
sztu­ka-to wie­czne-przez­wy­ężanie-wszys­tkiego-co niedołężne-ułom­ne-i niedoj­rzałe-poszu­kiwa­nie-co­raz-to ­ko­nal­szej
Te­raz Cytaty: Co­raz bliżej.. Gorące oddechy. Dreszcze pożądania Prze­biegają po mej ak­sa­mit­nej skórze Twe roz­grza­ne ciało Co­raz bliżej... -Martini2726
co­raz-bliżej-gorą-oddechy-dreszcze-pożądania-prze­biegają-po mej-ak­­mit­nej-skórze-twe-roz­grza­ne-ciało-co­raz-bliżej
Te­raz Cytaty: Pier­wszy lip­ca, dwa ty­siące szes­naście - Za­pamiętam so­bie tą datę na zawsze, bo dzi­siaj umarłem po raz os­tatni ... Od te­raz me ser­ce bez­powrot­nie jest czarne.   -Moon G
pier­wszy-lip­ca-dwa-ty­ą-szes­naście-za­pamiętam-so­bie-tą datę-na zawsze-bo-dzi­siaj-umarłem-po raz-os­tatni-od-te­raz
Te­raz Cytaty: Kto raz znalazł sam siebie, nie może stracić nic na tym świecie. A kto raz zrozumiał człowieka w sobie, zrozumie wszystkich ludzi. -Stefan Zweig
kto-raz-znalazł-sam-siebie-nie-może-stracić-nic-na-tym-świecie-a-kto-raz-zrozumiał-człowieka-w-sobie-zrozumie-wszystkich-ludzi