To do­piero Cytaty

Go to Gemtracks Beats
To do­piero Cytaty: Do­piero gdy stra­cimy wszys­tko, sta­jemy się zdol­ni do wszystkiego. -Hekatee
do­piero-gdy-stra­cimy-wszys­tko-sta­jemy ę-zdol­-do wszystkiego
To do­piero Cytaty: A los tak figlarny, Do­piero kiedy po­godziłeś się już ze stratą, Dał szansę na odzyskanie. -Andrea
a los-tak-figlarny-do­piero-kiedy-po­godziłeś ę-już-ze stratą-dał-szansę-na odzyskanie
To do­piero Cytaty: Do­piero od posągów, od drzew i od trawy (...) nau­czyłem się pros­tej, po­god­nej postawy. -Leopold Staff
do­piero-od posągów-od drzew-i od trawy-nau­czyłem ę-pros­tej-po­god­nej-postawy
To do­piero Cytaty: Do­niosłość te­raźniej­szości rzad­ko jest na­tychmiast roz­pozna­na; następu­je to do­piero o wiele później. -Arthur Schopenhauer
do­niosłość-te­raźniej­szoś-rzad­ko-jest na­tychmiast-roz­pozna­na-następu­-to do­piero-o wiele-później
To do­piero Cytaty: Dziś mężczyz­na uchodzi już za dżen­telme­na, kiedy wyj­mu­je pa­piero­sa z ust, za­nim po­całuje kobietę. -Barbara Streisand
dziś-mężczyz­na-uchodzi-już-za dż­telme­na-kiedy-wyj­mu­-pa­piero­-z ust-za­nim-po­całuje-kobietę
To do­piero Cytaty: Wy­soka iz­bo, wnoszę o pop­rawkę do stro­ju sędziowskiego: psa się nie trzy­ma na łańcuchu, a co do­piero orła. -nicola-57
wy­soka-iz­bo-wnoszę-o pop­rawkę-do stro­ju-sędziowskiego-psa ę-nie trzy­-na łańcuchu-a co do­piero-orła
To do­piero Cytaty: O wol­ność można wal­czyć le­gal­nie do­piero wte­dy, gdy się ją już posiada. -Tadeusz Kotarbiński
o wol­ność-można-wal­czyć-­gal­nie-do­piero-wte­dy-gdy ę-ją już-posiada
To do­piero Cytaty: Do­piero gdy ko­goś stra­cimy, uświada­miamy so­bie jak wiele dla nas znaczył... -anja
do­piero-gdy-ko­goś-stra­cimy-uświada­miamy-so­bie-jak wiele-dla-nas-znaczył
To do­piero Cytaty: Ro­zumieli się do cza­su, gdy nie od­kry­li w pełni kart. Wte­dy do­piero roz­poczęli ze sobą dyskusje. -Czesław Banach
ro­zumieli ę-do cza­su-gdy-nie od­kry­li-w peł-kart-wte­dy do­piero-roz­poczęli-ze sobą-dyskusje
To do­piero Cytaty: Do­piero późną nocą, przy szczel­nie zasłoniętych ok­nach gry­ziemy z bólu ręce, umiera­my z miłości. -Małgorzata Hillar
do­piero-późną-nocą-przy-szczel­nie-zasłoniętych-ok­nach-gry­ziemy-z bólu-rę-umiera­my-z miłoś
To do­piero Cytaty: Do­piero wpat­rując się w kwitnący krzew jaśmi­nu, w pełni ro­zumiemy, co znaczą słowa
do­piero-wpat­rując ę-w kwitnący-krzew-jaśmi­nu-w peł-ro­zumiemy-co znaczą-słowa-chwy­taj-dzień
To do­piero Cytaty: po­padam w paranoje być może za długo byłam sama Ale do­piero te­raz naj­bar­dziej to odczuwam  -Intryga
po­padam-w paranoje-być-może-za długo-byłam-sama-ale-do­piero-te­raz-naj­bar­dziej-to odczuwam 
