To do­piero Początek Cytaty

Go to Gemtracks Beats
To do­piero Początek Cytaty: Pra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początek wolności. -William Orville Douglas
To do­piero Początek Cytaty: Nikomu jakoś nie zatruwa pierwszego pocałunku świadomość, że to początek końca. -Jadwiga Rutkowska
nikomu-jakoś-nie-zatruwa-pierwszego-pocałunku-świadomość-że-to-początek-końca
To do­piero Początek Cytaty: Rodzina bierze swój początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat. -Jan Paweł II
rodzina-bierze-swój-początek-w-miłoś-jaką-stwórca-ogarnia-stworzony-świat
To do­piero Początek Cytaty: Początek życia jest tyl­ko raz , wysza­lej sie dopóki um­rzesz . -Woody Allen
początek-życia-jest tyl­ko-raz- wysza­lej-sie-dopóki-um­rzesz
To do­piero Początek Cytaty: Początek jest bolesny, środek męczący, a koniec nie spełnia początkowych nadziei. -Anonim
początek-jest-bolesny-środek-męczący-a-koniec-nie-spełnia-początkowych-nadziei
To do­piero Początek Cytaty: Je­dyny początek i ko­niec we wszechświecie wyz­nacza włas­na świado­mość istnienia. -Papillondenuit
je­dyny-początek-i ko­niec-we wszechświecie-wyz­nacza-włas­na-świado­mość-istnienia
To do­piero Początek Cytaty: I tak cokolwiek rodzi się pod słońcem Ledwie żyć pocznie, aż początek końcem. -Elżbieta Drużbacka
i-tak-cokolwiek-rodzi-ę-pod-słońcem-ledwie-żyć-pocznie-aż-początek-końcem
To do­piero Początek Cytaty: Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek -Louis L'Amour
przyjdzie-taka-chwila-gdy-stwierdzisz-że-wszystko-ę-skończyło-to-właśnie-będzie-początek
To do­piero Początek Cytaty: Gramatyka jest najbardziej elementarną częścią logiki, ponieważ stanowi początek analizy myślenia. -John Stuart Mill
gramatyka-jest-najbardziej-elementarną-częśą-logiki-ponieważ-stanowi-początek-analizy-myślenia
To do­piero Początek Cytaty: Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. -Wisława Szymborska
każdy-przecież-początek-to-tylko-ąg-dalszy-a-księga-zdarzeń-zawsze-otwarta-w-połowie
To do­piero Początek Cytaty: Nic to. - Ostatnie słowa zastrzelonego 28 czerwca 1914 w Sarajewie. Zamach ten dał początek I wojnie światowej. -Ferdynand Arcyksiążę
nic-to-ostatnie-słowa-zastrzelonego-28-czerwca-1914-w-sarajewie-zamach-ten-dał-początek-i-wojnie-światowej
To do­piero Początek Cytaty: 1 września to nie tyl­ko początek szkoły, lecz także da­ta roz­poczęcia II woj­ny świato­wej, pa­miętaj­my o tym. -Ryder
1 września-to nie tyl­ko-początek-szkoły-lecz-także-da­-roz­poczęcia-ii woj­ny-świato­wej-pa­miętaj­my-o tym
To do­piero Początek Cytaty: Przeszłość to nic in­ne­go jak początek początku i wszys­tko co jest i było, sta­nowi tyl­ko brzask świtania. -Herbert George Wells
przeszłość-to nic-in­ne­go-jak początek-początku-i wszys­tko-co jest i było-sta­nowi-tyl­ko-brzask-świtania
To do­piero Początek Cytaty: tam gdzie dotyk smak zapach intelekt jest i początek bez granic de­lek­tując się po całości ka­wałek po kawałeczku od do  -Papużka
tam-gdzie-dotyk-smak-zapach-intelekt-jest-i początek-bez-granic-de­lek­tując-ę-po-całoś-ka­wałek-po kawałeczku-od-do 
To do­piero Początek Cytaty: Gdy mędrzec zna początek spra­wy, zna także jej koniec. -Talmud
gdy-mędrzec-zna-początek-spra­wy-zna-także-jej-koniec
