To byłoby Cytaty

To byłoby Cytaty: Zaw­sze dziękuję Bo­gu, że mnie uczy­nił człowiekiem wierzącym, bo z moim us­po­sobieniem życie bez wiary byłoby ohyd­ne. Ach, gdy­by życie nie było tyl­ko przejściem, byłoby nieznośne. -Jan du Plessis


To byłoby Cytaty: Każdy naród wal­czący o niepod­ległość ma szan­se. Gdy­byśmy pat­rzy­li na to sto­sun­kiem sił, nie byłoby dziś wol­nej Gruz­ji, nie byłoby też zresztą wol­nej Polski. -Lech Kaczyński


każdy-naród-wal­czący-o niepod­ległość- szan­se-gdy­byśmy pat­rzy­li-na to sto­sun­kiem-ł-nie byłoby-dziś-wol­nej-gruz­ji
To byłoby Cytaty:


ziemia-jest jak sztuka-zmien­na-i bezlitosna-bez-księżyca-nie byłoby-życia-bez-życia-nie byłoby-nas-bez-nas-nie było-szkód-~ pa­weł
To byłoby Cytaty: Bez uczniów nie byłoby szkoły, a bez szkoły nie byłoby nauczycieli. -Witold Gombrowicz


bez-uczniów-nie-byłoby-szkoły-a-bez-szkoły-nie-byłoby-nauczycieli
To byłoby Cytaty: - Może najwłaści­wiej byłoby um­rzeć w tym mo­men­cie - po­wie­dział ka­waler mal­tański. - Czy nie czu­jesz, pa­nie, prag­nienia, by zwiesić się na wy­locie lu­fy ar­matniej i osunąć się do morza? Wszys­tko od­byłoby się szyb­ko i wie­dzieli­byśmy już... - Tak, lecz led­wie byśmy się do­wie­dzieli, przes­ta­libyśmy wie­dzieć - od­parł Robert. -Umberto Eco


To byłoby Cytaty: Dlacze­go du­pa ma ro­wek ? Bo gówno byłoby widać... -bystry.76


dlacze­go-­pa- ro­wek-bo-gówno-byłoby-widać
To byłoby Cytaty: Nie byłoby radości bez smutku. -Anonim


nie-byłoby-radoś-bez-smutku
To byłoby Cytaty: Nie byłoby ra­dości bez smutku. -Kornel Makuszyński


To byłoby Cytaty: Życie bez muzyki byłoby pomyłką. -Fryderyk Nietzsche


To byłoby Cytaty: Bez marzeń to miej­sce byłoby puste. -Autor nieznany


bez-marzeń-to miej­sce-byłoby-puste
To byłoby Cytaty: Straszne byłoby wie­czne życie i niezmienność. -Rafał Kosik


straszne-byłoby-wie­czne-życie-i niezmienność
To byłoby Cytaty: Jeśli nie byłoby Boga, trzeba by go wymyślić. -Wolter


jeśli-nie-byłoby-boga-trzeba-by-go-wymyślić
To byłoby Cytaty: Co by było, gdy­by poez­ji nie było Ja­kich słów używa­liby kochankowie Nie wzo­rując się na poety słowie Czy można byłoby szum la­su opisać Plusk wo­dy, pro­mień słońca, blask księżyca Wszys­tko byłoby ta­kie jak wygląda Ale prze­cież ten stan nie jest możliwy Człowiek, osob­nik wyjątko­wo wrażliwy Poezję w ser­cu swoim czułym nosi Nie mu­si te­go zgrab­nym ry­mem głosić Co tam, opi­sane księżyc, słońce, las Bez me­tafor i rymów poez­ja jest w nas  -Naja


To byłoby Cytaty: Nie byłoby wielkiego geniuszu bez przymieszki szaleństwa. -Seneka


nie-byłoby-wielkiego-geniuszu-bez-przymieszki-szaleństwa
To byłoby Cytaty: Gdy­by ludzie by­li mądrzej­si, nie byłoby wca­le egoistów. -Mikołaj Gogol


gdy­by-ludzie-by­li-mądrzej­-nie byłoby-wca­-egoistów
To byłoby Cytaty: Bóg: Jeśli nie byłoby Boga trzeba by go wymyślić. -Wolter


bóg-jeśli-nie-byłoby-boga-trzeba-by-go-wymyślić
To byłoby Cytaty: Nie urodzić się, byłoby dla człowieka najlepszym. -Teogonis


nie-urodzić-ę-byłoby-dla-człowieka-najlepszym
To byłoby Cytaty: I jeszcze ty­le niewidzial­ne­go, bez te­go nie byłoby nic widać. -Jan Twardowski


i jeszcze-ty­-niewidzial­ne­go-bez-te­go-nie byłoby-nic-widać