To do­piero Cytaty: Ta­lent jest jak ka­wałek szlachet­ne­go, ale su­rowe­go me­talu: do­piero pil­na pra­ca go ob­ro­bi i war­tość mu wielką nada. -Stanisław Staszic
ta­lent-jest jak ka­wałek-szlachet­ne­go-ale-su­rowe­go-me­talu-do­piero-pil­na-pra­ca-go ob­ro­bi-i war­tość-mu wielką-nada
To do­piero Cytaty: Do­piero gdy nad­chodzi czas pożeg­na­nia uświada­miasz so­bie ja­kie to wszys­tko jest ważne !  -bluecaffe
do­piero-gdy-nad­chodzi-czas-pożeg­na­nia-uświada­miasz-so­bie-ja­kie-to wszys­tko-jest ważne- 
To do­piero Cytaty: By­wają w życiu chwi­le, których ból da­je się zmie­rzyć do­piero po je­go przeżyciu, i wówczas dzi­wi nas, iż zdołaliśmy go znieść. -Maria Kalergis
by­wają-w życiu-chwi­-których-ból-da­ ę-zmie­rzyć-do­piero-po ­go-przeżyciu-i wówczas-dzi­wi-nas-iż zdołaliśmy-go znieść
To do­piero Cytaty: Nie wiado­mo, kiedy u człowieka pro­ces doj­rze­wania się kończy; są ta­cy, co twier­dzą, że do­piero z chwilą śmierci. -Antoni Kępiński
nie-wiado­mo-kiedy-u człowieka-pro­-doj­rze­wania ę-kończy-są ­cy-co twier­dzą-że do­piero-z chwilą-śmierci
To do­piero Cytaty:
do­piero-te­raz-w wieku-22 lat-uświado­miłem-so­bie-że nie  prze­de-mną-żad­nych-gra­nic~pa­weł-rychlica 
To do­piero Cytaty: Ob­ro­bić bank, to jeszcze nic. Założyć bank to do­piero jest interes. -Bertold Brecht
ob­ro­bić-bank-to jeszcze-nic-założyć bank-to do­piero-jest interes
To do­piero Cytaty: Coś się zep­suło, a Ty zauważyłaś to do­piero, gdy zaczęło się rozpadać.. -AnDree
coś ę-zep­suło-a ty zauważyłaś-to do­piero-gdy-zaczęło ę-rozpadać
To do­piero Cytaty: Dziec­ko rządzi ko­bietą, ko­bieta mężczyzną, a on do­piero światem. -Hipolit Taine
dziec­ko-rządzi-ko­bietą-ko­bieta-mężczyzną-a on do­piero-światem
To do­piero Cytaty: Zauważ ,że brak Je­go od­czu­wasz do­piero gdy zo­baczysz go przy­tulo­nym z inną.. Wte­dy widzisz co bez­powrot­nie utraciłaś. -bluecaffe
zauważ-że-brak-je­go-od­czu­wasz-do­piero-gdy-zo­baczysz-go przy­tulo­nym-z inną-wte­dy-widzisz-co bez­powrot­nie-utraciłaś
To do­piero Cytaty: Praw­dziwą twarz mężczyz­ny poz­na­je się do­piero wte­dy, kiedy się z nim zrywa. -Diane Keaton
praw­dziwą-twarz-mężczyz­ny-poz­na­ ę-do­piero-wte­dy-kiedy ę-z nim-zrywa
To do­piero Cytaty: So­lidar­ność, miłość, god­ność - do­piero w imię tych rzeczy postępu­jemy jak ludzie. -Maria Dąbrowska
so­lidar­ność-miłość-god­ność- do­piero-w imię-tych-rzeczy-postępu­jemy-jak ludzie
To do­piero Cytaty: Do­piero kiedy przej­dziesz przez cier­pienie, przez ból, wte­dy zro­zumiesz miłość. -szantiil
do­piero-kiedy-przej­dziesz-przez-cier­pienie-przez-ból-wte­dy-zro­zumiesz-miłość
To do­piero Cytaty: O tym, że się jest szczęśli­wym, wie się do­piero po­tem, kiedy to minęło. Człowiek żyje zmianą. -Stanisław Lem
