Ten Pier­wszy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ten Pier­wszy Cytaty: Kto pier­wszy, ten lepszy. -Terencjusz
Ten Pier­wszy Cytaty: Ten pier­wszy suk­ces to do­piero początek klęski. -Feliks Rajczak
ten-pier­wszy-suk­-to do­piero-początek-klęski
Ten Pier­wszy Cytaty: Zrób pier­wszy krok w wie­rze. Nie mu­sisz widzieć całej dro­gi. Po pros­tu zrób pier­wszy krok. -Martin Luther King
zrób-pier­wszy-krok-w wie­rze-nie mu­sisz-widzieć-całej-dro­gi-po pros­-zrób-pier­wszy-krok
Ten Pier­wszy Cytaty: Kto pier­wszy gu­zik chy­bi, ten już nie da so­bie ra­dy z zapinaniem. -Johann Wolfgang Goethe
kto-pier­wszy-gu­zik-chy­bi-ten-już-nie da so­bie-ra­dy-z zapinaniem
Ten Pier­wszy Cytaty: W życiu są dwa rodza­je dni: dla ciebie i prze­ciw to­bie, gdy nas­ta­je ten pier­wszy ciesz się nim, gdy ten dru­gi - znieś go cierpliwie. -Ali Ibn Abi Talib
w życiu-są dwa-rodza­-dni-dla-ciebie-i prze­ciw-to­bie-gdy-nas­­-ten-pier­wszy-ciesz ę-nim-gdy-ten-dru­gi- znieś-go cierpliwie
Ten Pier­wszy Cytaty: Gdy Cie pier­wszy raz zobaczyłem Gdy CIę pier­wszy raz dotnknołem Od ra­zu osłupiałem OD ra­zu zbaraniałem Dot­know­szy twych ust Zacze­piłem zęba­mi o Twój BIUST Kąsałem Cię w uszko MO­JA TY DUSZYCZKO  -Melchior
Ten Pier­wszy Cytaty: Pier­wszy raz w życiu, w tej jed­nej sytuacji, przy tym jed­nym człowieku poczułam się nieśmiało. Pier­wszy raz w życiu za­leżało mi, żeby ja­koś wypaść. I to 'ja­koś' wca­le tym ra­zem nie oznaczało- tak, jak dotychczas... Za­leżało mi, żeby wy­paść dobrze. Ba! Bar­dzo dob­rze, najlepiej! I gdy już miałam za sobą kil­ka­naście ta­kich ra­zy, że pot­rze­bowałam wy­padać przy Nim dobrze, to właśnie wtedy, pier­wszy raz, po­myślałam o... miłości... -zapach_bzu
Ten Pier­wszy Cytaty: Ta­ta -  Pier­wszy bo­hater syna. Pier­wsza miłość córki. -Aga250909
ta­- -pier­wszy-bo­hater-syna-pier­wsza-miłość-córki
Ten Pier­wszy Cytaty: na pier­wszy rzut oka on ją kocha lecz rzut drugi ten mit burzy poeta wyklety  -poeta wyklęty
na pier­wszy-rzut-oka-on-ją kocha-lecz-rzut-drugi-ten-mit-burzy-poeta-wyklety 
Ten Pier­wszy Cytaty: Czte­ry kąty pomieszczenia Prze­cież nie ma nic do stracenia Na­pisałeś list pożegnalny Powód uczyn­ku, zbyt pros­ty, banalny Widzisz siebie od boku Su­mujesz wszys­tkie sumy Czar­na fi­rana od zmroku Jest to mo­ment zadumy Ret­rospek­cja? Jak slajd filmowy Czu­jesz mat­czy­ny dotyk Nag­ro­bek marmurowy Eufo­ria, pier­wszy erotyk Twój pier­wszy pocałunek Wewnątrz pier­wsza rana Pier­wszy moc­ny trunek Myśl nierozwierana Od­chy­lasz głowę Gdzie jes­teś Ojcze? Szep­czesz bezgłośnie Myśli bar­dziej mroczne Ból w końcu zanikł Czte­ry kąty otchłani Głos twych myśli zamilkł Sen przy­musem zesłany  -Johnathan
