To je­den Z naj­większych Cytaty

Go to Gemtracks Beats
To je­den Z naj­większych Cytaty: Im mniejszy krytyk, tym większych napastuje autorów, bo zdaje, mu się, że gdy wejdzie na wysoką górę i szczyt jej opluje, będzie od niej wyższy. -Aleksander Świętochowski
im-mniejszy-krytyk-tym-większych-napastuje-autorów-bo-zdaje-mu-ę-że-gdy-wejdzie-na-wysoką-górę-i-szczyt-jej-opluje-będzie-od-niej-wyższy
To je­den Z naj­większych Cytaty:
wszechświat-ja­ki-so­bie-wyob­rażamy-może ę-oka­zać-tak-nap­rawdę-przys­tankiem-do większych-i pełnych-ga­lak­tyk-~pa­weł
To je­den Z naj­większych Cytaty: (...) Je­den mo­ment, de­cydujący o całej reszcie. al­bo uda im się poskładać na no­wo i ura­tują szczęśliwą przyszłość, al­bo już na zaw­sze od­dalą się, by przez resztę życia tęsknić i żałować. Al­bo, albo. JE­DEN MO­MENT, JED­NA SZANSA. Przyszłość pod zna­kiem zapytania. (...)  -lazurowa
To je­den Z naj­większych Cytaty: Je­den będzie milionerem Dru­gi będzie nikim. Je­den będzie ko­sił kasę, A dru­gi trawniki. Żeby zos­tać milionerem Trze­ba się pouczyć. Nie obi­jać się po knajpach I po mieście włóczyć. -Loko
je­den-będzie-milionerem-dru­gi-będzie-nikim-je­den-będzie-ko­ł-kasę-a-dru­gi-trawniki-Żeby-zos­ć-milionerem-trze­ba ę-pouczyć-nie
To je­den Z naj­większych Cytaty: Set­ki emoc­ji w je­den głos wzięły, W jed­no się echo zlały. Łza się po­toczyła, krew się ulała, Oczy wciąż w je­den pun­kt patrzą, I czekają, Cze­kają i nic po­nad to, Aż w końcu głos przemówi, Uwol­ni uczu­cia serca. Wy­buch i spalenie, To tyl­ko je czeka. -płonąca
To je­den Z naj­większych Cytaty: `Jut­ro już wszys­tko wróci do normy.. roz­wrzeszcza­ne dzieci, za­ganiani rodzice, ludzie z ma­sa włas­nych mniej­szych lub większych prob­lemów na głowie. -bluecaffe
`jut­ro-już-wszys­tko-wró-do normy-roz­wrzeszcza­ne-dzieci-za­ganiani-rodzice-ludzie-z ­-włas­nych-mniej­szych-lub-większych
To je­den Z naj­większych Cytaty: Je­den twój czuły gest, jed­no two­je dzi­kie spoj­rze­nie, je­den te­lefon a wszys­tkie mo­je za­pew­nienia, że tym ra­zem ja będę aser­tywna i to ja nie będę liczyć się z twoimi uczu­ciami szlag trafia. Ta cho­ler­na słabość do Ciebie, do twych pie­szczot i czułości. -bluecaffe
To je­den Z naj­większych Cytaty: Mężczyźni da­wali jej mnóstwo kosztow­ności, by zdo­być jej ap­ro­batę i miłość. Ale ona żad­ne­go nie chciała, cze­goś jej bra­kowało w tym słod­kim zakłama­niu. Aż w końcu on je­den po­daro­wał jej naj­cenniej­szy skarb - swo­je serce. -Emet
To je­den Z naj­większych Cytaty: Je­den mo­ment, krótka chwi­la wys­tar­czy aby Twój wzrok o mój zahaczył. Na ułamek se­kun­dy od­wra­cam się i znów patrzę, a one sku­pione na mnie. Z ra­dości tańczę. Błękit­ne twe oczy naj­wspa­nial­sze, za­tapiam się w nich głębo­ko i mówię: Kocham Cię.Na zawsze. -CЯuelCOMA
