Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Poeta to At­lantyk i lew w jed­nym. Gdy ten pier­wszy nas pochłania, dru­gi nas pożera. Jeśli uj­dziemy kłom, nie uj­dziemy fa­lom. Człowiek, który pot­ra­fi druz­go­tać iluz­je, jest za­razem bes­tią i powodzią. -W » Virginia Woolf » Orlando
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Gwoździe do trum­ny. Spełniają wiado­me fun­kcje. Nikt nie po­wie, że są zbędne. Można ich
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Tyl­ko pier­wszy krok jest trudny. -Deffand
tyl­ko-pier­wszy-krok-jest trudny
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Tu pier­wszy zginę, jeśli niebo się zawali. -Juliusz Słowacki
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Myśl - pier­wszy wróg człowieka i os­tatnie je­go schronienie. -Henryk Ferdynand Kaden
myśl- pier­wszy-wróg-człowieka-i os­tatnie-­go-schronienie
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Wczo­raj po raz pier­wszy złapałam mgłę. -Emilia Szumiło
wczo­raj-po raz-pier­wszy-złapałam-mgłę
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Cieka­wość - pier­wszy sto­pień do zdrady. -Magdalena Samozwaniec
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Ludzie wierzą, że aby od­nieść suk­ces trze­ba wsta­wać wcześnie. Otóż nie - trze­ba wsta­wać w dob­rym humorze. -Marcel Achard
ludzie-wierzą-że aby od­nieść-suk­-trze­ba-wsta­wać-wcześnie-otóż nie - trze­ba-wsta­wać-w dob­rym-humorze
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: W miłości pier­wszy krok win­na uczy­nić kobieta. -Jean Baptiste Racine
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Naj­trud­niej­szy pier­wszy krok. W bok. -Bujak Bogusław
naj­trud­niej­szy-pier­wszy-krok-w bok
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Akt pier­wszy tra­gedii ludzkiej – na­rodzi­ny dziecka. -Ryūnosuke Akutagawa
akt-pier­wszy-tra­gedii-ludzkiej- na­rodzi­ny-dziecka
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Kiedy po raz pier­wszy ktoś zacznie roz­depty­wać ci pal­ce, myślisz, że to niep­rawda, a po­tem przychodzi zdzi­wienie, że człowiek może coś ta­kiego zro­bić z dru­gim człowiekiem. Ale nie bar­dzo masz czas to prze­myśleć, bo właśnie od­dają ci mocz na twarz i ty zno­wu myślisz, że to niep­rawda, bo prze­cież ten człowiek roz­kraczo­ny nad tobą ma ta­kie sa­mo ser­ce, ner­ki i ten sam wstyd. -Marek Hłasko
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Kto z was ko­goś w życiu nie uda­je niech pier­wszy zrzu­ci maskę. -aforystokrata
kto-z was-ko­goś-w życiu-nie uda­-niech-pier­wszy-zrzu­-maskę
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Jeśli ktoś za­nied­bu­je mod­litwę, to jest to pier­wszy krok do niewiary. -Autor nieznany
jeśli-ktoś-za­nied­bu­-mod­litwę-to jest to pier­wszy-krok-do niewiary
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: jut­ro wsta­nie pier­wszy dzień mo­jego dal­sze­go życia. -lolo13
jut­ro-wsta­nie-pier­wszy-dzień-mo­jego-dal­sze­go-życia
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Nie wiem, Pa­nie Boże, czy była to miłość przy­bywająca wraz z pier­wszym spoj­rze­niem. Być może mo­je ser­ce wie­działo już o niej w mo­men­cie, gdy po­raz pier­wszy uj­rzało Je­go uśmiech. Tyl­ko wte­dy jeszcze nie chciało nic powiedzieć. -szantiil
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Dziec­ko, ba­wiąc się, doz­na­je po raz pier­wszy w życiu ra­dości twórcy i władcy. -Antoni Kępiński
dziec­ko-ba­wiąc-ę-doz­na­-po raz-pier­wszy-w życiu-ra­doś-twórcy-i władcy
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Top­nieją serca, roz­grza­ne pro­mieniem uczuć. Pier­wszy pocałunek. -cytlopka
top­nieją-serca-roz­grza­ne-pro­mieniem-uczuć-pier­wszy-pocałunek
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Pier­wszy po­całunek miłos­ny – kto go nie doz­nał, god­ny jest pożałowania. -Aleksander Hercen
pier­wszy-po­całunek-miłos­ny- kto-go nie doz­nał-god­ny-jest pożałowania
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: spa­da pier­wszy śnieg, niczym pucho­wa kołderka. dla nie­czułych serc. -cytlopka
spa­da-pier­wszy-śnieg-niczym-pucho­wa-kołderka-dla-nie­czułych-serc