Ten Pier­wszy Cytaty: — Prze­bacz waćpan niez­grab­ność! — mówił kat łot­ro­wi — Pier­wszy raz dzi­siaj wie­szam, jes­tem no­wym katem. — Proszę się nie żeno­wać — łotr grzecznie od­po­wié — Pier­wszy raz mnie wie­szają, nie poz­nam się na tem! Alek­sander Fredro   -Uriel
Ten Pier­wszy Cytaty: Pier­wszym pro­rokiem był pier­wszy nik­czem­nik, który spot­kał grupę frajerów. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Ten Pier­wszy Cytaty: ty, ja, on, ona człowiek pier­wszy oddech, dru­gi, trzeci, niezliczony i os­tatni, ten zdławiony pier­wsze mrugnięcie, dru­gie, trzecie, niezliczone i ostatnie kiedy rzęsy już zszyją po­wieki ze skórą a myśli będą roz­puszczać się w ciemności to mrug­nięcie nieopanowane a w os­tatnich se­kun­dach świadomości wciąż za­dajesz so­bie pytanie roz­ma­zane twarze szep­tem wy­powiada­ne słowa modlitwy i zno­wu to pytanie ciągle jed­no pytanie w os­tatnich se­kun­dach - lęk zmartwienie niegodny niebo czy piekło? os­tatni oddech os­tatnie mrugnięcie os­tatnie pytanie a po­tem głośny śmiech kpiący, ironiczny w pier­wszych se­kun­dach - spokój i pier­wsze py­tanie: gdzie ten sąd? dru­gie, trzecie, niezliczone, wieczność  -wenaa01
Ten Pier­wszy Cytaty: Pier­wsza sprzeczka za na­mi. Zaw­sze wszys­tko jest pier­wszy raz. I Two­je milczenie... Перша суперечка за нами. Завжди все має свій перший раз. І Твоє мовчання... Кохаю Тебе  -2010
Ten Pier­wszy Cytaty: Pier­wszy kraj - po­tem ja. -Robert Baden-Powell
Ten Pier­wszy Cytaty: Gdzie się podział ten żal i ob­licze zapłonione wstydem Ty - mój pier­wszy grzech ryt­micznie pod­da­jesz je w wątpliwość ocieram się o drwinę leżąc rozłożona krzyżem lecz nie ze śmie­chu drżę gdy kołyszesz mdlejącą pożądliwość. -sciezkazawila
Ten Pier­wszy Cytaty: Nie zaw­sze pier­wszy po­całunek będzie tym ideal­nym. Może to ten os­tatni będzie tym o którym zaw­sze się marzyło. -kamilka88
nie-zaw­sze-pier­wszy-po­całunek-będzie-tym-ideal­nym-może to ten-os­tatni-będzie-tym-o którym zaw­sze ę-marzyło
Ten Pier­wszy Cytaty: Poeta to At­lantyk i lew w jed­nym. Gdy ten pier­wszy nas pochłania, dru­gi nas pożera. Jeśli uj­dziemy kłom, nie uj­dziemy fa­lom. Człowiek, który pot­ra­fi druz­go­tać iluz­je, jest za­razem bes­tią i powodzią. -W » Virginia Woolf » Orlando
Ten Pier­wszy Cytaty: Tyl­ko pier­wszy krok jest trudny. -Deffand
tyl­ko-pier­wszy-krok-jest trudny
Ten Pier­wszy Cytaty: Wczo­raj po raz pier­wszy złapałam mgłę. -Emilia Szumiło
wczo­raj-po raz-pier­wszy-złapałam-mgłę
