To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty

Go to Gemtracks Beats
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Książka i możli­wość czy­tania, to je­den z naj­większych cudów ludzkiej cywilizacji. -Maria Dąbrowska
książka-i możli­wość-czy­tania-to ­den-z naj­większych-cudów-ludzkiej-cywilizacji
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Zagłębienie się w za­gad­nienie bu­dowy świata jest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkich zajęć. -Galileo Galilei (Galileusz)
zagłębienie ę-w za­gad­nienie-bu­dowy-świata-jest jed­nym-z naj­większych-i naj­szlachet­niej­szych-spośród-wszys­tkich-zajęć
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Jed­nym z naj­większych draństw, które naj­trud­niej przychodzi nam in­nym wy­baczyć jest ich życiowe powodzenie. -aforystokrata
jed­nym-z naj­większych-draństw-które-naj­trud­niej-przychodzi-nam-in­nym-wy­baczyć-jest ich-życiowe-powodzenie
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: O naj­większych zbrod­niach mil­czą kodeksy  -Feliks Chwalibóg
o naj­większych-zbrod­niach-mil­czą-kodeksy 
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Jed­na z naj­większych plag cy­wili­zac­ji: uczo­ny głupiec. -Karel Capek
jed­na-z naj­większych-plag-cy­wili­zac­ji-uczo­ny-głupiec
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Szcze­ry gniew jest jedną z naj­większych twórczych potęg wszechświata. -Terry Pratchett
szcze­ry-gniew-jest jedną-z naj­większych-twórczych-potęg-wszechświata
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Stron­niczość dop­ro­wadza naj­większych ludzi do pos­po­litej małości. -Jean de La Bruyére
stron­niczość-dop­ro­wadza-naj­większych-ludzi-do pos­po­litej-łoś
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Miłość byłaby piękną, szczytną i godną naj­większych ofiar, gdy­by nie przechodziła. -Alfred Aleksander Konar
miłość-byłaby-piękną-szczytną-i godną-naj­większych-ofiar-gdy­by-nie przechodziła
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Myśle­nie sta­nowi jedną z naj­większych przy­jem­ności rodza­ju ludzkiego. -Bertold Brecht
myś­nie-sta­nowi-jedną-z naj­większych-przy­jem­noś-rodza­ju-ludzkiego
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Ro­bienie te­go, co spra­wia nam przy­jem­ność, jest jedną z naj­większych ta­jem­nic suk­ce­su finansowego. -Brian Tracy
ro­bienie-te­go-co spra­wia-nam-przy­jem­ność-jest jedną-z naj­większych-­jem­nic-suk­­su-finansowego
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Jed­nym z naj­większych błędów jest sądze­nie prog­ramów po­litycznych i rządo­wych na pod­sta­wie ich za­miarów, a nie rezultatów. -Milton Friedman
jed­nym-z naj­większych-błędów-jest sądze­nie-prog­ramów-po­litycznych-i rządo­wych-na pod­sta­wie-ich-za­miarów
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Na­wet naj­lepsi ba­dacze nie od­na­leźli jeszcze szczy­tu ludzkiej głupoty. -Ryder
na­wet-naj­lepsi-ba­dacze-nie od­na­źli-jeszcze-szczy­-ludzkiej-głupoty
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Gdy się chce osuszyć bag­na, nie py­ta się ab­so­lut­nie o poz­wo­lenie na­wet naj­większych żab. -Adolf Nowaczyński
gdy ę-chce-osuszyć-bag­na-nie py­ ę-ab­so­lut­nie-o poz­wo­lenie-na­wet-naj­większych-żab
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Co naj­bar­dziej lu­bią stu­den­ci? Piątki... -bystry.76
co naj­bar­dziej-lu­bią-stu­den­-piątki
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Naj­większy ból u den­tysty spra­wia mi płacenie. -bystry.76
naj­większy-ból-u den­tysty-spra­wia-mi płacenie
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Żaden mur nie ochro­ni od ludzkiej ob­mo­wy, więc naj­le­piej tym so­bie nie zap­rzątać głowy. -Molier
Żaden-mur-nie ochro­-od ludzkiej-ob­mo­wy-więc-naj­­piej-tym-so­bie-nie zap­rząć-głowy
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Je­den stra­cony przy­jaciel - to co naj­mniej stu wrogów więcej. -Władysław Grzeszczyk
je­den-stra­cony-przy­jaciel- to co naj­mniej-stu-wrogów-więcej
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Życie to męka. Naj­le­piej się wca­le nie urodzić. Ale to szczęście ma je­den na tysiąc. -Julian Tuwim
Życie-to męka-naj­­piej ę-wca­-nie urodzić-ale to szczęście- ­den-na tysiąc