To je­den Z naj­większych Cytaty: Czy myślisz, że zaw­sze w naj­szyb­szym, naj­piękniej­szym i naj­droższym aucie sie­dzi człowiek naj­bar­dziej zajęty? Pośpiech cy­wili­zac­ji wy­nika z nad­miaru wol­ne­go czasu. -Hagiwara Sakutaro
To je­den Z naj­większych Cytaty: Życie składa się z coraz większych nakładów i z coraz mniejszych zysków, kończy się zaś siedzeniem w fotelu z nieruchomo utkwionym wzrokiem. -Jonathan Carroll
Życie-składa-ę-z-coraz-większych-nakładów-i-z-coraz-mniejszych-zysków-kończy-ę-zaś-siedzeniem-w-fotelu-z-nieruchomo-utkwionym-wzrokiem
To je­den Z naj­większych Cytaty: Naj­lichsze na­wet ek­spe­rymen­ta­tor­stwo współczes­ne po­siada je­den bez­względny plus: in­dy­widualną od­wagę pa­lenia za sobą mostów, sta­wiania wszys­tkiego na jedną kartę. Zbyt zaś uroczys­ty tra­dyc­jo­nalizm, zręczne żon­glo­wanie wszel­ki­mi sztan­da­rami, to aż naz­byt często ni­cość i niemoc twórcza. -Karol Szymanowski
To je­den Z naj­większych Cytaty: To, co działa naj­le­piej, co naj­silniej, po­pycha ludzi do wy­siłku, to najzwyk­lej­sze i naj­pros­tsze dążenie do pieniędzy. -H » Michel Houellebecq » Mapa i terytorium
to-co działa-naj­­piej-co naj­silniej-po­pycha-ludzi-do wy­łku-to najzwyk­lej­sze-i naj­pros­tsze-dążenie-do pieniędzy
To je­den Z naj­większych Cytaty: Miłość to naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­sze uczu­cie na ziemi. Naj­praw­do­podob­niej to również pa­radok­salnie naj­większa słabość ludzkości, która tworzy ośle­pienie, naiw­ność, uf­ność, zdol­ność do przebaczenia. -Mateusz Piecki Schizoidalny
To je­den Z naj­większych Cytaty: Jes­teś naj­lep­szym człowiekiem, ja­kiego w życiu znałem. Ty je­den nig­dy się na mnie nie roz­gniewałeś, nig­dy mnie nie osądzałeś i ja­kimś spo­sobem nau­czyłeś mnie więcej o życiu, niż każdy syn mógłby so­bie życzyć. Przep­raszam też, że nie mogę być tu­taj z tobą te­raz i niena­widzę siebie za to, co ci ro­bię. Ale strasznie się boję, tato. -Nicholas Sparks
To je­den Z naj­większych Cytaty: Naj­piękniej uśmie­chają się Ci , którzy cier­pią. Naj­piękniej­sze oczy mają Cie , którzy często płaczą. Naj­le­piej słuchają Ci których nikt nie słucha [*]  -Tsumike
naj­piękniej-uśmie­chają ę-ci  którzy-cier­pią-naj­piękniej­sze-oczy-mają-cie- którzy-często-płaczą-naj­­piej-słuchają
To je­den Z naj­większych Cytaty: Jak tu się uczyć? Gdy głowa pełna. Pełna Jego. Je­go ser­ca. Je­go duszy. Je­go głosu. Każda mina, Każdy śmiech. Wszys­tko słychać tak jak jest. Tak jak było i odeszło. Nie powróci. Je­mu przeszło. Bo­li serce. Bo­li dusza. Ko­niec tego! Sta­je, pat­rzy w dzi­ki mrok. Je­den krok, Je­den skok. W uszach wiatr. Nag­le trzask. Ja­kiś krzyk, Os­tatni krzyk. Po­tem cisza. Ciem­ność głucha. Nie ma nic. Wy­zionęła ducha.. -I'm nothing
To je­den Z naj­większych Cytaty: Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni. -Tales z Miletu
To je­den Z naj­większych Cytaty: Ma je­den zawód: życiowy. -Tadeusz Gicgier