Ten Pier­wszy Cytaty: Myśl - pier­wszy wróg człowieka i os­tatnie je­go schronienie. -Henryk Ferdynand Kaden
myśl- pier­wszy-wróg-człowieka-i os­tatnie-­go-schronienie
Ten Pier­wszy Cytaty: Cieka­wość - pier­wszy sto­pień do zdrady. -Magdalena Samozwaniec
Ten Pier­wszy Cytaty: Tu pier­wszy zginę, jeśli niebo się zawali. -Juliusz Słowacki
Ten Pier­wszy Cytaty: W miłości pier­wszy krok win­na uczy­nić kobieta. -Jean Baptiste Racine
Ten Pier­wszy Cytaty: Akt pier­wszy tra­gedii ludzkiej – na­rodzi­ny dziecka. -Ryūnosuke Akutagawa
akt-pier­wszy-tra­gedii-ludzkiej- na­rodzi­ny-dziecka
Ten Pier­wszy Cytaty: Naj­trud­niej­szy pier­wszy krok. W bok. -Bujak Bogusław
naj­trud­niej­szy-pier­wszy-krok-w bok
Ten Pier­wszy Cytaty: Kiedy po raz pier­wszy ktoś zacznie roz­depty­wać ci pal­ce, myślisz, że to niep­rawda, a po­tem przychodzi zdzi­wienie, że człowiek może coś ta­kiego zro­bić z dru­gim człowiekiem. Ale nie bar­dzo masz czas to prze­myśleć, bo właśnie od­dają ci mocz na twarz i ty zno­wu myślisz, że to niep­rawda, bo prze­cież ten człowiek roz­kraczo­ny nad tobą ma ta­kie sa­mo ser­ce, ner­ki i ten sam wstyd. -Marek Hłasko
Ten Pier­wszy Cytaty: Jeśli ktoś za­nied­bu­je mod­litwę, to jest to pier­wszy krok do niewiary. -Autor nieznany
jeśli-ktoś-za­nied­bu­-mod­litwę-to jest to pier­wszy-krok-do niewiary
Ten Pier­wszy Cytaty: Kto z was ko­goś w życiu nie uda­je niech pier­wszy zrzu­ci maskę. -aforystokrata
kto-z was-ko­goś-w życiu-nie uda­-niech-pier­wszy-zrzu­-maskę
Ten Pier­wszy Cytaty: jut­ro wsta­nie pier­wszy dzień mo­jego dal­sze­go życia. -lolo13
jut­ro-wsta­nie-pier­wszy-dzień-mo­jego-dal­sze­go-życia
Ten Pier­wszy Cytaty: Nie wiem, Pa­nie Boże, czy była to miłość przy­bywająca wraz z pier­wszym spoj­rze­niem. Być może mo­je ser­ce wie­działo już o niej w mo­men­cie, gdy po­raz pier­wszy uj­rzało Je­go uśmiech. Tyl­ko wte­dy jeszcze nie chciało nic powiedzieć. -szantiil
Ten Pier­wszy Cytaty: spa­da pier­wszy śnieg, niczym pucho­wa kołderka. dla nie­czułych serc. -cytlopka
spa­da-pier­wszy-śnieg-niczym-pucho­wa-kołderka-dla-nie­czułych-serc
Ten Pier­wszy Cytaty: Dziec­ko, ba­wiąc się, doz­na­je po raz pier­wszy w życiu ra­dości twórcy i władcy. -Antoni Kępiński
dziec­ko-ba­wiąc-ę-doz­na­-po raz-pier­wszy-w życiu-ra­doś-twórcy-i władcy
Ten Pier­wszy Cytaty: Miłość to podróż nocą w niez­na­ne. Kto pier­wszy po­wie kocham, idzie przodem. -Kedar
miłość-to podróż-nocą-w niez­na­ne-kto pier­wszy-po­wie-kocham-idzie-przodem
Ten Pier­wszy Cytaty: Top­nieją serca, roz­grza­ne pro­mieniem uczuć. Pier­wszy pocałunek. -cytlopka
top­nieją-serca-roz­grza­ne-pro­mieniem-uczuć-pier­wszy-pocałunek