o tym-że ę-jest szczęśli­wym-wie ę-do­piero-po­tem-kiedy-to minęło-człowiek żyje-zmianą
To do­piero Cytaty: Po­siada­nie ko­biety nie jest czymś spec­jalnym, a do­piero jej brak sta­je się męczarnią. -Henryk Pająk
po­siada­nie-ko­biety-nie jest czymś-spec­jalnym-a do­piero-jej-brak-sta­ ę-męczarnią
To do­piero Cytaty: Praw­dziwą ra­dość można tu so­bie przy­goto­wać, ale uzys­kać ją można do­piero w przyszłym życiu. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
praw­dziwą-ra­dość-można- so­bie-przy­goto­wać-ale-uzys­kać-ją można-do­piero-w przyszłym-życiu
To do­piero Cytaty: Słońce jas­no świecące na czys­tym niebie nig­dy nie da ta­kiego ciepła, jak w mo­men­cie, gdy do­piero wychy­la się zza chmur. -to_tylko_łzy
słoń-jas­no-świecą-na czys­tym-niebie-nig­dy-nie da ­kiego-ciepła-jak w mo­men­cie-gdy-do­piero-wychy­ ę-zza-chmur
To do­piero Cytaty: Bom­ba ato­mowa jest pa­piero­wym tyg­ry­sem, które­go reak­cyjne Sta­ny Zjed­noczo­ne używają do zas­trasze­nia ludzi. -Mao Zedong (Mao Tse-tung)
bom­ba-ato­mowa-jest pa­piero­wym-tyg­ry­sem-które­go-reak­cyjne-sta­ny-zjed­noczo­ne-używają-do zas­trasze­nia-ludzi
To do­piero Cytaty: Gdy trzeźwy pat­rzy na pi­janych do­piero widzi de­mona ja­kim jest człowiek bo gdy pi­je sam się nim staje. -loquentia
gdy-trzeźwy-pat­rzy-na pi­janych-do­piero-widzi-de­mona-ja­kim-jest człowiek-bo gdy-pi­-sam ę-nim-staje
To do­piero Cytaty: Oczy prze­ważnie ot­wierają się do­piero wtedy, gdy do niektórych roz­działów nasze­go życia - za­mykają się drzwi. -Szusz
oczy-prze­ważnie-ot­wierają ę-do­piero-wtedy-gdy-do niektórych-roz­działów-nasze­go-życia- za­mykają ę-drzwi
To do­piero Cytaty: Kiedyś przyj­dzie czas, że każdy człowiek przej­rzy na oczy. Sta­raj się zro­bić tak, aby nie było to do­piero po śmierci. -qches
kiedyś-przyj­dzie-czas-że każdy-człowiek-przej­rzy-na oczy-sta­raj ę-zro­bić-tak-aby nie było-to do­piero-po śmierci
To do­piero Cytaty: Mężczyz­na uważa że do­minuję w związku. A gdy się kłócą on za­pala pa­piero­sa a ona pi­je fi­liżankę zielo­nej her­ba­ty i rzu­ca wszys­tkim co wpad­nie w jej ręce. -loquentia
mężczyz­na-uważa-że do­minuję-w związku-a gdy ę-kłócą-on za­pala-pa­piero­-a ona-pi­-fi­liżankę-zielo­nej-her­ba­ty
To do­piero Cytaty: Cza­sem praw­dzi­wa miłość ujaw­nia się do­piero wte­dy, gdy nie wszys­tko do końca się rozumie. -Janusz Leon Wiśniewski
cza­sem-praw­dzi­wa-miłość-ujaw­nia ę-do­piero-wte­dy-gdy-nie wszys­tko-do końca ę-rozumie
To do­piero Cytaty: Nap­rzód spoj­rzyj, z kim jesz i pi­jesz, a do­piero po­tem, co jesz i pijesz. -Epikur
nap­rzód-spoj­rzyj-z kim-jesz-i pi­jesz-a do­piero-po­tem-co jesz-i pijesz