Tej du­giej Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty

Tej du­giej Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Spędza­nie ze sobą za dużo cza­su, pot­ra­fi zmienić człowieka I spra­wić, że bez tej du­giej oso­by nie po­tafi­my spędzić jed­nej minuty... -AnDree


spędza­nie-ze sobą-za żo-cza­su-pot­ra­fi-zmienić-człowieka-i-spra­wić-że bez-tej ­giej-oso­by-nie po­tafi­my-spędzić-jed­nej
Tej du­giej Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: I po­wiedz, czy blask w twych oczach też był na niby... Niczym Księżyc - świecił światłem odbitym? _______________________ Oso­ba moc­no za­kocha­na, nie widzi,że dru­ga stro­na nie od­wza­jem­niała uczuć, a tyl­ko wy­korzys­ty­wała. Ta pier­wsza, zaśle­piona, kochała tak moc­no, że ta miłość


Tej du­giej Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Dob­re jest to, co sprzy­ja udos­ko­nale­niu oso­by ludzkiej, złe jest to, co ob­niża dos­ko­nałość oso­by. W tej za­sadzie kryją się inne. -Józef Stanisław Tischner


dob­re-jest to-co sprzy­ja-udos­ko­nale­niu-oso­by-ludzkiej-złe-jest to-co ob­ża-­ko­nałość-oso­by-w tej za­sadzie-kryją ę
Tej du­giej Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Nie po­magając ko­muś w pot­rze­bie nie liczmy po­tem na po­moc dru­giej oso­by . -Chemicals


nie-po­magając-ko­muś-w pot­rze­bie-nie liczmy-po­tem-na po­moc-dru­giej-oso­by
Tej du­giej Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Co zro­bić gdy jest się kocha­nym a się nie kocha te­go ko­goś po­mimo je­go sta­rań? Czy wol­no im po­zos­ta­wić taką osobę przy so­bie? Co zro­bię tej oso­bie jeśli po miesiącach, może la­tach, po­wiem:


Tej du­giej Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Miłość to ta­ki stan, w którym szczęście dru­giej oso­by jest pod­stawą two­jego szczęścia. -Robert Heinlein


miłość-to ­ki-stan-w którym szczęście-dru­giej-oso­by-jest pod­stawą-two­jego-szczęścia
Tej du­giej Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: • 


 -tęskno­-po­lega-na dusze­niu ę-bra­kiem-obec­noś-dru­giej-oso­by- 
Tej du­giej Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Miłość jest wte­dy, gdy po­mimo wszys­tkich przyk­rości, które Ci da­na oso­ba wyrządziła, wszys­tkich za­wodów i po­rażek, nie pot­ra­fisz znieść myśli, ze tej oso­by przy To­bie nie ma. -Nicole


Tej du­giej Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Uśmiech dru­giej oso­by jest o wiele cen­niej­szy niż pieniądze da­ne z przy­musu . -chrupcia


uśmiech-dru­giej-oso­by-jest o wiele-cen­niej­szy-ż-pieniądze-da­ne-z przy­musu
Tej du­giej Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: jeśli prag­niesz coś od dru­giej oso­by po­mysł czy Ty sam pot­ra­fił byś to odwzajemnic  -badtomek


śli-prag­niesz-coś-od dru­giej-oso­by-po­mysł-czy-ty sam-pot­ra­fił-byś-to odwzajemnic 
Tej du­giej Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Przy­jaciółmi są dwie oso­by, które znają tyl­ko jed­no zmar­twienie i jedną ra­dość: dru­giej osoby. -Renée Claude


przy­jaciółmi-są dwie-oso­by-które-znają-tyl­ko-jed­no-zmar­twienie-i jedną-ra­dość-dru­giej-osoby
Tej du­giej Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Każda kłótnia w rodzi­nie, każda przyk­rość po­wie­dziana dru­giej oso­bie, niesie za sobą naukę. -Adam Małysz


każda-kłótnia-w rodzi­nie-każda-przyk­rość-po­wie­dziana-dru­giej-oso­bie-niesie-za sobą-naukę
Tej du­giej Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Nie zmuszaj­my dru­giej oso­by do ro­bienia cze­goś co jej się nie po­doba, może z cza­sem zro­zumie że jed­nak ma­my rację. -AnDree


nie-zmuszaj­my-dru­giej-oso­by-do ro­bienia-cze­goś-co jej ę-nie po­doba-może-z cza­sem-zro­zumie-że jed­nak-­my-rację
Tej du­giej Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Miłość jest wte­dy, gdy niedos­ko­nałości dru­giej oso­by są dla Ciebie dos­ko­nałe mi­mo fak­tu, że nor­malnie by Ci przeszkadzały. -Nicole


miłość-jest wte­dy-gdy-niedos­ko­nałoś-dru­giej-oso­by-są dla-ciebie-­ko­nałe-mi­mo-fak­-że nor­malnie-by ci przeszkadzały
Tej du­giej Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Dla miłość jest się w sta­nie zro­bić wszys­tko, na­wet poz­wo­lić dru­giej oso­bie um­rzeć, by już nie cierpiała. -Ryder


dla-miłość-jest ę-w sta­nie-zro­bić-wszys­tko-na­wet-poz­wo­lić-dru­giej-oso­bie-um­rzeć-by już-nie cierpiała
Tej du­giej Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Tych współrzędnych nie zna na­wet Tom­Tom, nie po­wie Ci gdzie masz jechać, by od­na­leźć w ser­cu dru­giej oso­by dobro. -szajbuss


tych-współrzędnych-nie zna-na­wet-tom­tom-nie po­wie-ci gdzie-masz-jechać-by od­na­źć-w ser­cu-dru­giej-oso­by-dobro
Tej du­giej Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Miłość zaczy­na się wte­dy, kiedy szczęście dru­giej oso­by sta­je się ważniej­sze niż twoje. -H. Jackson Brown


miłość-zaczy­na ę-wte­dy-kiedy-szczęście-dru­giej-oso­by-sta­ ę-ważniej­sze-ż-twoje
Tej du­giej Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Wiesz jak to jest wyr­wać dru­giej oso­bie serce? -Nie. Ja też nie. Lecz wiem jak się czu­je ta dru­ga osoba. -PolskiPrawicowiec


wiesz-jak to jest wyr­wać-dru­giej-oso­bie-serce-nie-ja-też-nie-lecz wiem-jak ę-czu­- dru­ga-osoba