To dziew­czętom Cytaty

To dziew­czętom Cytaty: Dziew­czętom trud­no tra­fić na książąt, czują się więc od ra­zu jak królewny. -Sławomir Trocki


dziew­czętom-trud­no-tra­fić-na książąt-czują ę-więc-od ra­zu-jak królewny
To dziew­czętom Cytaty: Iluż to dziew­czętom ty­le tyl­ko przyszło z ich wiel­kiej uro­dy, że łudziły się nadzieją wiel­kiej kariery. -Jean de La Bruyére


iluż-to dziew­czętom-ty­-tyl­ko-przyszło-z ich-wiel­kiej-uro­dy-że łudziły ę-nadzieją-wiel­kiej-kariery
To dziew­czętom Cytaty: Przez mias­to idzie córka z mamą. Przechodzą obok żeb­ra­ka. Dziew­czyn­ka pat­rzy na te­go człowieka i się uśmie­cha, nies­te­ty nie od­wza­jem­nia te­go. Ko­bieta wchodzi z córką do piekar­ni, za chwilę dziew­czyn­ka wy­biega stamtąd i bieg­nie do żeb­ra­ka, da­je mu bułkę i mówi:


To dziew­czętom Cytaty: Ja­ka szko­da, że dziew­czyn­ki Nie zmieścisz do poczto­wej skrzyn­ki Mogłabyś oczy­wiście Wysłać się do mnie w liście Na przykład na Wa­len­tynki Dos­tałbym list po­leco­ny I cały uszczęśli­wiony Że zna­lazłem ciebie Jak anioły w niebie Zaśpiewałbym zachwy­cony Nies­te­ty dziew­czyn­ki Nie mie­szczą się do skrzyn­ki Ka­zimierz Win­nicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin


To dziew­czętom Cytaty: Które­goś dnia usłyszysz stu­kot oba­casów, obej­rzysz się by zo­baczyć kim jest ta dziew­czy­na...Co ta­kiego w so­bie ma, że nie możesz od Niej oder­wać wzro­ku, jest piękna, idzie ulicą w naj­lep­szej su­kien­ce z uśmie­chem na us­tach. Wyszedłeś jej na prze­ciw, uśmie­chnąłeś się, ona minęła Cię by wtu­lić się w ra­miona mężczyz­ny jej życia stojące­go za Tobą...Nie spodziewałeś się, że tą dziew­czyną będę Ja... -Ariaa


To dziew­czętom Cytaty: Oto właśnie, cze­go mi pot­rze­ba, ta­kiej pros­tej dziew­czy­ny, ta­kiej białej, szlachec­kiej dziew­czy­ny, tak... wie­czo­ry całe spędzać z nią ra­zem przy ko­minie, z taką niepo­kalaną, nieświadomą ni grzechu, ni cno­ty. Czuć ko­bietę przy so­bie, która nie zna ani za­sad, ani teorii, ani kierunków, ani żad­nych izmów, tyl­ko jest ser­cem, gorącym, czys­tym ser­cem! Ha! za­pom­niałoby się wte­dy o bladze i nudzie. -Stanisław Przybyszewski


To dziew­czętom Cytaty: Dziew­czy­na we­soła: dzien­ny neon ulicy. -Janina Ipohorska


dziew­czy­na-we­soła-dzien­ny-neon-ulicy
To dziew­czętom Cytaty: Mówią o niej dziew­czyn­ka co ma słod­kie us­teczka... !  -Nieistniejąca


mówią-o niej-dziew­czyn­ka-co  słod­kie-us­teczka- 
To dziew­czętom Cytaty: Szklan­ki i piękna dziew­czy­na zaw­sze są w niebezpieczeństwie. -Saavedra Miguel de Cervantes


szklan­ki-i piękna-dziew­czy­na-zaw­sze-są w niebezpieczeństwie
To dziew­czętom Cytaty: Dziew­częta wcześniej czują, niźli chłop­cy myślą. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


To dziew­czętom Cytaty: Ta nie pęknie dziew­ka stęknie kup dureksa wal aż stęchnie  -scorpion


ta nie pęknie-dziew­ka-stęknie-kup-dureksa-wal-aż stęchnie 
To dziew­czętom Cytaty: O urodzie Ta dziew­czy­na lepsza Co w płuca na­bie­rze więcej powietrza  -Andrea


o urodzie-ta-dziew­czy­na-lepsza-co-w płuca-na­bie­rze-więcej-powietrza 
To dziew­czętom Cytaty: Dziew­czy­na to piec, w którym po­woli pie­cze się baba. -Magdalena Samozwaniec


dziew­czy­na-to piec-w którym po­woli-pie­cze ę-baba
To dziew­czętom Cytaty: Od dziś pa­miętaj, dziew­czy­no, że za naiw­ność płaci się rozczarowaniem. -Riot


od dziś-pa­miętaj-dziew­czy­no-że za naiw­ność-płaci ę-rozczarowaniem
To dziew­czętom Cytaty: Dziew­czy­na jest jak pieniądz - prag­nie się wydać. -Magdalena Samozwaniec


dziew­czy­na-jest jak pieniądz- prag­nie ę-wydać
To dziew­czętom Cytaty: Grzeczne dziew­czyn­ki idą do nieba, a nieg­rzeczne gdzie chcą  -Marta Fox


grzeczne-dziew­czyn­ki-idą-do nieba-a nieg­rzeczne-gdzie-chcą 
To dziew­czętom Cytaty: Jeszcze na długo przed ma­turą dziew­czy­ny zdają egza­min ustny. -Tadeusz Gicgier


jeszcze-na długo-przed-­turą-dziew­czy­ny-zdają-egza­min-ustny
To dziew­czętom Cytaty: Mężczyz­na, który poślu­bi brzydką dziew­czynę jest zwyczaj­nym leniem. -Francoise Sagan


mężczyz­na-który-poślu­bi-brzydką-dziew­czynę-jest zwyczaj­nym-leniem