Ten Z naszej Młodości Cytaty

Ten Z naszej Młodości Cytaty: W młodości nasze szczęście jest nadzieją; w starości - rozpamiętywaniem nadziei młodości. -Samuel Coleridge


w-młodoś-nasze-szczęście-jest-nadzieją-w-staroś-rozpamiętywaniem-nadziei-młodoś
Ten Z naszej Młodości Cytaty: W młodości nasze szczęście jest nadzieją, w starości - rozpamiętywaniem nadziei młodości. -Samuel Coleridge


w-młodoś-nasze-szczęście-jest-nadzieją-w-staroś-rozpamiętywaniem-nadziei-młodoś
Ten Z naszej Młodości Cytaty: Żeby zrobić dobry użytek z życia, należałoby mieć w młodości doświadczenie wieku dojrzałego, a w starości wigor młodości. -Stanisław August Poniatowski


Żeby-zrobić-dobry-użytek-z-życia-należałoby-mieć-w-młodoś-doświadczenie-wieku-dojrzałego-a-w-staroś-wigor-młodoś
Ten Z naszej Młodości Cytaty: zacza­rowa­ny świat ten z naszej młodości lat bez komputerów i in­nych bajerów były teat­ry lalek opo­wiada­nie bajek światy kreowane w dziecięcej fantazji wys­tar­czyło zam­knąć oczy a dziś sza­rość taka gry komputerowe bru­tal­ność zabijaka lecz mózgi naszych dzieci ref­leks w strzelaniu tyl­ko rozwijają fan­tazję za nic mając smut­ne będzie ob­licze świata gdy fan­tazję zamienią na gier kom­pu­tero­wych panteon *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Ten Z naszej Młodości Cytaty: Siła filmu polega na tym, że trafia on do naszej podświadomości, a nie do naszej świadomości. -Luis Bunuel


siła-filmu-polega-na-tym-że-trafia-on-do-naszej-podświadomoś-a-nie-do-naszej-świadomoś
Ten Z naszej Młodości Cytaty: Naj­do­nioślej­szym skład­ni­kiem naszej dos­ko­nałości jest wy­raźne zauważanie naszej niedoskonałości. -Francois La Mothe le Vayer


naj­do­nioślej­szym-skład­­kiem-naszej-­ko­nałoś-jest wy­raźne-zauważanie-naszej-niedoskonałoś
Ten Z naszej Młodości Cytaty: Wspinać się tak mozolnie na tę górę, żeby dowiedzieć się, że ta góra nazywa się starość. Oczekiwać wspaniałego widoku ze szczytu, a ten widok - to śmierć. Lęk młodości przed starością to lęk przed szczytem. -Anna Kamieńska


Ten Z naszej Młodości Cytaty: Jeżeli jest miej­sce spot­ka­nia się nieba z ziemią, to wykłada się jed­nym słowem: be­zin­te­resow­ność. To jest przejście z teorii do prak­ty­ki, wypróbo­wanie w życiu i spraw­dze­nie te­go, co tkwi w naszej głębi, pro­bierz naszej wiary w Bo­ga. Tu możemy się prze­konać, czy żyje­my dla Bo­ga, czy na sprzedaż. -Mieczysław Maliński


Ten Z naszej Młodości Cytaty: Młodości! ty nad poziom. Wylatuj. -Adam Mickiewicz


Ten Z naszej Młodości Cytaty: Siła i piękno są darem młodości. -Demokryt


siła-i-piękno-są-darem-młodoś
Ten Z naszej Młodości Cytaty: By ro­zum był przy młodości. -Jan Kochanowski


Ten Z naszej Młodości Cytaty: Siła i piękno są da­rem młodości. -Demokryt


siła-i piękno-są da­rem-młodoś
Ten Z naszej Młodości Cytaty: Ośmieszanie młodości to przywilej starości. -Lech Konopiński


Ten Z naszej Młodości Cytaty: W smut­ku za­pomi­namy często co dob­re­go spot­kało nas wcześniej. Rozżale­nie jest nad­rzędnym ele­men­tem naszej egzys­ten­cji, w ok­re­sie trwa­nia w smut­ku. Niem­niej jed­nak myślę, że my ludzie ma­my szczególne pre­dys­po­zyc­je i ten­den­cje by smu­tek potęgo­wać i pogłębiać w so­bie. Użala­my się nad sobą, inaczej nie mogę te­go naz­wać. Jed­nak wys­tar­czy by po­jawiła się na ho­ryzon­cie od­po­wied­nia osobą, która uświado­mi, że sie­dze­nie i la­men­to­wanie nicze­go nie zmieni. -Moreno


Ten Z naszej Młodości Cytaty: Rozczarowanie jest cennym darem młodości. -Zofia Nałkowska


Ten Z naszej Młodości Cytaty: W młodości szukamy wierzchołków, na starość - korzeni. -Marierose Fuchs


w-młodoś-szukamy-wierzchołków-na-starość-korzeni
Ten Z naszej Młodości Cytaty: Ucieka wstecz we­sele i piękno młodości. -Horacy


ucieka-wstecz-we­sele-i piękno-młodoś
Ten Z naszej Młodości Cytaty: Pra­ca w młodości owo­cuje na starość. -Pindar


pra­ca-w młodoś-owo­cuje-na starość