To je­den Z naj­większych Cytaty: le­piej ci było nie zaczy­nać tej gry szaleństwa słów bez opamiętania nieważne... gu­biąc ramiona co w duszy tkwią ot­wierając pragnienia na zawsze ważne... nie dla ciebie pla­ne­ty moich słońc w kwitnącym ogrodzie jed­nej róży miej­scu na je­den naj­cen­niej­szy kwiat i mos­ty uchy­lone wstecz gdyż li­tość bólu w korze­niach miłości wy­tycza dob­re ścieżki łagodzi każdy kli­mat przerażenia smut­ku i ra­dości łez by żyć ---------------------- widziałem na spacerze  -wdech
To je­den Z naj­większych Cytaty: Kiedy próbu­jemy nap­ra­wić je­den błąd, stwarza­my ko­lej­ne, których nie sposób uniknąć. Tak więc nap­ra­wianie błędów można naz­wać także gra­niem w szachy. Przed roz­poczęciem gdy mu­sisz us­ta­lić tak­tykę do wyg­ra­nej. Po­tem trze­ba pil­no­wać by nie stra­cić wielu pionków i naj­ważniej­sze­go Króla. Jeśli nasza tak­ty­ka jest zła - stra­cimy Króla i wszys­tkie in­ne pionki. -Paulina_Ksiezniczka1997
To je­den Z naj­większych Cytaty: Nieje­den us­trój toczą drobnoustroje. -Tadeusz Gicgier
nieje­den-us­trój-toczą-drobnoustroje
To je­den Z naj­większych Cytaty: Trzy przep­ro­wadzki to ty­le co je­den pożar. -Benjamin Franklin
trzy-przep­ro­wadzki-to ty­-co ­den-pożar
To je­den Z naj­większych Cytaty: Bóg je­den wie,Kim jest. -Urszula Zybura
To je­den Z naj­większych Cytaty: Je­den anioł nie spełnia dwóch poselstw. -Talmud
je­den-anioł-nie spełnia-dwóch-poselstw
To je­den Z naj­większych Cytaty: Bóg stworzył je­den świat, a człowiek drugi. -Sylvia Plath
bóg-stworzył-­den-świat-a człowiek-drugi
To je­den Z naj­większych Cytaty: Nieje­den pe­dant stoi na straży bałaganu. -Wiesław Brudziński
nieje­den-pe­dant-stoi-na straży-bałaganu
To je­den Z naj­większych Cytaty: Pra­wa człowieka - je­den wy­myślił - wszys­cy zaakceptowali. -Krio
pra­wa-człowieka- ­den-wy­myślił- wszys­cy-zaakceptowali
To je­den Z naj­większych Cytaty: Je­den szcze­ry uśmiech tak wiele daje.... -stokrotka123
je­den-szcze­ry-uśmiech-tak-wiele-daje
To je­den Z naj­większych Cytaty: Nieje­den mści się, za­nim go skrzywdzą. -Wiesław Brudziński
To je­den Z naj­większych Cytaty: Je­den marzy o nieśmier­telności, dru­gi o emeryturze. -Jan Czarny
je­den-marzy-o nieśmier­telnoś-dru­gi-o emeryturze
To je­den Z naj­większych Cytaty: Je­den z uroków mo­dy po­lega na tym, że nicze­mu nie służy. -Francoise Giroud
je­den-z uroków-mo­dy-po­lega-na tym-że nicze­mu-nie służy
To je­den Z naj­większych Cytaty: Myślałam, że choć Ty je­den będziesz pa­miętał o moich urodzinach.. -MalinowaMarta
myśłam-że choć-ty ­den-będziesz-pa­mięł-o moich-urodzinach
To je­den Z naj­większych Cytaty: En política, lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno. -Konrad Adenauer
en-política-lo-importante-no-es-tener-razón-sino-se-den-a-uno
To je­den Z naj­większych Cytaty: Jes­teśmy na świecie tyl­ko ten je­den raz. -Jostein Gaarder
jes­teśmy-na świecie-tyl­ko-ten-­den-raz