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Człowiek, który pier­wszy cisnął obelgę za­miast ka­mienia był twórcą cywilizacji. -Zygmunt Freud
człowiek-który-pier­wszy-cisnął-obelgę-za­miast-ka­mienia-był-twórcą-cywilizacji
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Miłość to podróż nocą w niez­na­ne. Kto pier­wszy po­wie kocham, idzie przodem. -Kedar
miłość-to podróż-nocą-w niez­na­ne-kto pier­wszy-po­wie-kocham-idzie-przodem
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Ko­biety pa­miętają jeszcze pier­wszy po­całunek, gdy mężczyźni za­pom­nieli już o ostatnim. -Rémy de Gourmont
ko­biety-pa­miętają-jeszcze-pier­wszy-po­całunek-gdy-mężczyź-za­pom­nieli-już-o ostatnim
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Miłość to dziw­na księga, w której tyl­ko pier­wszy roz­dział pi­sany jest wierszem. -qches
miłość-to dziw­na-księga-w której tyl­ko-pier­wszy-roz­dział-pi­sany-jest wierszem
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Adam – pier­wszy pan­toflarz, a za­razem szczęśli­wiec, który nie miał teściowej. -Kazimierz Bartoszewicz
adam- pier­wszy-pan­toflarz-a za­razem-szczęśli­wiec-który-nie miał-teściowej
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Nag­le, po raz pier­wszy w życiu, pojęła cel i sens wa­lenia głową w coś twardego. -Joanna Chmielewska
nag­-po raz-pier­wszy-w życiu-pojęła-cel-i sens-wa­lenia-głową-w coś-twardego
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Wte­dy pier­wszy raz pachnące, małe us­ta zna­lazły je­go war­gi i złożyły na nich cu­downą pieszczotę. -Stefan Żeromski
wte­dy-pier­wszy-raz-pachną-łe-us­-zna­lazły-­go-war­gi-i złożyły-na nich-cu­downą-pieszczotę
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Choć złota je­sień Dziś otu­lił pier­wszy śnieg Sza­ro biały dzień K.A.Sz. 12.10.2015r. -Cris
choć-złota-­sień-dziś-otu­lił-pier­wszy-śnieg-sza­ro-biały-dzień-kasz-12102015r
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Te­raz dzieje się grzechów odpust. Do­piero ra­no, ra­no sie odezwiesz, te­raz Cię cicho błagam - Weź mnie! Jak­by pier­wszy raz żądzy miał być upust Zwie­dzaj mo­je ciało jak­by lądem było. niez­na­nym ni To­bie ni mnie. Od­kryj miej­sca gdzie jest Ci miło, kosztuj mnie, na­wet we śnie. Te­raz ja wspi­nam się po Tobie jak­byś góra był, nie sobą. Zas­ta­nawiasz się co zrobię? Zdobędę szczyt, to będzie Twą nagrodą. -Ewerina
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: gdy cie pier­wszy raz ujrzałem to się w to­bie zakochałem.... włóż to między bajki! ściągaj majtki!  -poeta wyklęty
gdy-cie-pier­wszy-raz-ujrzałem-to ę-w to­bie-zakochałem-włóż-to między-bajki-śągaj-majtki 
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Suk­ces po­lega na tym, że zdo­bywa się to co się chciało. Szczęście po­lega na tym, że po­doba się to co się ma. -Elbert Hubbard
suk­-po­lega-na tym-że zdo­bywa ę-to co ę-chciało-szczęście po­lega-na tym-że po­doba ę-to co ę
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Spo­tyka dziew­czę na drodze chłopaka Daj mi pierścionek to dam Ci buziaka Dał jej pierścionek, ona mu siebie Ten pier­wszy raz było jak w niebie A po­tem obo­je się w życie rzucili Pierścionek i bu­ziak precz odrzucili Ona nie ona, on też nie on Do nieba im dro­ga już tyl­ko przez zgon  -erzet
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: czy jest coś lep­sze­go niż czas pier­wszy po­całunek , uśmiech po­każ mi sens by­cia samotnym  -tknp
czy-jest coś-lep­sze­go-ż-czas-pier­wszy-po­całunek- uśmiech-po­każ-mi sens-by­cia-samotnym 
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Rzeczy­wiście nastąpił rodzaj podziału: z jed­nej stro­ny fun, seks, kicz i niewin­ność, z dru­giej trash, śmierć i cy­nizm. […] tak czy siak, suk­ces ryn­ko­wy może dzi­siaj uza­sad­nić i us­pra­wied­li­wić co­kol­wiek, zastępując wszel­kie teorie. -H » Michel Houellebecq » Mapa i terytorium
Ten Pier­wszy Suk­ces To do­piero Cytaty: Ta miłośc była jak pier­wszy śnieg,piękna na chwi­le, później stop­niała i brudziła juz tyl­ko wszys­ko dookoła. -kate-em
ta miłośc-była-jak pier­wszy-śniegpiękna-na chwi­-później-stop­niała-i brudziła-juz-tyl­ko-wszys­ko-dookoła