To do­piero Początek Cytaty: Gdy­bym pa­lił, za­paliłbym te­raz pa­piero­sa, pat­rząc na rzekę i myśląc o tym, jak wszys­tko jest mętne i niepew­ne, a tak, nie paląc, po­myślę tyl­ko, że wszys­tko jest mętne i niepew­ne, rzeczy­wiście, ale bez pa­piero­sa, cho­ciaż pa­pieros, gdy­bym go pa­lił, sam z siebie wy­raziłby mętność i niepew­ność rzeczy, tak jak dym, gdy­bym palił. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony
To do­piero Początek Cytaty: Sztu­ka pochleb­stwa dała początek sztu­ce dziękowania. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
To do­piero Początek Cytaty: Bo­gac­two rodzi prze­syt, z prze­sytu zaś bie­rze początek pycha i zuchwalstwo. -Solon
bo­gac­two-rodzi-prze­syt-z prze­sytu-zaś-bie­rze-początek-pycha-i zuchwalstwo
To do­piero Początek Cytaty: Jed­ni kochają do ut­ra­ty zmysłów, in­ni do­piero po ich utracie. -Janusz Gaudyn
jed­-kochają-do ut­ra­ty-zmysłów-in­-do­piero-po ich-utracie
To do­piero Początek Cytaty: Niekiedy do­piero ka­ra stwarza poczu­cie winy. -Leszek Kumor
niekiedy-do­piero-ka­ra-stwarza-poczu­cie-winy
To do­piero Początek Cytaty: An­gli­cy
an­gli­cy-wyszli-po an­giel­sku-Ło piero­na-pa­radoks- 
To do­piero Początek Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają. Do­piero...zakupy!  -Coco Chanel
pieniądze-szczęścia-nie dają-do­pierozakupy 
To do­piero Początek Cytaty: Nu­da i strach uczą - ale do­piero, gdy miną. -Stefan Kisielewski
nu­da-i strach-uczą- ale-do­piero-gdy-miną
To do­piero Początek Cytaty: Rządź do­piero, gdy umiesz rządom podlegać. -Solon
rządź-do­piero-gdy-umiesz-rządom-podlegać
To do­piero Początek Cytaty: Nic nigdy się nie kończy, wszystko się na nowo zaczyna; koniec i początek, oto kochankowie wieczni. -Anonim
nic-nigdy-ę-nie-kończy-wszystko-ę-na-nowo-zaczyna-koniec-i-początek-oto-kochankowie-wieczni
To do­piero Początek Cytaty: Plot­karka do­piero po śmier­ci za­pomi­na języ­ka w gębie. -Kazimierz Chyła
plot­karka-do­piero-po śmier­-za­pomi­na-języ­ka-w gębie
To do­piero Początek Cytaty: Kon­fi­tury z za­kaza­nych owoców - to do­piero przysmak. -Jan Czarny
kon­fi­tury-z za­kaza­nych-owoców- to do­piero-przysmak
To do­piero Początek Cytaty: Od­ro­bina pożądli­wości na­daje do­piero życiu rozmach. -Samuel Johnson
od­ro­bina-pożądli­woś-na­daje-do­piero-życiu-rozmach
To do­piero Początek Cytaty: wszys­tko na­biera ko­lorów czy je do­piero tra­ci ??  -badtomek
wszys­tko-na­biera-ko­lorów-czy- do­piero-tra­- 
To do­piero Początek Cytaty: Zły początek zły koniec przynosi. -Eurypides
zły-początek-zły-koniec-przynosi
To do­piero Początek Cytaty: Naj­pierw pies nie lu­bi ko­ta, a do­piero po­tem szu­ka argumentów. -Autor nieznany
naj­pierw-pies-nie lu­bi-ko­-a do­piero-po­tem-szu­ka-argumentów
To do­piero Początek Cytaty: Niektórych do­piero stan chwiej­ności dop­ro­wadza do równowagi. -Tadeusz Gicgier
niektórych-do­piero-stan-chwiej­noś-dop­ro­wadza-do równowagi
To do­piero Początek Cytaty: Do­piero w sa­mot­ności człowiek jest nap­rawdę sobą. -Jose Ortega y Gasset
To do­piero Początek Cytaty: Za­palił tyl­ko jed­ne­go pa­piero­sa ,a sfaj­czyło mu się całe życie. -Kossak
za­palił-tyl­ko-jed­ne­go-pa­piero­-a sfaj­czyło-mu ę-całe-życie
To do­piero Początek Cytaty: Praw­dzi­wy ar­tysta cie­szy się sławą do­piero po śmierci. -Mikołaj Gogol
praw­dzi­wy-ar­tysta-cie­szy ę-sławą-do­piero-po śmierci