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Dwa kieliszki wys­tar­czą. Naj­pierw je­den, po­tem kil­ka­naście drugich. -Julian Tuwim
dwa-kieliszki-wys­tar­czą-naj­pierw ­den-po­tem-kil­ka­naście-drugich
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Ab­so­lut­ne pożąda­nie przez jed­no ludzkie ciało in­ne­go, tyl­ko jed­ne­go ludzkiego ciała i obojętność na wszel­kie na­mias­tki to jed­na z naj­większych ta­jem­nic życia. The ab­so­lute year­ning of one hu­man bo­dy for another par­ti­cular bo­dy and its in­diffe­ren­ce to sub­sti­tutes is one of li­fe's ma­jor mys­te­ries. (ang.)  -Iris Murdoch
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Szczęście? – to co dzień dos­tać je­den uśmiech i zwrócić je­den wiersz. -Władysław Broniewski
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Naj­pierw re­zyg­nu­jesz z dro­biazgów, po­tem z większych rzeczy, a w końcu z wszys­tkiego. Śmiejesz się co­raz ciszej, aż wreszcie zu­pełnie przes­ta­jesz się śmiać. Twój uśmiech przy­gasa, aż sta­je się tyl­ko imi­tacją ra­dości, czymś nakłada­nym jak makijaż. -Harlan Coben
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Nig­dy nie za­pomi­naj, że wys­tar­czy je­den człowiek, al­bo jed­na myśl, żeby zmienić swo­je życie raz na zawsze  -H. Jackson Brown
nig­dy-nie za­pomi­naj-że wys­tar­czy-­den-człowiek-al­bo-jed­na-myśl-żeby-zmienić-swo­-życie-raz-na zawsze 
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Naj­większym grzechem uczci­wych ludzi jest bez­czyn­ność w kon­fron­tacji z ewi­den­tnym złem. -Olivia Goldsmith
naj­większym-grzechem-uczci­wych-ludzi-jest bez­czyn­ność-w kon­fron­tacji-z ewi­den­tnym-złem
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Wierzyć to znaczy ufać kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski
wierzyć-to-znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Je­den cham zburzy przy­jemną za­bawę, na­tomiast je­den kul­tu­ral­ny człowiek to zbyt mało, żeby pod­nieść po­ziom za­bawy chamów. -Ryszard Kapuściński
je­den-cham-zburzy-przy­jemną-za­bawę-na­tomiast-­den-kul­­ral­ny-człowiek-to zbyt-ło-żeby-pod­nieść-po­ziom-za­bawy-chamów
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Cza­sami re­zyg­nu­jemy z rzeczy i ludzi dla nas ważnych, w imię...sa­mi na­wet nie wiemy cze­go. Myśli­my, że tak będzie dla nas le­piej jed­nak po­zos­ta­je tęskno­ta i wątpli­wości czy postąpi­liśmy słusznie czy sta­nie się to jed­nym z naj­większych błędów. -płonąca
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Wie­rzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski
wie­rzyć-to znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie 
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: La­to w Grecji, Je­sień przed sześćdziesiątką - Ka­len­darz cudów. -fyrfle
la­to-w grecji-je­sień-przed-sześćdziesiątką-ka­len­darz-cudów
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Wyjdę na przes­tworza prze­cudow­ny stworzę wiersz!  -Edward Stachura
wyjdę-na przes­tworza-prze­cudow­ny-stworzę-wiersz 
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Cudowna kobieta to taka, która nie wymaga cudów. -Anonim
cudowna-kobieta-to-taka-która-nie-wymaga-cudów
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Pomniejsze jednostki widzą u większych to, co same dostrzec potrafią. -Herman Hesse
pomniejsze-jednostki-widzą-u-większych-to-co-same-dostrzec-potrafią
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Cytaty.info jed­no z większych ag­lo­merac­ji idiotów  -one drop for all
cytatyinfo-jed­no-z większych-ag­lo­merac­ji-idiotów 
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: Mniejsze rzeczy trzeba poświęcać dla większych. -Arystoteles
mniejsze-rzeczy-trzeba-poświęcać-dla-większych
To je­den Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cytaty: zagląda przez okna op­rys­kli­wa bezwstydnica w przytłumionej aurze i co­raz szyb­ciej popycha chce oczy zamykać ku swo­jej uciesze z poszarzałych twarzy gdy je­den po drugim po­ranek za porankiem masze­ruje gęsiego tak jednostajnie wi­zual­nie nieapetyczne lecz z przymusu że na­wet słońce pos­tra­dało zmysły za­nurzo­ne w to­ni ludzkiej me­lan­cho­lii led­wo przez krtań przechodzą krótkie dni i długie noce...   -Papużka