To bier­ność Ofiary Cytaty

To bier­ność Ofiary Cytaty: Niekiedy to bier­ność ofiary tworzy potwora. -karaczan19


niekiedy-to bier­ność-ofiary-tworzy-potwora
To bier­ność Ofiary Cytaty: Zdarza się, że sa­mot­ność ''sto­suje prze­moc'' i z ofiary wy­dusza resztki siły... Cris 16.06.2016r. insp. -Cris


zdarza-ę-że ­­ność-''sto­suje-prze­moc''-i z ofiary-wy­dusza-resztki-ły-cris-16062016r-insp
To bier­ność Ofiary Cytaty: Jak po­ważna jest codzien­ność trze­ba się prze­konać na włas­nych pęcherzach. Z cyk­lu po­wieści


jak-po­ważna-jest codzien­ność-trze­ba ę-prze­konać-na włas­nych-pęcherzach-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
To bier­ność Ofiary Cytaty: Bier­ność i brak wszel­kich pożądań sta­nowią większą przeszkodę do postępu niż naj­fałszyw­sze skiero­wanie energii. -John Stuart Mill


bier­ność-i brak-wszel­kich-pożądań-sta­nowią-większą-przeszkodę-do postępu-ż-naj­fałszyw­sze-skiero­wanie-energii
To bier­ność Ofiary Cytaty: Każdy mu­siał mieć ko­goś, wokół ko­go kręciło się je­go życie, dla ko­go mógł działać. Bier­ność oz­naczała pewną śmierć. Działanie było je­dyną szansą przetrwania. -Gustaw Herling-Grudziński


To bier­ność Ofiary Cytaty: Ciem­ność od­pychająca od la­su nie mu­si być niebez­pie­czniej­sza od światła zap­raszające­go do do­mu przez uchy­lone drzwi. Z cyk­lu po­wieści


ciem­ność-od­pychająca-od ­su-nie mu­-być-niebez­pie­czniej­sza-od światła-zap­raszają­go-do do­mu-przez-uchy­lone-drzwi-z
To bier­ność Ofiary Cytaty: Bez­gra­niczna nieuf­ność nie wpad­nie w czy­jeś sidła zdra­dy, ale nie wyj­dzie też z włas­nych si­deł sa­mot­ności. Z cyk­lu po­wieści


bez­gra­niczna-nieuf­ność-nie wpad­nie-w czy­ś-sidła-zdra­dy-ale-nie wyj­dzie-też-z włas­nych-­deł-­­noś-z-cyk­lu-po­wieś
To bier­ność Ofiary Cytaty: Znów zos­tałam odrzucona. Chodzę spięta, zasmucona. Tak się kończy uf­ność innym. Oczy­wiście, ja jes­tem winnym. Syn­drom ofiary jak zwyk­le się odzywa. Dep­resja obiek­tywne myśli wyrywa. Cho­wa je po kątach i uni­ces­twia, niszczy. Głośno w mej głowie, w uszach coś piszczy. Czuję się te­raz zu­pełnie samotna, Ale to prze­cież rzecz nieistotna.. -I'm nothing


To bier­ność Ofiary Cytaty: Miłość żąda ofiary. -Tadeusz Nowakowski


To bier­ność Ofiary Cytaty: Świat zawsze za tryumfy ofiary wymaga. -Alfred Musset


Świat-zawsze-za-tryumfy-ofiary-wymaga
To bier­ność Ofiary Cytaty: Nie wątpić, w sens ofiary wierzyć Jest rzeczą łatwą - by­wa wielką. -Jacek Kaczmarski


nie-wątpić-w sens-ofiary-wierzyć-jest-rzeczą-łatwą- by­wa-wielką
To bier­ność Ofiary Cytaty: Gdy patrzymy na wygodnictwo i bezmyślne życia - coraz więcej rozumiemy sens ofiary. -Stefan Wyszyński kard


gdy-patrzymy-na-wygodnictwo-i-bezmyślne-życia-coraz-więcej-rozumiemy-sens-ofiary
To bier­ność Ofiary Cytaty: ...


jes­teś nieto­leran­cyjny- rzekł-pa­sożyt-do bro­ącej ę-ofiary
To bier­ność Ofiary Cytaty: poznać to znaczy zobaczyć to co ukryte roztoczyć wrażli­wość swoją po­nad de­likat­ność intymności oswoić nieuf­ność dru­giej osoby dając w zamian pew­ność bezpieczeństwa i zrozumienie dys­krec­ji i zaufania *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


To bier­ność Ofiary Cytaty: W katastrofie naszych czasów zarówno kaci jak i ofiary składają mimo woli świadectwo straszliwej nędzy, w jaką popadliśmy. -Simone Weil


w-katastrofie-naszych-czasów-zarówno-kaci-jak-i-ofiary-składają-mimo-woli-świadectwo-straszliwej-nędzy-w-jaką-popadliśmy
To bier­ność Ofiary Cytaty: Wszys­cy ludzie po­win­ni mieć ro­zum, ser­ce i ener­gię, tyl­ko - nie za dużo ro­zumu, nie za dużo ser­ca, nie za wiele ener­gii... Bo co in­ne­go jest ustępo­wanie wszys­tkiemu i wszys­tkim, a co in­ne­go - narzu­canie swo­je oso­bis­tości. Co in­ne­go śla­mazar­na bier­ność, a co in­ne­go nieuz­na­wanie żad­nych praw po­za swoimi in­te­resa­mi czy kaprysami. -Bolesław Prus


To bier­ność Ofiary Cytaty: Czyż nasza miłość mogłaby istnieć bez ofiary, bez rezygnacji z pragnienia posiadania wszystkiego? -Ludwik Van Beethoven


czyż-nasza-miłość-mogłaby-istnieć-bez-ofiary-bez-rezygnacji-z-pragnienia-posiadania-wszystkiego
To bier­ność Ofiary Cytaty: Ofiary można ponosić dla idei, ale nigdy jeden człowiek dla drugiego. To się mści. -Nadzieja Drucka


ofiary-można-ponosić-dla-idei-ale-nigdy-jeden-człowiek-dla-drugiego-to-ę-mś